Morten Eskesen (1826-1913) blev født i Ulbæk, Lyne sogn i Vestjylland. Han bestod som 22-årig en lærereksamen og var i mange år friskolelærer på Fyn. Han er mest kendt for at have skrevet "Nordiske Sange". I 1881 fik han udgivet "Minder og Udsigter fra 40 Aars Skoleliv", som han indleder med disse forord:

„Erfaren Mand er god at gjæste". siger det gamle Visdomsord. Og „Erfaring" vinde vi ved at leve, hvorfor ogsaa et andet Visdomsord siger: „De gamle til Raad, de unge til Daad!" Mine 40 Aar i Skolens Tjeneste har givet mig Svar paa adskillige Spørgsmaal med Hensyn til Barnelivets Tarv og Trang, og jeg tænkte da, om ikke en kort og sammenhængende Fræmstilling af, hvorledes jeg gjennem disse Aar naaede fræm til mit nuværende Stade, kunde tjene til Oplysning for fler, hvem Barnets og Menneskets sunde Udvikling ligger alvorlig paa Hjærte.

Det var i min første Ungdom, det kom til at staa for mig, at Vanens Vej ikke altid er det samme som Sandhedens Vej, og den er det dog fræm for alt, det gjælder for os at gaa, ogsaa i Børneopdragelsen, naar vi med den skal naa det bædste Maal. Og hvem der elsker deres Børn, vil dog ikke finde det bædste for godt. Gid sandhedskjærlige Ægtefolk, som Gud har givet Børn, maatte lære noget ogsaa af mine 40 Aar, som jeg her i korte Træk har søgt at fræmlægge for dem — ja just for dem, og jeg tror, de ved dem vil kunde finde gavnlige Vink til deres Børns Tarv. De vil da nok undskylde, om de hist og her skulde finde Fræmstillingen lidt for bred, eller, at jeg ikke altid skulle have skjælnet skarpt imellem det „private" og det som er af almen Gyldighed.

Jeg ved tilfulde, at Æren for alt det gode i dette Skoleliv tilkommer den evige, alkjærlige Gud, Lysenes Fader, hos hvem der ikke er Skygge af Omskiftelse, og lad da Ham først og fræmst have Takken for alt godt. Men ogsaa de, som trofast har arbejdet med mig og støttet mig, baade mens jeg var „løs og ledig" og siden, da jeg var bleven Ægtemand og Husfader, da Kvinden hos mig blev Livet i Huset, vilde jeg gjærne yde min og mines Tak. Og Børnene maa ikke glemmes; ti af dem har vi altid havt lige saa megen Oplivelse, som de af os, og vi har lært lige saa meget af dem, som de af os, hvilket er af de Ting, der er selvfølgelig, hvor  „ L i v e t   e r   i   O r d e t   o g   i   L i v e t  M e n n e s k e t s   L y s !  "

 

            Odense, den 10de Desember 1880.

 

                                                                     Morten Eskesen.

Jeg har benyttet mig af Det Kongelige Biblioteks DOD-service og fået dem til at scanne bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.