Ludvig August Colding (1815-1888) kom til verden på "Arnakkegård" ved Holbæk som søn af en fhv. koffardikaptajn. Han blev udlært som snedker og tog som 26-årig kandidateksamen i mekanik på Den polytekniske Læreanstalt. Herefter underviste han nogle år og blev ansat som brolægnings- og vejinspektør i København og senere vandinspektør og stadsingeniør. Han er kendt for en stor indsats for bedring af vandforsyning og afløbsforhold i byen.

Vilhelm Nikolaj Marstrand (1884-1955) var født i København som søn af en jernstøber og maskinfabrikant og opkaldt efter sin farfar maleren Wilhelm Marstrand. Han blev student som 17-årig, cand. polyt. 6 år senere og arbejdede i mange år som rådgivende ingeniør. Han fik optaget flere artikler i fagtidsskrifter om byplaner, vejprojekter og broarkitektur og udgav bøger om samme emner.

I anledning af Den polytekniske Læreanstalts hundredårsfest fik Marstrand udgivet sin bog om Colding, der indledes med:

»Danmarks naturvidenskabelige Samfund« har ønsket i Hundredaaret for Oprettelsen af Den polytekniske Læreanstalt at mindes en af Læreanstaltens ældste Elever, hvis Liv og Virke bidrager til at belyse denne Højskoles Betydning for Samfundet.

L. A. COLDING var som Fysiker en af de første, der fremsatte Tanken om og ved Forsøg paaviste Energiens Uforgængelighed. Som Stadsingeniør i København forestod han vor Hovedstads tekniske Udvikling i en lang Aarrække med store Fremskridt, hvor det var af største Betydning at Ledelsen var i Hænderne paa en Mand, hvis Uddannelse og Lyst lod ham betragte enhver Opgave ud fra rent videnskabelige sagkyndige Synspunkter.

Til en Skildring af hans Liv forelaa omfattende Forarbejder af hans Søn, Ingeniør T. A. Colding, der beredvilligt stillede disse til Raadighed for dette Arbejde, hvis Udgivelse tilfældigt, men meget tiltalende blev vedtaget paa Sønnens 80-Aars Fødselsdag.

Ved elskværdig Støtte fra Dansk Ingeniørforening, Polyteknisk Læreanstalt, Naturforskermødet og Københavns Magistrat lykkedes det Danmarks naturvidenskabelige Samfund at sikre dette Mindeskrifts Udgivelse, som blev overdraget undertegnede, der her gærne vil bringe en Tak, saavel til alle de mange, der har muliggjort dets Fremkomst, som til dem, der har hjulpet til ved dets Tilblivelse.

                                                                                Vilhelm Marstrand. M. Ing. F.

På vegne Danske Slægtsforskere har jeg scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.