Johan Christian Drewsen (1777-1851) kom til verden på Strandmøllen nord for København som søn af papirmølleren. Han fulgte familietraditionen og blev papirmagersvend. Som 21-årig blev han ejer af en bondegård, som han gjorde til et mønsterbrug. Efter faderens død i 1810 overtog han Strandmøllen, som han moderniserede og gjorde til landets førende papirvirksomhed. Som landmand var Drewsen præsident for Landhusholdningsselskabet 1819-30 og var forfatter af landøkonomiske værker og tidsskrifter. I 1834 ses han som medlem af Roskilde Stænderforsamling og blev kendt som en af bondestandens ledende talsmænd.

Julius Ferdinand Emil Clausen (1868-1951) var født i København som søn af en urtekræmmer. Han blev student fra Metropolitanskolen og tog skoleembedseksamen. I 43 år var han ansat ved Det kgl. Bibliotek. Ved siden af embedsgerningen var han en meget flittig forfatter af især litterær- og personalhistoriske værker.

Peter Frederik Rist (1844-1926) kom til verden i København som søn af en kammerråd. Han deltog i 1864-krigen, hvor han blev såret under stormen på skanserne 18. april. Efter krigen forblev han i hæren, hvor karrienren kulminerede i 1894 med udnævnelsen til oberstløjtnant. Mest kendt er han som forfatter og var bl.a. sammen med Julius Clausen redaktør af bogserien "Memoirer og Breve", der udkom 1905-27 i 51 bind. 

I 1916 fik de udgivet bind nr. XXV: "Strandmøllen : Optegnelser af Johan Christian Drewsen" som indledes med (i uddrag):

De her meddelte Optegnelser er ikke en fuldstændig Selvbiografi af Johan Christian Drewsen, men nogle Erindringer om hans Ungdom, som han har nedskrevet i sit 60de Aar. De handler mest om hans Barndoms Dage og hans Ynglinge-Aar. Han fortæller indgaaende om sine Forældre og andre Slægtninge, om sine Omgivelser og private Oplevelser, sin Virksomhed og sin Stræben, men han har kun sporadisk berørt sine ældre Aar og disses Virksomhed, og da ofte flygtigt og spredt.

Johan Christian Drewsen, - som en nyere Forfatter i sin Omtale af hans Valg til Stænderdeputeret 1834 betegner saaledes i Lapidarstil: „Drewsen fra Strandmøllen, Agronomen, Fabrikanten, Bondens Ven og Opdrager, Herremandsvældets og Standsulighedens uforsonlige Modstander, djærv i Tale og Skrift, i Alvor og Humor, den bedste Repræsentant, de mindre Landejendomsbesiddere kunde faa i Salen,“ - er kendt af enhver dansk Mand og Kvinde, og hans offenlige Liv og Virksomhed er saa mange Gange fortalt i Bøger og Tidsskrifter, at det vil være eller bør være kendt af alle. Hans mærkelige og mandige Personlighed vil derimod være mindre kendt.

Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.