Knud Bokkenheuser (1869-1936) kom til verden i København som søn af en viceinspektør. Som 18-årig blev han student fra Efterslægtselskabets skole, hvor han senere blev lærer. Han er kendt for et omfattende forfatterskab med hovedemne de borgerlige og kulturelle forhold i København i slutningen af 1700-tallet og begyndelsen af 1800-tallet.

I 1926 fik han udgivet en selvbiografi: "Da man var ung - Mindernes Bog", som indledes med:

FORORD.

 

I gennem en længere Aarrække har jeg af gamle Kammerater fra Efterslægtselskabets Skole stadig faaet Opfordringer til at skrive en Mindebog om, hvad der knyttede sig til vore fælles Barndomsdage under vor Skolegang, fordi Livet der den Gang — i Halvfjerdserne og Firserne — var saa ejendommeligt og saa vidt forskelligt fra Nutidens Skoleliv, at der burde tegnes et Billede deraf, inden de, der har oplevet det, helt forsvinder, og jeg havde da paa Følelsen, at en saadan Skildring fra min Haand naturligt maatte forme sig med en Skildring af hele mit Barndomshjem som Baggrund.

Egentlig havde jeg Fornemmelsen af, at jeg endnu var for ung til at skrive mine Erindringer; men en alvorlig Sygdom gav mig et Memento, der fik tvunget mig Pennen i Haand, og efterhaanden som jeg ser den ene efter den anden af mine gamle Kammerater gaa til »den store Brigade«, har jeg indset, at Tidspunktet netop er der nu til at skildre Livet i en Tid, der ligger 30—40 Aar tilbage.

Det er ikke store Begivenheder eller fremragende Personligheders Historie, jeg har villet give; men jeg mener, at et borgerligt, københavnsk Milieu, som det formede sig i et oplyst Bourgeoisie-Hjem og i Skolen i 70—80-erne ogsaa har sin kulturhistoriske Interesse, og at disse Minder endnu — eller maaske snarere allerede — vil kunne formaa at vække den Stemning, der skabes af de smaa Ord: »Kan du huske?« i mange af mine samtidiges Hjerter ogsaa udenfor den Kreds, der i snævrere Forstand knytter sig til min Skoles og min Faders Personlighed. Det er dette, der skulde give denne Bog Værdi ogsaa udover min egen Samtid som Kulturbillede; andet og mere har jeg ikke tilstræbt, og ud fra dette Synspunkt beder jeg mine Læsere modtage og bedømme mit Arbejde.

 

      Den 1. Decbr. 1925.


                                                                                          Knud Bokkenheuser.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.

Du kan læse om og downloade Bokkenheusers sidste selvbiografi: "Og Aarene Svandt - Minder fra min Ungdom og Manddom" via dette link.