Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "ANDERS BILLE" af F. Bojsen, 1918

Frede Bojsen (1841-1926) kom til verden i Skørpinge ved Slagelse som søn af sognepræsten og kom i dåben til at hedde Frederik Engelhardt Boisen. Som 23-årig bestod han teologisk kandidateksamen, deltog i 1864-krigen og blev senere sekondløjtnant. I 1866 opførte han Rødkilde Højskole ved Stege, som forblev hans hjem resten af livet. Ved siden af sit virke som højskoleforstander var han en meget aktiv foreningsmand både lokalt og i en lang periode også som medlem af folketinget. I sit otium dyrkede han sin store interesse for lokalhistorie og fik udgivet flere meget anerkendte værker. Hans hovedværk er "Af Møns historie" i 9 bind. Bind 4  fra 1918 omhandler alene en beskrivelse af

Anders Bille (1477-1555) rigsråd og lensmand. Jeg henviser til forfatterens forord:

Med dette bind træder vi fra middelalderen ind i den nyere tid. Kilderne flyder meget rigeligere, og fortællingen kan blive mere let løbende, hvorved forfatteren også har fundet god støtte i afdøde dr. Mollerups fortrinlige fremstilling af Bille-ættens historie. De vigtigste kilder er de opbevarede brevkister og blandt disse er Anders Billes arkiv et af de fyldigste. Af dette har jeg afskrevet eller ladet afskrive af en særdeles kyndig mand, cand. F. Jessen, hvad der mere eller mindre vedrører Møn. Men dette stof er svulmet således op, at det udgør mere end halvdelen af hele bindet. Det kunde vel vække betænkelighed, at udgive en bog med en sådan mængde bilag. Men da de allerfleste ikke har været trykt för, og det store arbejde med afskrivning, ordning og forklaring var udført, har jeg (og udgiverne) ment, at samtlige disse oldbreve burde følge med, da de måske bedre end noget andet giver et ligesom fortroligt indblik i datidens forhold. Nogle læsere vil formentlig nöjes med fortællingen i texten, andre vil foretrække oldbrevene. Lad da begge dele følges ad.

Endnu har jeg et afsnit, der er bygget på Anders Billes lensregnskab fra 1544, et af de ældste bevarede lensregnskaber; men dette kan gemmes til næste år og knyttes til reformationens afsnit.

Også iår kan jeg bringe hr. underarkivar Marquard min bedste Tak for gennemsyn og konferering med kilderne.

           Rødkilde, d. 10. Juni 1918.

                                                             F. Bojsen.

Titlen indgår i RAO's bogsamling. Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.

"Af Møns historie" bind 5 indeholder et tillæg om Anders Bille. Bind 5 kan downloades via dette link.Tillægget fremgår af siderne 146-92.