Den fulde titel er: "Magister MATURIN CARSTENSEN, et Tidsbillede fra det attende Aarhundredes første Halvdel"

Maturin Caspersen Carstensen (1669-1747) var sognepræst 1700-1747 for Jerne og Skads menigheder. Ifølge Wiberg: Som Naturkyndig og Mathematiker ansaaes han dygtig i Manen og Uddrivning af Aander. Man hentede ham endogsaa fra andre Landsdele, navnlig fra Fyen, hvor han engang skal have manet en Djævel fra et Menneske ind i en Hund. Samlede sig en paa den Tid betydelig Formue og testamenterede c. 20,000 Rdlr. til Stiftets andre Kirker, Skoler og Fattige (Hfm. 4/586). Eiede Hennegd. og begge Pastoratets Kirker.

Artiklen er i 1906 optaget i "Fra Ribe Amt". Det Kongelige BIbliotek har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.