Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "AUGUST BOURNONVILLE's efterladte Skrifter" ved Charlotte Bournonville, 1891

August Bournonville (1805-1879) var født i København som søn af en balletmester ved Det Kongelige Teater. Som 8-årig blev han optaget på Det Kongelige Teaters ballteskole. Efter uddannelse i Paris i 1820'erne tog han i 1830 imod et tilbud om at blive balletmester i København. Han skabte over 50 balletter og har efterladt sig en unik balletarv, der anses for at være enestående i verden.

Charlotte Helene Frederikke Bournonville (1832-1911) var næstældste datter af August Bournonville. Hun debuterede som sanger i 1857 i Stockholm. Tre år senere debuterede hun på Det Kongelige Teater. Hun havde ikke det store sceniske sangtalent, men høstede stor ære af at være lærer for Christian 9.s døtre, hvilket medførte en udnævnelse til Kongelig kammersangerinde i 1864. Charlotte Bournonville optrådte som skuespiller i adskillige skuespil af Holberg. I juni 1883 trak hun sig tilbage fra scenen.

I 1891 fik hun udgivet sin faders erindringer, som hun indleder med: 

FORORD.

 

Hvorvidt min afdøde Fader havde tænkt at udgive en Fortsættelse af sit »Theaterliv«, og om hans efterladte Skrifter vare bestemte til at udgjøre en Deel deraf, det veed jeg ikke med Sikkerhed. Skjøndt han desværre ikke fik dette Arbeide fuldført, troer jeg dog, at der i de Brudstykker, som han har efterladt, vil findes meget, der kan have Interesse for hans Venner i det danske Publikum. Den ældre Slægt mindes ham endnu i Kjærlighed og med Tak for mangen Glæde, som han ved sin Kunst har forskaffet den. Ogsaa hos de yngre turde der i den senere Tid have viist sig en vaagnende Interesse for Balletten. Men selv for dem, der fattes Sands for Kunsten, kan der maaskee være noget forfriskende i at træffe en Kunstner, der lige til sin Alderdom har bevaret, ikke alene Kjærligheden til Kunsten, men hele sin Sjæls Ungdom og Friskhed, hele sin Modtagelighed for alt skjønt, ædelt og sandt; en Mand, der, trods sine 70 Aar, aldeles ikke har tabt sine Illusioner; en Kunstner, der troer paa Idealet og kæmper for at naae det, i Kunsten som i Livet. En saadan udpræget Kunstnerpersonlighed aabenbarer sig, efter min Mening, ikke alene i min Faders sceniske Arbeider, men ogsaa i alt, hvad han har skrevet, selv i de mindre Skrifter, som de her foreliggende, hvoraf nogle for længere Tid siden have været trykte i forskjellige Blade og Tidsskrifter.

Jeg sender derfor trøstig denne lille Bog ud i Livet, i Tillid til, at den skal finde en velvillig og forstaaende Kreds af Læsere, der ville modtage den som en sidste Hilsen fra »den gamle Mester«.

 

        Fredensborg, April 1S91.

                                                                                               Charlotte Bournonville.

Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen. Jeg har efterbehandlet denne scanning til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.