Jens Christian Clausen (1864-1941) kom til verden i præstegården i Vejlby sogn på Vestfyn som søn af sognepræsten. Han gik i faderens fodspor og blev selv sognepræst. I mange år var han tilknyttet menighederne i Brahetrolleborg og Krarup sogne, først som medhjælper og senere selv som sognepræst.

Hans Christian Thomsen Frydendahl (1888-1947) blev født i Eskelund, Brørup sogn i Vestjylland som søn af en skrædder. Efter tjeneste i landbruget og læreplads som snedker fik han en læreruddannelse. Fra 1916 finder vi ham som førstelærer og kirkesanger i Krarup. Allerede tidligt i livet interesserede han sig for slægts- og lokalhistorie, og i perioden 1928-39 stod han for udgivelsen af månedsskriftet "Fynsk Hjemstavn". Han fik også udgivet flere personalhistoriske bøger, herunder i 1942: "Pastor J. Chr. Clausens Mindebog".

Bogen afsluttes med en udførlig navneliste og indholdsfortegnelse og indledes med disse forord:

1 1938 anmodede jeg Pastor Clausen om at nedskrive sine Minder til Fynsk Hjemstavns Samling. Efter nogen Tids Overvejelse gik han i Gang med Nedskrivningen i December 1938. Mange Vinteraftener tilbragte han med dette Arbejde, og det var ham en Glæde at sysle med den rige Skat af Minder, han paa sin Livsvej havde sanket. Tid efter anden blev fire Kvartbøger fyldt med hans sirlige Skrift. Han overgav mig Bøgerne, efterhaanden som han fik dem fyldt, men laante dem tilbage igen og brugte dem til Højtlæsning ved flere Lejligheder. Naar han saaledes læste, standsede han jævnlig Læsningen og fortalte frit en eller anden Oplevelse. Det, han saaledes »læste mellem Linierne«, var ikke det mindst fængslende.

Han kunde altsaa let have gjort Optegnelserne fyldigere. Jeg bad ham ogsaa skrive om flere Emner, som jeg fandt han var gaaet for let hen over eller helt havde forbigaaet. Paa enkelte Punkter tog han denne Anmodning til Følge. Men dels berøvede hans tiltagende Sygdom ham de fornødne Kræfter, og dels afholdt hans ydmyge Værdsætning af eget Virke ham fra at give en fyldigere Fremstilling. Dette sidste gjaldt saaledes hans Præstegerning. Her kunde der ellers være adskilligt at tilføje, bl. a. om Konfirmationsforberedelse, Menighedsmøder, Kredsmøder og lejlighedsvis Præstegerning i Nabosogne. For dette og meget andet staar mange i dyb Taknemmelighedsgæld til ham.

Blandt det, han slet ikke fik omtalt, kan nævnes hans Arbejde for Svendborg Amts historiske Samfund, senere Historisk Samfund for Fyns Stift. Inden for disse Samfund tog han virksom Del i Arbejdet fra første Færd. Desuden en rel udstrakt Virksomhed som Taler og Oplæser ved Møder i hans to Sogne og i Nabosogne. I Skyttesagens Tjeneste blev han kendt som Taler over store Dele af vort Land. »Sundforeningen« med dens Møder og Ture har han heller ikke omtalt, skønt den beredte ham mange Glæder. Denne Forening, der kun havde en lille halv Snes Medlemmer, var oprindelig dannet for at frede Sundet ved Faaborg med dets særprægede Plante- og Dyreliv, men foretog gennem en Aarrække adskillige Ture i Egnen, hvor især Plantevæksten og Fuglelivet studeredes. Turene strakte sig undertiden saa langt som til Tipperne ved Ringkøbing Fjord og Vejlerne ved Limfjorden. En anden af Deltagerne, den, der vel oftest var den førende, Overlæge Otto Helms, Nakkebølle Sanatorium, har fortalt interessant om Sundforeningen i »Strejftog i Danmark«.

Ved Udvælgelsen af Stoffet fra Tidsskrifter og Dagblade til nærværende Mindebog har det ledende Hensyn været at medtage, hvad der kunde kaste Lys over de Sider af Pastor Clausens Liv og Virke, han selv har ladet lidet omtalt eller uomtalt. Navnlig for at undgaa Gentagelser er de fleste af Bidragene i denne Afdeling kun gengivet uddragsvis.

Men selv om Pastor Clausen ikke naaede at faa Optegnelserne gjort saa fyldige og udtømmende, som ønskeligt kunde være, har jeg dog ment, at de kunde have Interesse i videre Kredse. Jeg antydede da ogsaa engang over for ham Tanken om at faa dem udgivet til hans 80 Aars Dag. »Ja, hvis jeg oplever den,« sagde han; »men saa er der et og andet, der skal kritisk gennemgaas«. Et Par Maaneder efter, 12. Oktober 1941, døde han, knap 77 Aar gammel, og Udgivelsen sker derfor nu under en noget anden Form end den først paatænkte. Jeg har forsøgt at foretage den kritiske Gennemgang; men Udfaldet er blevet, at Optegnelserne nu udgives i næsten et og alt i den Form, han selv har givet dem. Et Par mindre Afsnit er udeladt, og en Del Overskrifter er indføjet over de enkelte Afsnit; selv havde han kun formet 3 af disse: »Min Slægt«, »Deltagelse i Skytte- og Gymnastiksagen« og »Minder fra Brahetrolleborg Slot«. Ellers er der ingen Ændringer foretaget ud over de rent formelle og ganske uvæsentlige, der er en Følge af, at det skrevne ikke er gjort færdigt som Trykmanuskript. Enkelte — men ikke alle — smaa Gentagelser er fjernede.

Det har været mig en Glæde at arbejde med denne Mindebog, og det er under Arbejdet i stigende Grad blevet mig klart, hvor stor Taknemmelighedsgæld jeg staar i til Pastor Clausen. Han var med alle sine menneskelige Egenskaber en herlig og sjældent levende Mand.

Jeg takker alle dem, der ved at forudbestille Bogen har muliggjort dens Fremkomst — især Overlæge Chr. Hempel, Stege — Pastor Clausens øvrige efterladte Slægtninge, Familiens mangeaarige Husbestyrerinde, Frk. Johanne Schütt, og alle andre, der paa forskellig Maade har ydet Hjælp ved Arbejdet med Bogens Udgivelse.

 

     K r a r u p   S k o l e, 16. September 1942.

 

                                                                          H.C. Frydendahl.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.