Bogen er fordansket ved Emanuel Goldstein (1862-1921) og Kongstad Rasmussen (1867-1929), der indleder med disse forord:

Det er kun sparsomme Oplysninger, vi har kunnet indhente om denne lille Bog, som vi har forsøgt at genfortælle paa Dansk.

Hvem Forfatteren er, véd man ikke med Sikkerhed. I Louis Moréris »Le grand Dictionnaire historique ou Le Mélange curieux de l' histoire sacrée et profane« (Paris 1759) angives Baron Eustache Le Noble som Bogens Forfatter. Det hedder heri om Le Noble, at han har skrevet adskillige Bøger, hvori man finder »stor Skarpsindighed, et fyrigt Temperament og megen literær Dannelse«. Han var en Tid Generalprokurør ved Parlamentet i Metz, men her røgtede han sit Embede saa slet, at han blev afsat og maatte tilbringe mange Aar i Fængslet, hvor han skrev de fleste af sine Bøger. Han døde den 31te Januar 1711 i saa stor Fattigdom, at han blev begravet paa Sognets Bekostning.

Imidlertid findes hans Navn ikke angivet paa Titelbladet til »Mademoiselle Delfosses' eller Ridder Baltazards Memoirer« og Bogen findes heller ikke iblandt hans »Samlede Værker«.

Barbiers »Dictionnaire des ouvrages anonymes«  anfører forøvrigt ogsaa en anden Forfatter, nemlig en Præst ved Navn Le Tellier, der, foruden at have forfattet adskillige Prædikener, som »kun nyder liden Anseelse«, menes at være Forfatter til denne Bog.

Som Læseren vil se, véd man ikke med fuld Sikkerhed, hvem der har skrevet den. Der foreligger jo endnu den Mulighed, at Mademoiselle Delfosses, eller hvad hendes borgerlige Navn nu kan have været, selv har nedskrevet sine Erindringer.

At Kvinder, forklædte som Mænd, tog Del i Krigslivet, var ikke ualmindeligt i det syttende Aarhundrede, ja endnu i Slutningen af det attende og Begyndelsen af det nittende Aarhundrede kan vi træffe Kvinder, der, forklædte som Mænd, gør Soldatertjeneste, f Ex. Thérese Figueur, med Tilnavnet »Madame Sans-Gêne«, som var med i Napoleonskrigene. Herhjemme fra kender man »Tyske Mutter« eller »Dragonen«, som gik med i Napoleons Felttog mod Rusland.

Nærværende Bog spænder over Tiden fra ca. 1660 til ca. 1690. Heltinden flakker i Mandsdragt næsten hele Europa rundt, og de Skildringer, hun giver af Lande og Byer og Krige, stemmer, saa vidt vi véd, næsten alle overens med de historiske Kendsgærninger. Derfor er det næppe sandsynligt, at Bogen er bleven »lavet« af en Forfatter, som ikke selv har rejst meget, og med egne Øjne set de Begivenheder, der omtales, f. Ex. Besøget i Danmark med Skildringen af en Fest paa Prinsessernes Gaard paa Ny Amager.

Vi har ikke i vor Fordanskning villet søge at efterligne Datidens Dansk, som det f. Ex. findes i »Jammers-Mindet«, vi har blot bestræbt os paa at gengive Forfatterens naive Fortællemaade ved at lægge en gammeldags Tone over Stilen.

Originaludgaven udkom i Paris 1695 hos den bekendte Boghandler Claude Barbin. Den findes herhjemme hverken paa Det store kongelige Bibliothek eller paa Universitetsbibliotheket. Bogen er kommet os i Hænde ved et Tilfælde, Den ene af Oversætterne opholdt sig i den sydfranske By Pau, hvor Marchandiserne paa Torvedagene udstiller deres gamle Sager paa et Slags Loppetorv. Her laa midt imellem Rosenkranse, Paraplyer, Krucifikser, brugte Klæder og andre Rarieteter en lille, gammel Bog i Duodez. Fra dens gulnede Blade lyste ham i Møde Navnene Ulfeldt, Frederik III og Christian V. Den Rejsende var ikke sen til at erhværve sig en Bog, der skildrede en Fest ved Frederik III's Hof.

 

            Asminderød d. 28. November 1899.

 

                                                      E. G. og K R. 

Titlen indgår i RAO's bogsamling. Jeg har benyttet mig af Det Kongelige Biblioteks DOD-service og fået dem til at scanne bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.