Knud Bokkenheuser (1869-1936) kom til verden i København som søn af en viceinspektør. Som 18-årig blev han student fra Efterslægtselskabets skole, hvor han senere blev lærer. Han er kendt for et omfattende forfatterskab med hovedemne de borgerlige og kulturelle forhold i København i slutningen af 1700-tallet og begyndelsen af 1800-tallet.

I 1933 fik han udgivet en selvbiografi: "Og Aarene svandt - Minder fra min Ungdom og Manddom". Bogen indledes med: 

Naar man, idet man stiller sig til Opgave at fortælle om sit Livs Hændelser, de store som de smaa, spørger sig selv, hvilken Periode der har været den lykkeligste, bliver man nemt sig selv Svar skyldig, fordi man er tilbøjelig til med særlig Glæde at dvæle ved de Minder, man netop nu beskæftiger sig med. Medens jeg skrev mit Barndomshjems Historie, faldt det mig tit ind, at jeg i Grunden aldrig havde haft det saa sorgløst og lykkeligt som, medens min Moder levede; og da jeg behandlede Minderne fra mine Studenterforeningsdage, glædede jeg mig ogsaa over disse; men jeg kom med det samme til at tænke paa, at der er meget andet af min Studentertid, som jeg skylder Tak for end netop den, jeg levede med mine Kammerater i Studenterforeningen, og uden at jeg i nogen Maade vil være en laudator temporis acti, vil jeg dog sige, at, naar jeg begynder med de lysere Sider af Livet den Gang, saa synes jeg, at jeg i mange Henseender kan sige, at jeg har danset paa Roser; naar jeg nævner Ordet danse, saa falder det mig straks ind: Hvor vi dog dansede i min Ungdom for fyrretyve Aar siden!

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades va dette link.

Du kan læse om og downloade Bokkenheusers første selvbiografi: "Da man var ung - Mindernes Bog" via dette link