Den fulde titel lyder:

"Et Guds Barns Fornøyelse i Gud aff den 73. Psalme v. 25. 26. udi en Liigprædiken, der den erlige dyderige oc meget Gudfryctige Matrone Mette Claus-daatter, den Høy-Aerbare oc Velfornemme Mands Borgemester Lauritz Jørgensens Kiæriste nu salige Hustru udi en meget folckeriig Forsamling bleff hæderligen bestræd til sit Sofvekammer oc Hvilestæd udi Nyborg Kircke d. 9. Julii Aar 1669". 

Mette Clausdatter Walter (1614-1669) kom til verden i Haderslev som datter af Claus Walter (1574-1642) kgl. slotsfoged på Haderslevhus. Hun blev første gang gift med Knud Bjørnsen (1593-1654) og anden gang med Laurids Jørgensen (c. 1610-1681), der fra 1666 var borgmester i Nyborg.

Hans Clausen Mule (1621-1692) var født i Odense som søn af den tidligere ejer af Nislevgård. Som 17-årig blev han student fra Odense og 3 år senere teol. kandidat. Han studerede mange år i udlandet, inden han slog sig ned i Danmark. Fra 1660-1674 ses han som sognepræst i Nyborg og senere provst for Vindinge herred.

Talerne ved Mette Clausdatters jordefærd udkom som bog. Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen. Jeg har efterbehandlet denne scanning til en pæn og læsbar, men ikke søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link. Fra side 146 er der en fyldig biografi over afdøde.