Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Smaating og Leilighedsdigte fra Aarene 1799 til 1835" af THOMAS BARFOED, 1849

Thomas Barfoed (1780-1845) kom til verden i præstegården på Strynø i det Sydfynske Øhav som søn af sognepræsten. Ifølge Wiberg var han 1808-18 sognepræst på Avernakø og 1810-1845 i Jordløse og Haastrup Sogne.

Wiberg skriver om ham: 

Almindeligt agtet og elsket; ret god Digter; forfattede bl. A. en moersom Rotteballade og den bekjendte Sang "Du, som paa Jorden ene blev tilbage". Een skrev engang udenpaa et Brev til ham: "Til Præsten uden Strømper i Byen uden Jord". Hans Slægt føres i lige Linie tilbage til Jens Barfod t. Sæddinggd., N. Nebel S., der 13/4 1455 adledes af Kong Chr. I. Siden 1593 have alle hans Forfædre været Præster.

Bogen indledes med denne forerindring: 

Størstedelen af disse Digte ere Leilighededens Fostre, og de vare som saadanne ei af Forfatteren bestemt til at offentliggjøres, skjøndt man i adskillige af dem træffer gamle Bekjendte. Idet Undertegnede (en Svigersøn af Th. Barfoed) samlede dem for at opbevares i Familien som et kjært Minde om den Hedengangne, deelte jeg vel med den Afdødes Enke, Børn og ørige Slægtninge det inderlige Ønske, engang i Tiden at see dem udgivne; men Ønsket vilde dog neppe være gaaet i Opfyldelse, hvis ikke Foretagendet havde fundet en venlig og opoffrende Understøttelse hos Forfatterens mangeaarige høie Velynder, Hans Excellence Hr. Geheimeconferentsraad, Greve af Bille Brahe, og tilsidst med levende Interesse var blevet fremmet og bragt til Udførelse af den constituerede Stiftamtmand i Odense, høivelbaarne Hr. Kammerjunker, Baron C. Bille Brahe.

Hermed overgives da disse Digte til Thomas Barfoeds mange Velyndere og Venner i det Haab, at de ville finde en velvillig Modtagelse hos Dem, for hvem deres Udgivelse nærmest er bestemt.

   Boyden Skole i Mai 1849. 

                                             A. P . Wedel.

Titlen indgår i RAO's bogsamling. Jeg har benyttet mig af Det Kongelige Biblioteks DOD-service og fået dem til at scanne bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.