Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Livserindringer : nedskrevne i Aarene 1878-80" af WALDEMAR GUSTAV OTTO BAUDITZ, 1903

Bogen indledes med disse forord:

Waldemar Gustav Otto Bauditz, Søn af Generalmajor, Hofchef hos H. Kgl. Hh. Arveprinds Ferdinand, er født i Kjøbenhavn den 15de Januar 1822, indtraadte paa Landcadetacademiet 1834 og afgik fra samme som Secondlieutenant ved Livgarden til Fods. Fra 1844—48 gjennemgik han den kgl. militaire Høiskole og udnævntes ved sin Afgang fra Skolen til Premierlieutenant i Ingenieurcorpset. Fra 1848 — 51 var han tjenstgjørende ved Feltingenieurdetachementet og deltog i alle tre Krige, saaledes i Slagene ved Slesvig og Dybbøl i 1848, i Fredericias Forsvar 1849 og i Slaget ved Idsted 1850. I sidste Halvdel af 1852 var han Folkethingsmand for Frederiksborg Amts 2. Kreds og tog samme Aar sin Afsked fra Krigstjenesten. Fra 1853—70 virkede han ved Jernbanevæsenet, i de tre første Aar ved den sydslesvigske Banes Anlæg og Drift og fra 1856 som øverste Ingenieur ved en sjællandsk Bane, indtil han i 1870 afgik fra denne Stilling efter Ansøgning paa Grund af Svagelighed. 1857 havde han faaet nyt Afskedspatent som Capitain.

Han har udfoldet en ikke ringe literair Virksomhed; han har saaledes oversat Macaulay’s »Englands Historie« (1852—58) og leveret flere originale og oversatte Bidrag til Blade og Tidsskrifter, samt udgivet Tidsskriftet »I ledige Timer« (1873—83).

18. December 1852 ægtede han Elisabeth Johanne Henriette Owen (f. 24. Juli 1827, død 7. Mai 1882).

Han døde 7. Marts 1901.

»Livserindringerne« ere nedskrevne i Aarene 1878—80, men Forf. har senere paa forskjellige Steder suppleret dem.

Titlen indgår i RAO's bogsamling. Det Kongelige Bibliotek har scannet den. Jeg har efterbehandlet denne scanning til en pæn og søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.