Peter Schumacher Griffenfeldt (1635-1699) var født i København som søn af en vinhandler og kom i dåben til at hedde Peter Schumacher. Han viste tidligt store evner og blev uddannet ved universiteter i Danmark, Tyskland og England. I 1662 blev han leder af kongens bibliotek og arkiv. Han indlagde sig store fortjenester som embedsmand og blev i 1673 adlet under navnet Griffenfeldt. Året efter blev han udnævnt til kansler, en af rigets højeste poster. I 1676 blev han anklaget for korruption, embedsmisbrug og landsforrædderi og dømt til døden, men i sidste øjeblik benådet til livsvarigt fængsel. Han døde i Trondheim i 1699. 

Adolph Ditlev Jørgensen (1840-1897) kom til verden i Graasten som søn af en farver. Efter præliminæreksamen fra Flensborg latinskole rejste han til København, hvor han forsøgte sig med forskellige studier og endte med at koncentrere sig om historiske fag. I 1882 blev han udnævnt til leder af Kongerigets arkiv og Gehejmearkivet, og fra 1889 og til sin død var han landets første rigsarkivar. Hans forfatterskab er meget omfattende og anerkendt.

A. D. Jørgensens store værk om Griffenfeldt udkom i 1893-94 i 2 bind. Jeg har benyttet mig af Det Kongelige Biblioteks DOD-service og fået dem til at scanne bøgerne. Disse scanninger har jeg efterbehandlet til pæne og søgbare PDF-filer, der kan downloades via disse links:

Første Del

Anden Del