Holger Christian Begtrup (1859-1937) kom til verden i præstegården i Birkerød som søn af sognepræsten. Allerede som 17-årig blev han student fra Metropolitanskolen, og 4 år senere bestod han den teologiske embedseksamen. Efter en periode som huslærer på Fyn blev han i 1882 lærer på Askov Højskole. I 1895 grundlagde han Frederiksborg Højskole. Han er kendt for et omfattende forfatterskab, der kredsede om Grundtvig og højskoleforhold. 

I 1929 fik han i 2 bind udgivet sine erindringer, som han indleder med:

FORORD

 

En Menneskehjerne er dog det forunderligste af alt, hvad Skaberen har frembragt paa denne Jord. — Det maa jeg sande, naar jeg ransager min egen Hjerne og finder saa mange Tusende, snart spredte og snart sammenhængende Minder i den om mit Liv, fra jeg var fire Aar gammel indtil den Dag i Dag. — Det er en hel Verden, som er gemt derinde. Og selv for den, som tror paa et Liv efter Døden, er det vemodigt at tænke paa, hvorledes Gemmestedet for denne indre Verden om faa Aar vil komme til at smulre i Graven.

Derved vækkes det Spørgsmaal, om det ikke er en Pligt for den, som har nogen Evne dertil, at give en skriftlig Fremstilling af sine Livsminder, mens Hukommelsen endnu er skarp, og Haanden skikket til at føre Pennen. — Med dette for Øje har jeg nu, da jeg har naaet »Støvets Alder«, sat mig til at skrive mit Levned.

Der møder mig imidlertid straks den Vanskelighed, at min Mindeverden er altfor rig til, at den helt og holdent kan bringes paa Papiret. Jeg føler mig stillet omtrent som en Historiker, der har faaet den Opgave at fortælle om Samfundslivet i hans egen Tidsalder. Man vandrer som i en Skov med groende Træer og Buske til alle Sider. Det gælder om at vælge sig en Sti igennem Tykningen, da man dbg ikke magter at føre hele Skoven med sig til Bys.

Nogle af dem, som har skrevet deres Levned, har valgt at fortælle om de største Træer, de har truffet i Skoven. Andre har især dvælet ved deres eget Arbejde derude. Atter andre har givet de Tanker til Bedste, som er vakt hos dem under Vandringen i den store Skov. Men for mig ligger det nærmest at give et Billede af min personlige Udvikling under Vekselvirkning med de Mennesker og de Sider af det aandelige Liv, som har haft kendeligst Indflydelse paa min Sjæl i Aarenes Løb.

Som Ledestjerne paa denne Vandring gennem Skoven vil jeg tage de Ord, som en Munk fra det 15. Aarhundrede skrev i Grinderslev Kloster:

Hvad et Menneske er i Guds Øjne, det er han (hverken mer eller mindre)!

 

         Æbelholt, den 19. Marts 1929.

                                                                                                              Holger Begtrup.

Slægtsforskernes Bibliotek har sannet de 2 bind til søgbare PDF-filer, der er uden ophavsret og kan downloades her fra siden via disse links:

Slægt, Barndom og Ungdom

Askov og Frederiksborg