Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Gamle Minder" af CHR. BAYER, 1925

Frederik Christian Bayer (1841-1933) var født i København som søn af en kunstmaler. Efter skolen kom han i lære i en forlagsboghandel, derefter fulgte uddannelse på et xylografisk værksted. Han dimitterede fra Teknisk Institut i København. I over 50 år var han ansat i Bikuben, bl.a. som revisor, og fritiden blev anvendt på tegninger fra 60'ernes og 70'ernes København. 

I 1925 fik han udgivet sine erindringer, som han afslutter med disse ord:

Forinden jeg afslutter dette Arbeide, der i min høie Alderdom, nærved 84 Aar, har været mig saa uendelig kært at sysle med og derved ligesom gennemleve en lang Aarrække af mit Liv, der har været saa rigt i alle Henseender, kan jeg ikke nægte mig selv den Glæde at udtale, at hvis ikke min kære Velynder, Konsul J. F. Erichsen, saa indtrængende og opmuntrende havde opfordret mig til at nedskrive, hvad jeg, efter hans Mening, kunde have at meddele, havde jeg næppe vovet mig til dette Arbeide.

Konsul Erichsen, for hvem jeg har udført en Række Arbeider, større og mindre Akvareller og Tegninger, har givet mig det sikreste Bevis for, at han kunde bruge mig, derved, at han aldrig har ladet mig mærke, at han var utilfreds med mine Ting, men tvertimod opmuntret mig til at tage fat, selv om jeg havde Betænkeligheder ved Opgavens Vanskelighed; det er da ikke underligt, at jeg føler mig ham hengiven og gerne vil se hans Navn her blandt mine kæreste Minder, om han da ikke har noget derimod.

Saa er der to Mænd, Sognepræst N. Juhl og forh. Amtsveiinspektør Winkel, som begge har, kærligt og trofast, i en Aarrække paavirket og ledet mig i mit Gudsforhold, hvorfor jeg ikke nok kan være dem taknemlig.

Det er jo saadan, vel sagtens for de Fleste, at jo mere man nærmer sig Graven, desto stærkere kommer Evighedsspørgsmaalet til at fylde Tankerne: »Hvad har du gjort de mange Aar, du har i Verden levet?, tænk, trygge Sjæl, at Alting staar i Herrens Bog opskrevet.«

H. C. Andersen, som var et fromt Guds Barn, og som aldrig i sine Skrifter, hvor der var Leilighed dertil, undlader at give Gud Æren for hvad der er skænket ham, har skrevet følgende Ord, der staar paa hans Grav som det sidste han har at sige Verden:

 

 

»Den Sjæl, Gud i sit Billede har skabt,

er uforkrænkelig, kan ei gaa tabt;

vort Jordliv her, er Evighedens Frø;

vort Legem dør, men Sjælen kan ei dø.«

 

 

det vil altsaa sige, at dersom vi lever Livet her i en levende Tro paa, at Gud er vor Fader og Jesus Kristus vor Frelser, saa vil vi ogsaa forstaa, at Sjælen hører hjemme i Himlen.

Saa vender jeg mig til min kære Hustru, som i 56 Aar kærligt og trofast har deelt Livet med mig og vore to Sønner, Sognepræst Aage Bayer paa Samsø og Ingeniør Erik Bayer; der var mangt og meget, der kunde fortælles om et lykkeligt Familieliv og jeg siger de tre Kære en inderlig Tak for de lyse og deilige Minder; men først og sidst en Tak til Gud for de Kære, Han har skænket mig, og Tak for den Naade, at Han har ledet og ført mig gennem Alt, baade som Barn og som Mand; kunde jeg, som David, sige: »Herre! oplad mine Læber, saa skal min Mund kundgøre Din Pris!« men jeg kan kun stamme paa en ringe, fattig Tak!

Titlen indgår i RAO's bogsamling. Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.