Jens Sørensen Dyrholm (1810-1875) kom til verden i Horsens som søn af korporal og var fra fødslen næsten blind. Han mistede synet helt, da han var syv år gammel. Familien flyttede til Rudkøbing, hvor den blinde dreng var så heldig, at han blev fremstillet for guvernøren over Fyn Prins Christian med bøn om, at Prinsen ville drage omsorg for, at drengen blev optaget på det Kgl. Blindeinstitut i København. Her var han 2½ år. Efter en senere sygdomsperiode blev han grebet af en religiøs vækkelse, der førte ham til Grundtvigs kreds og videre til en gerning som rejseprædikant. 

Jak. Holm fik i 1884 udgivet: "Den blinde Evangelist Jens Sørensen Dyrholm : Et Mindeskrift", som han indleder med disse forord:

Som Kilder til dette Mindeskrift er benyttet 1) Jens Dyrholms egen Bog, som hans endnu levende ældre Venner nok kjender: „En Røst i vor bevægede Tid mod Baptismen, Mormonismen og andre religiøse Forvirringer", Odense 1852; 2) Optegnelser og Meddelelser fra hans Søn, Friskolelærer Martin Dyrholm, byggede Paa og samlede udaf Faderens Dagbøger og efterladte Breve (med Hensyn til, hvad her er meddelt om Jens Dyrholms Forhold til „indre Missionær", ere Data ham opgivne af Præsterne V. Beck og Rønne); 3) mine egne to Stykker i „Budstikken" for 1876, Nr. 10— 11. Jeg havde ønsket tillige i et Anhang at kunne have medtaget et Par Afhandlinger af J. D., navnlig den om „Kristi Nedfart til Helvede", baade fordi den er en Glæde for troende Mennesker at læse, og fordi den var det første skriftlige Vidnesbyrd fra hans Haand, i hvilken han vedkjendte sig Grundtvigs Syn paa Ordet af Herrens Mund. Ligeledes havde det ogsaa nok været værdt at medtage et lille Udvalg af hans „aandelige Sange om Guds Menigheds Tro og Daab og Frelsen i Kristo Jesu", hvoraf han selv udgav en Samling: „Den Blindes Følelser og Trøst i Hans Savn", 2den Udgave, Slagelse 1870. Men i en Tid, hvor vort Bogmarked frembyder et saa rigt Udvalg af Mindeskrifter, er det nødvendigt at tage tilbørligt Hensyn til Prisbilligheden af et Mindeskrift som dette, der ogsaa gjerne vilde finde Indgang i Smaafolks Hjem, blandt Troens Venner, da jeg troer, det særligt der har et lille Ærinde at røgte. Endnu skal jeg bemærke, at det sælges til Fordel for et Mindesmærke, som tænkes oprejst paa hans Grav, hvor hans Støv hviler paa Vemmeløv Kirkegaard.

 

                                                                                                           Jak. Holm.

Jeg har scannet bogen, der er trykt med gotisk skrift, til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.