Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Historieskriveren ARILD HVITFELDT, Danmarks Riges Kansler og Raad" af Holger Fr. Rørdam, 1896

Arild Hvitfeldt (1546-1609) var født i Bergenshus som søn af en rigsråd og kom i dåben til at hedde Arvid Hvitfeldt (Huitfeldt). Han fik sin uddannelse på universiteter i Frankrig. Som 23-årg blev han sekretær i danske kancelli for 4 år senere at avancere til øverste sekretær. I 1583 påtog han sig hvervet som forstander for Herlufsholm, og tre år senere blev han udnævnt til rigets kansler. Ved siden af sin højt betroede embedsstilling, der medførte megen rejseaktivitet, havde han overskud til historiske arbejder, bl.a. fik han udgivet "Danmarks Riges Krønnike".

Holger Frederik Rørdam (1830-1913) kom til verden i præstegården i Låstrup, Viborg amt som søn af sognepræsten og blev selv teolog, men udviklede tidligt en stor interesse for historiske emner. Han var en aktiv foreningsmand og bl.a. meget engageret i udgivelsen af Kirkehistoriske Samlinger. I 1867 blev han dr. phil. på afhandlingen "Historieskrivningen og Historieskriverne i Danmark og Norge siden Reformationen". Ved siden af sin meget store produktion af historiske artikler og bøger beklædte han præsteembeder flere forskellige steder i landet. 

I 1896 fik Rørdam udgivet: "Historieskriveren Arild Hvitfeldt, Danmarks Riges Kansler og Raad, Skoleherre for Herlufsholm", som han indleder med: 

FORORD.

I nærværende Skrift har det været Opgaven at fremstille Arild Hvitfeldts Levned og mangeartede Virksomhed saa omhyggelig og fuldstændig, som de for Haanden værende Kilder tillade det. Derimod har det ikke været Hensigten at optage Enkeltheder af Hvitfeldts Krønike til ny kritisk Drøftelse. Sligt kan kun ske med Frugt af Historikere, der behandle begrænsede Perioder af det store Tidsrum, Hvitfeldt har omspændt. En Oversigt over de Resultater, hvortil forskjellige Historikere ere komne ved deres kritiske Undersøgelser, skal her dog meddeles.

Forstanderen for Herlufsholm, Hs. Excellence, Hr. Conseilspræsident og Udenrigsminister, Baron Reedtz-Thott, skylder jeg og Historiens Venner en oprigtig og ærbødig Tak for den Støtte, der af Herlufsholm Stiftelses Midler er ydet til Udgivelsen af nærværende Skrift.

            Lyngby, 8. September 1896. 

                                                                                                                 H. F. Rørdam.

Bogen er delt i 2 afsnit: "Arild Hvitfeldt Levned og Historiskrivning" og "Aktstykker og Breve til Arild Hvitfeldts Historie". Sidstnævnte indeholder 118 aktstykker fra perioden 1568-1609 samt "Brudstykke til Haandskriftet til Kong Christian den Tredies Historie med Arild Hvitfeldts egenhændige Rettelser og Tilføjelser". 

Titlen indgår i RAO's bogsamling. Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen. Jeg har efterbehandlet denne scanning til en pæn og søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.