Peter Oluf August Vilhelm Bang Fribert (1854-1928) skrev manuskriptet til "Optegnelser i Anledning af Hundredaarsdagen for F. W. Trojel Fribert's Fødsel 1810-1910", der udkom i 1930 efter hans død. Hans liv er beskrevet i bogens forord.

Hertha Elisa Franciska Fribert (1849-1945) påtog sig efter sin broders død at udgive hans manuskript. Herthas levnedsbeskrivelse fremgår vel næsten af bemærkningerne i kirkebogen ved hendes død "Ugift fhv. Overopsynsdame på Middelfart Sindssygehospital, Bopæl: Københavns Sygehjem - Født 30. Juli 1849 i Kjerteminde - Forældre: Apoteker Frands Vilhelm Tojel Fribert og Hustru Elise Jørgine Jensine, f. Harder."

Bogens indledes med disse forord:

I Haab om, at dette Manuskript, udarbejdet og samlet i Aarene før 1910 af min afdøde Broder VILHELM  FRIBERT, vil kunne være af Interesse for Slægten, udsendes det herved. Muligvis kunde der hos en eller anden være et Ønske om at faa lidt Besked om Manuskriptets Forfatter, men da jeg ved, dette ikke vilde samstemme med min Broders Ønske, vil jeg indskrænke mig til kun i Korthed at berøre hans Livsløb.

PETER OLUF AUGUST VILHELM BANG FRIBERT fødtes i Kerteminde den 12. August 1854, var den næstyngste af den nitallige Børneflok, hvoraf dog to døde som smaa. Da min Moder som Enke flyttede til København i 1865, kom min Broder i Chr. Bredsdorfs Realskole paa Nørrebro. Efter der at have taget Præliminærexamen, bestemte han sig til at gaa den »mekaniske Vej«, og kom i Lære hos Smedemester P. V. Høst paa Nørrebro. Efter der at have aflagt Svendeprøve tog han til Skotland, var eet Aar i en stor dengang bekendt Fabrik nær ved Edingburgh (dette Aar var den eneste Tid, han var fra Hjemmet, saalænge det Bestod). Efter Hjemkomsten fra Skotland tog han Plads som Svend ved en Maskinfabrik (Gamst) ved Nørrevold. I Længden taalte hans Helbred ikke dette staaende Arbejde, hvorfor han tog dansk juridisk Examen, kastede sig med Iver og Interesse over Granskning af Slægtshistorie, gamle Herregaarde m. m., som ganske optog ham Resten af hans Liv. Moder døde 19. April 1871, men Hjemmet bestod, indtil det blev opløst ved min ældste Søster Maries Død 1891, og Min Broder, der forblev ugift hele sit Liv, lejede Værelse hos private, og vil gerne bemærke, at han bestandig stod i venligt Forhold til sine Værtsfolk. Efterhaanden trak han sig imidlertid mere og mere tilbage fra mennskelig Omgang og førte et overordentlig spartansk Liv, blandt andet var Kosten ham aldeles ligegyldig. Hans eneste Luksus bestod i at gaa i Theatret, kun muntre Stykker vilde han se, gouterede Holberg, Moliére o. s. v.  I de senere Aar, da hans Svaghed tog saa stærkt til, var det Biografen, der trak ham: de laa nærmere at komme til. Han læste meget, mest historiske og naturvidenskabelige Bøger.

Den 29. Januar 1928 indlagdes han paa Bispebjerg Hospotal paa Grund af Aareforkalkning, døde der den 21. Februar s. A., ønskede at blive brændt og begravet paa Fælesgraven der.

Ligesom min Fader havde min Broder meget stor Interesse for Slægten, en Interesse, som fik et ganske særligt Udtryk, ja egentlig Udtryk til to Sider: paa den ene den uhyre megen Tid han anvendte paa Udforskning af Slægtshistorien, og paa den anden hans store Nøjsomhed og Sparsommelighed, som han paa en saa smuk Maade lod Familien faa Gavn af, idet han ved sin Død efterlod den alt, hvad han ejede.

Med udgivelsen af Manuskriptet har den unge Prokurist Frants Vilhelm Trojel været mig behjæpelig, og jeg skylder ham en særlig Tak for hans Bistand.

 

     Ordrup, September 1930.

                                                                  HERTHA FRIBERT.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.