Nikolai Frederik Severin Grundtvig (1783-1872) kom til verden i præstegården i Udby sogn ved Vordingborg som søn af sognepræsten. Han gik i faderens fodspor og blev allerede som 20-årig teologisk kandidat. Derefter virkede han som huslærer nogle år, kapellan for sin fader, sognepræst i Præstø m.m., og fra 1839 ser vi ham som sognepræst i Vartov, hvor han virkede indtil sin død. Han lagde navn til grundtvigianismen, og vi kender ham som salmedigter, forfatter, historiker og politiker. Erholdt i 1861 i anledning af sit 50-års præstejubilæum rang af Sjællands Biskop. Han regnes for en af Danmarks største kultupersonligheder i 1800-tallet.

Erhardt Frederik Winkel Horn (1845-1898) var født i København som søn af en urtekræmmer. Som 18-årig blev han student fra Borgerdydskolen, og 5 år senere tog han magisterkonferens i nordisk oldtidsvidenskab. I mange år var han assistent ved udvalget for folkeoplysnings fremme, og fra 1887 og til sin død ses han som sekretær i komiteen til understøttelse af sognebogsamlinger. Desuden underviste han ved skoler og kurser og udfoldede en omfattende litterær virksomhed. I 1878 blev han dr. phil. på et litteraturhistorisk studie over Peder Syv. 

I 1883 fik han udgivet sin bog om Grundtvig. Han indleder med:

FORORD.

 

Naar jeg har kaldt denne Bog »et Forsøg«, er det nærmest, fordi jeg fra første Færd af har været paa det rene med, at den Opgave at give en Fremstilling af Grundtvigs Liv og Gjerning, saaledes som Eftertiden vil og maa kræve den, ikke blot langt overstiger mine Kræfter, men for Tiden er ligefrem uløselig, baade fordi man for at kunne tegne et i det enkelte gjennemført Billede af en saa storslaaet Personlighed, maa have den langt mere paa Afstand, og fordi der endnu henligger en meget stor Mængde Materiale, Breve, Dagbøger o. s. v., som vil være af den største Betydning, ja ligefrem uundværligt, naar den Tid kommer, da en virkelig fuldt tilfredsstillende Biografi af Grundtvig kan skrives. Naar jeg til Trods for, at jeg saaledes var fuldkommen paa det rene med, at hvad jeg kunde give, kun kunde blive et rent foreløbigt Forsøg, nu alligevel har indladt mig derpaa, er det baade, fordi Grundtvigs Personlighed og Udvikling interesserer mig saa levende, at jeg gjærne vilde bidrage mit til at berede Vejen for et fyldigere Kjendskab til hans Liv og Gjerning, end der hidtil har været almindelig Lejlighed til at skaffe sig, og fordi den mere og mere vaagnende Erkjendelse af hans overordentlige Betydning for hele vort Aandslivs Udvikling formentlig medfører en stadig stigende Trang til et saadant fyldigere Kjendskab til ham og en derpaa beroende bedre Forstaaelse af hele det storslaaede aandelige Fænomen.

Min Bog gaar altsaa ingenlunde ud paa at fortælle dem, der alt er fortrolige med Grundtvig og hans ejendommelige Anskuelser, noget nyt; den er skrevet fol det store Publikum, som til Trods for, at det mere og mere gaar op for alle, at han i mangfoldige Retninger har bidraget overordentlig meget til at give Livet her i Danmark dets Særpræg for lange Tider, i Virkeligheden kjender saare lidet til den Udvikling; der gjorde Grundtvig til den Mand, han var. Det er nærmest denne Udvikling, hans Genesis som kirkelig og borgerlig Personlighed, jeg har villet skildre. Da jeg mente at maatte gaa ud fra, at største Delen af mine Læsere kjendte saare lidet til Grundtvigs Skrifter, især de ældre af dem, har jeg ikke betænkt mig paa at give min Fremstilling en noget usædvanlig Form ved i saa høj Grad at bygge den paa Citater. Jeg haaber, at mange ville føle, at jeg derved har tjent dem bedst, og det skulde glæde mig meget, om min Bog maatte vække Lyst til og give nogen Vejledning til at stifte Bekjendtskab med Grundtvigs literære Produktion i større Udstrækning end hidtil.

Til Slutning maa jeg bringe Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet min Tak for den Understøttelse, der i tre Aar er bleven mig til Del til dette Arbejde.

                                                                                                        Fr. W. Horn. 

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fl, der kan downloades via dette link