Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Agent HOLCK : De Fattiges Tolk" af Bering Liisberg" 1908

Hans Holck (1726-1783) kom til verden i Nyborg som søn af en skipper. Som 14-årig kom han i handelslære i Slagelse, og som udlært fik han stilling som købmandskarl i Flensborg. 4 år senere ses han i København, og i 1757 fik han borgerskab til handel med ostindiske og kinesiske varer. I 1759 indgik han i et kompagniskab og lejede et privilegie på at holde adressekontor. Adressekontoret blev centrum for en omfattende virksomhed.

Henrik Carl Bering Liisberg (1854-1929) var født i Aarhus. Efter flere år at have faret til søs blev han student som 27-årig og samme år cand. phil. Han studerede efterfølgende kultur- og kunsthistorie og blev ansat ved Rosenborg-samlingen, hvor han avancerede til inspektør og slotsforvalter. Han skrev en mængde artikler til blade og tidsskrifter og fik udgivet en del populær-historiske bøger, bl.a. "Agent Holck : De Fattiges Tolk", som indledes med:

Dette lille Arbejdes Fremkomst skyldes nærmest den Omstændighed, at Hans Holcks Portræt er kommet for Dagen.

I Efteraaret 1906 forærede Hr. Jacob Hegel Vejviserens Udgiver et oliemalet Portræt. Det forestiller en Mand i Dragt fra Slutningen af 1700 Tallet. Han er iført brun Frakke med sort Vest, Kniplingsmansjet for højre Ærme og do. Halsklud. Han bærer Haaret i Bukler ved Ørene og stikker højre Haand ind paa Brystet. Portrættet er ikke signeret, men paa Bagsiden er der med en senere Haand skrevet Agent Hans Holck.

Vejviserens Udgiver var, som let vil forstaas, stærkt interesseret i Spørgsmålet, om man turde stole paa denne Betegnelse og antage, at Portrættet virkelig forestillede Vejviserens Stifter. Men ud over Dragten var der for almindelige Øjne intet, der kunde benyttes som Bevis for eller imod Paaskriftens Rigtighed og Portrættets Identitet.

For almindelige Øjne vel at mærke. Men et sært Skæbnens Spil har villet, at den nuværende Udgiver af Københavns Vejviser, som Billedet tilfældigvis falder i Hænderne paa, har faaet sin Uddannelse som Læge. Og som saadan gør han en skønne Dag den Opdagelse, at Portrættet, som han har for sig, viser ret udtalte Tegn paa, at Manden var apoplektisk. Tilkaldte Læger mente ligeledes at kunne stille Diagnosen Apopleksi med Lamhed af venstre Side af Ansigtet.

Og dermed turde der være vundet stor Sandsynlighed for, at Paaskriften er rigtig, og at Portrættet virkelig forestiller Hans Holck, der i April 1779 blev ramt af et Slag.

Titlen indgår i RAO's bogsamling. Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen. Jeg har efterbehandlet denne scanning til en pæn og søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.

I bogen fra RAO (Rigsarkivets bogsamling i Odense) er indklæbet følgende brev:

KRAKS VEJVISERS FORLAG                                    Linnésgade 22, København

Da Hr. Jacob Hegel i Efteraartet 1906 var saa elskværdig at forære mig et Portræt af Vejviserens Stifter, Agent Holck, opstod den tanke hos mig, at det kunde være interessant at få at vide, hvad vore Arkiver og Biblioteker mulig maatte rumme til Oplysning om denne mand. Han var mig oprindelig kun bekendt - og jeg tænker, det er gaaet de fleste som mig - gennem Wessels Epigrammer, men gennem min Faders Studier over Vejviserens Historie havde jeg faaet en Følelse af, at han i mange Henseender havde været en meget ejendommelig, ja endog betydelig Mand.

For at faa ham i Belysning af hans Samtid og se ham paa Baggrund af det København han levede i, henvendte jeg mig til Bering Liisberg og bad ham grave frem, hvad der kunne fortælles om Holck. (Det er baade hans og min Opfattelse, at der endnu vil kunne findes adskilligt til Holcks Historie).

Resultatet foreligger her, - i al Beskedenhed et lille Monument over Vejviserens Stifter udgivet, om man vil, paa det Forlag, der er stiftet af Hans Holck.

                                                                                                                 OVE KRAK.

Endnu et spændende dokument ligger løst i bogen: Et eksemplar af "Kiøbenhavns Aften-Post, Aar 1777 - Siette Aargang. No. 50., Fredagen d. 4 Julii".

Wikipedia fortæller om Kiøbenhavns Aftenpost:

Avisen blev stiftet af Hans Holck, som også havde grundlagt den populære Adresseavis. Han fortæller selv at navnet er taget fra den engelske avis London Evening Post. Aftenposten bragte fortrinsvis lokale nyheder fra hovedstaden, samt sladder og skønlitteratur. Den udkom, som navnet antyder, om aftenen 2 gange om ugen. 

Avisen blev oprettet for at bringe nyheden og jubelen i forbindelse med kuppet mod Johan Friedrich Struensee, den blev derfor hurtig udbredt blandt middel- og underklassen og avisens redaktionelle linje blev bevidst rettet mod disse befolkningsklasser. Denne linje ændredes dog i avisens sidste år.

Jeg har scannet den lille 4-siders avis til en PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link