Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Femten Aar i Udlandet 1864-1879" af JULES HANSEN, 1880

Jens Julius Hansen (1828-1908) kom til verden på "Christiansdal" ved Odense som søn af forpagteren. Han blev student fra Odense og cand. jur. som 24-årig. Efter 8 års ansættelse i kultusministeriet blev han fuldmægtig i landsover- samt hof- og stadsretten og begyndte næsten samtidig en journalistisk karriere. Den førte ham til Frankrig, hvor han i mange år virkede som dansk/fransk pressemand. Fra 1870 blev han tilknyttet fransk pressetjeneste, og i 1887 blev han fransk statsborger og fik titel af ambassaderåd.

I 1880 fik han udgivet "Les coulisses de la diplomatie 1864-79", der samme år blev oversat til dansk: "Femten Aar i Udlandet 1864-1879". Bogen indledes med:

                                                                    Fortale.

Da jeg i April 1864 forlod Kjøbenhavn for at gjøre en Reise til Paris, var det min Hensigt kun at forblive nogle Maaneder i Udlandet. Men Maanederne bleve til Aar, og Aarene bleve mange. I det Øieblik, jeg nedskriver disse Linier, ere ikke mindre end femten Aar forløbne, siden jeg forlod mit Fædreland.

Under denne min lange Fraværelse har jeg, navnlig i Frankrig, nydt en Velvillie og Tillid, som vistnok kun er bleven faa Fremmede til Deel. Derved har jeg paadraget mig en Taknemlighedsgjæld, som jeg aldrig vil kunne afvikle; men da nu flere sammenstødende Omstændigheder have foranlediget mig til at afbryde min politiske Virksomhed, har jeg anseet det for en Pligt mod mine mange Venner i Udlandet, saavelsom mod mine Landsmænd, at gjøre Rede for den Maade, hvorpaa jeg har benyttet den skjænkede Tillid og Hjælp. Hertil vil knytte sig en Beretning om de Erfaringer, jeg har kunnet indhente paa forskjellig Maade, og som mulig kunne bidrage til at oplyse et og andet hidtil Uklart i den senere Tids Begivenheder.

Det er disse Tanker, som nærværende Bog skylder sin Tilværelse. Selvfølgelig har det ikke været min Hensigt at skrive de sidste femten Aars Historie; men for at komme til en korrekt Redegjørelse, har jeg dog maattet danne en historisk Ramme, i hvilken de Begivenheder, hvortil min politiske Virksomhed nærmest har været knyttet, paa en naturlig Maade kunne fremstille sig for Læseren.

 

                Paris i Mai 1879.

                                                                                              J. Hansen.

Titlen indgår i RAO's bogsamling. Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen. Jeg har efterbehandlet denne scanning til en pæn og søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskerne Bibliotek og kan downloades via dette link.

Du kan læse om Hakon Müllers "Jens Julius (Jules) Hansen : Nordslesvigs Talsmand" fra 1928 via dette link.