Jens Christian Madsen (1873-1942) blev født i Tjørnelunde, Finderup sogn på Vestsjælland som søn af en gårdmand. Han blev læreruddannet og forstander på "Baungaard Husholdningsskole" i Vejen.

I 1941 skrev han "En dansk Landmandsgerning : Et Hundredaarsminde for Forstander Albert Philip la Cour, Næsgaard, født 9/12 1841 : Fortalt paa Grundlag af la Cours landøkonomiske Optegnelser i Tiden fra 1862 til hans Død 1906". Bogen indledes med disse forord:

Nærværende lille Skrift, der fremkommer i Anledning af Hundredaaret for afdøde Forstander Albert Philip la Cours Fødsel, omhandler hans Virksomhed som Landmand. Nogen egentlig Biografi er det ikke, da det fortrinsvis kun er Uddrag eller Gengivelser af landøkonomiske Optegnelser, la Cour har foretaget gennem hele hans Landmandsgerning. Hvad der i saa Henseende foreligger fra hans Haand, er meget omfattende og er skrevet udelukkende med Henblik paa de praktiske Spørgsmaal, der har foreligget for ham i Landbruget, eller hvad han paa anden Maade har staaet som Leder af.

Det er altsaa for det første et meget lokaliseret Stof, og for det andet et Materiale, der beskæftiger sig med Enkelheder, der ikke direkte har almen Interesse eller Betydning i Dag.

Hvad der berettiger Fremkomsten, skulde da være det, at give et lille historisk Billede af de Problemer, en praktisk Landmand har haft at arbejde med i et for vort Landbrugs Udvikling meget betydningsfuldt Tidsafsnit, nemlig i Aarene fra ca. 1860 til efter Aarhundredskiftet, og i Bedrifter der dengang stod som førende.

Materialet i sig selv kan dog formodentlig ogsaa have Interesse derved, at det viser os, i stort som smaat, en vel underbygget og vel forberedt Gerning, hvilket ogsaa i Dag kan være en god Lære. Og endvidere, hvad der ogsaa er værdifuldt og alt for sjældent, at alt, hvad der saaledes er arbejdet med, baade er optegnet og opbevaret. Den almene Værdi skulde da ligge i, at vi gennem Materialet faar tegnet et Billede af en Landmandsgerning, der i Maaden, hvorpaa den er røgtet, er saadan, at den kan være af Betydning for senere Slægtled at stifte Bekendtskab med, og endvidere, sammen med hvad der er medtaget af andet Stof, kan give os Indtryk af en Personlighed, som vel er værd at mindes. Thi det er sandt, som la Cour selv skrev i sin Nekrolog over Etatsraad Tesdorpf, Ourupgaard: »At hver Gang en betydelig Mand gaar bort, er det en simpel Pligt at drage et sanddru Billede frem af ham; thi vi bør vaage med Pietet over vore gode Mænds Minde og i deres Virke søge en Spore mere til alvorligt Arbejde«.

I Tilknytning til »En dansk Landmandsgerning« er af min Hustru, Rebekka la Cour-Madsen, Datter af Forstander A. la Cour, i et samtidigt Skrift: »Et Slægtsminde« fortalt om hendes Forældres og Slægts mere personlige Livsførelse.

 

                                                                                            J. Kr. Madsen.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.