Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Provst ALETH HANSEN's Erindr. om hans første Præstevirks. i Husby i Angel" af H. F. Rørdam, 1894

Aleth Sophus Hansen (1817-1889) var født i Rudkøbing som søn af en købmand. Han blev student fra Sorø og cand. theol. som 23-årig. Derefter prøvede han lidt af hvert som alumnus, skibspræst og kateket. Fra 1850 var han sognepræst i Husby ved Flensborg og 10 år senere provst for Gottorp provsti. Efter nederlaget i 1864 blev han afsat og fik senere præsteembede i Danmark. I en kort periode var han kultusminister. 

Holger Frederik Rørdam (1830-1913) kom til verden i præstegården i Låstrup, Viborg amt som søn af sognepræsten og blev selv teolog, men udviklede tidligt en stor interesse for historiske emner. Han var en aktiv foreningsmand og bl.a. meget engageret i udgivelsen af Kirkehistoriske Samlinger. I 1867 blev han dr. phil. på afhandlingen "Historieskrivningen og Historieskriverne i Danmark og Norge siden Reformationen". Ved siden af sin meget store produktion af historiske artikler og bøger beklædte han præsteembeder flere forskellige steder i landet.

I 1894 fik Holger Fr. Rørdam I Kirkehistoriske Samlinger optaget sin artikel: "Provst Aleth Hansens Erindringer om hans første Præstevirksomhed i Husby i Angel". Rørdam indleder med: 

Inden sin Død havde Provst Aleth Sophus Hansen ved en og anden Lejlighed, naar vi mødtes, meddelt mig, at han havde adskillige Optegnelser fra sin Virksomhed som Præst og Provst i Slesvig, hvilke han ønskede, at jeg efter hans Død vilde tage i Forvaring; tillige antydede han, at han overlod til mig at bestemme, om noget deraf i sin Tid fortjente at offentliggjøres. Da Provst Hansen ogsaa havde meddelt sin nærmeste Slægt dette sit Ønske, fik jeg efter hans Død (24. Dec. 1889) tilsendt en større Pakke skrevne Sager. Heri fandtes bl. a. en paabegyndt, men ikke fuldendt Udarbejdelse vedrørende Hansens første Embedsvirksomhed i Husby i Angel. Da flere, hvem jeg har forelæst dette Stykke, have hørt det med Interesse, antager jeg, at det ogsaa vil kunne tiltale en større Læsekreds, og jeg udgiver det derfor her, for at det kan være et lille Mindesmærke over en Mand, hvem jeg personlig skylder meget, og hvis Virksomhed for den danske Sag i Sønderjylland ikke fortjener at skrives i Glemmebogen. Udrustet med Evner, der gjorde ham særlig skikket til kirkelig Virksomhed under de vanskelige Forhold i de blandede Distrikter i Slesvig, lagde han hele sin Sjæls Energi, eller maaske rettere sin trofaste Udholdenhed ind i Arbejdet. At det i Utide blev afbrudt, var ikke hans Skyld. Kun faa have haft en dybere Forstaaelse af den danske Folkenaturs Ejendommelighed, saaledes som den artede sig ved Sproggrændsen, og have elsket den højere, end han, som blev dens fuldtro Værge, saa langt hans Haand og Ord rakte.

                                                                                                     H. F. R.

Titlen indgår i RAO's bogsamling. Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.