Henrik Thomsen Gerner (1629-1700) kom til verden i København som søn af øverste renteskriver. Som 21-årig blev han student, og efter nogle år udenlands blev han i 1657 kaldet til sognepræst i Birkerød. I 1693 blev han udnævnt til Biskop i Viborg. Ifølge Wiberg: † 13/5 1700 af et Stykke Kjød, som han fik i Halsen; lagde sig selv i Kisten; led usigeligen meget her i den svenske Krig, da Pg. gjentagne Gange plyndredes; blev endelig, efter tilligemed Steenvinkel at have forsøgt, at berøve Fjenderne Kronborg, fængslet, lagt paa Pinebænken og dømt til Døden; Executionen var bestemt til 19/8 59; men faa Timer før benaadedes han for Dødsstraffen; maatte dog sidde 18 Uger med tunge Lænker, som endnu bevares, om Hænder og Fødder paa Helsingborg Slot og fik først sin Frihed ved Freden 1660.

Hans Nissen Kau (1861-1935) var født i Brændstrup, Rødding sogn i Sønderjylland som søn af en gårdejer og kom i dåben til at hedde Hans Nissen Kou. Som 21-årig blev han student og 7 år senere cand. theol. De næste 2 år var han sognepræst i Harboøre, og fra 1891-1922 tjente han Gadbjerg menighed. Han er forfatter til en del bøger om især sønderjyske personligheder.

I 1909 fik han udgivet: "Birkerød-Præsten Henrich Thomæsøn Gerner. Et Mindeskrift i Anledning af Halvtrediehundredaaret for Svenskekrigen". Bogen indledes med: 

Forord.

 

Min Kærlighed til og Beundring for Henrik Gerner er af gammel Dato. Allerede da jeg første Gang læste om ham i min Danmarkshistorie, vandt han mit Hjerte ved sit Mod, sin Fædrelandskærlighed og sin faste Tro paa Gud. Hvert Barn kaarer sig sine Helte blandt de Personer, hvis Navn og Berømmelse Historien har optegnet. Henrik Gerner blev én af mine Helte. Men min Kærlighed til ham fik ny Næring, da jeg som Yngling kom til at gaa i Skole i Birkerød, hvor Befolkningen endnu den Dag i Dag, som rimeligt er, freder om hans Minde, og hvor endnu hans Billede og Lænker pryde Kirkens Vægge. Jeg gav mig til at studere hans Historie, optegnede alt det, jeg fandt, som kunde belyse hans Liv og hans Forhold, og endelig fik jeg samlet saa meget Materiale, at jeg kunde tænke paa at bearbejde det til den Bog, jeg herved fremlægger for Læseverdenen. At Gerner har fortjent et Æreminde i den danske Literatur, kan der ikke være Tvivl om — og det er mærkeligt, at der ikke allerede for længe siden er rejst ham Mindesmærker baade i Granit og paa Papir — men om jeg har faaet Held til at rejse ham et Mindesmærke, han kan være tjent med, er en anden Sag. Jeg beder i den Henseende Læseren om en skaansom Dom. Viljen har det ikke skortet paa, og noget er bedre end intet.

 

         Gadbjerg Præstegaard, i September 1909.

                                                                                                               Hans Kau.

Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen, der er trykt med gotisk skrift. Jeg har efterterbehandlet denne scanning med Transkribus til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.