Enrico Mylius Dalgas (1828-1894) var født i Napoli som søn af en konsul. Han var officer og vejingeniør, men mest kendt som medstifter af Det danske Hedeselskab, hvis direktør han var fra 1866 og til sin død.

Harald Skodshøj indleder sin bog om Dalgas med:

FORORD

De Vande, der skyllede det 19. Aarhundredes Begivenheder fremad, er ved at klare sig. Befinder man sig ude i en kogende Malstrøm, er det naturligt at spejde efter det rolige Bagvand, hvor der er fast Grund og sikkert Fodfæste at finde. For vort Liv som Danske, som Mennesker i et lille Samfund, der skubbes og trænges i et oprørt Verdenshav, er der sikkert Fodfæste at finde i mangt og meget i det 19. Aarhundrede.

Gaar Søgelyset hen over vort Danmark i de Aar, tegner sig klarest alle de store Begivenheder, der gav os Mærkepæle og skilte Aarene fra hverandre, men op over Begivenhedernes Bækkefølge dukker nogle faa Skikkelser, som Lyset samler sig klarest om. Vi kan nævne dem — alle Danske kender Navnene udenad — de staar i Skolebøgerne, deres Liv og Gerning huskes.

Fælles for dem alle toner eet igennem: Fædrelandskærlighed og Offervilje.

Det er ikke Ord, der, medens disse Mænd levede, laa dem let paa Tungen. Det har det aldrig gjort i danske Munde. Det har altid været noget inderst inde, der oplevedes sammen med Hjertets Slag.

Naar jeg her har søgt at skildre E. M. Dalgas efter det tilgængelige Materiale, er det i Haabet om, at Billedet af ham maa være saa sandhedstro, som vi trænger til at se ham — nu.

 

                                                                                                    Har. Skodshøj

På vegne Danske Slægtsforskere har jeg scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.