Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Grosserer NIELS BROCK's og Hustrue LENE BREDAL's Testamente", 1891

Niels Brock (1731-1802) kom til verden i Randers som søn af en købmand. Han blev oplært i Lübeck og senere hos farbroderen i København. Til sidst blev han knyttet til faderens forretning i Randers. Efter faderens død etablerde han sig som selvstændig købmand i København, hvor han med forsigtighed og dygtighed skabte sig en meget stor formue. Det menes, at han ved sin død efterlod sig 900.000 rdl.

Efter konens død i 1786 bestemte Niels Brock sig for et nyt testamente, der blev underskrevet i 1796 og suppleret i 1802. En for nutiden interessant legatportion er 10.000 rdl. "Til Begyndelse og en velmeent Grundsten til en Grosserer-Skoles Bygning...". Det er naturligvis den anerkendte handelsskole, der i dag bærer hans navn "Niels Brock".

Det er svært at forholde sig til de nævnte beløb. Mit forsigtige gæt er, at den samlede formue 900.000 rdl. i 1802 kan omregnes til 25 millioner nutidskroner.

"Grosserer Niels Brock's og Hustrue Lene Bredal's Testamente" blev trykt og udkom som 2. oplag i 1891. Testamentet indledes med:

Da det har behaget Forsynet ved min kjære og uforglemmelige Hustrues Lene Bredal Brocks dødelige Afgang den 15de Septbr. 1786 at sætte mig udi Enkemands Stand, og jeg saaledes er bleven den længst levende af os, og vores fælleds Bo imidlertid, ved den Allerhøiestes Velsignelse, er siden betydelig blevet forøget; saa haver jeg, saavel i Kraft af det os under 6te Juni 1777, allernaadigst forundte og herved lagte Facultas testandi, som paa Grund af det imellem mig og bemeldte min salig Hustrue, ifølge allerhøiest bemeldte Bevilling oprettede og forfattede resiproqve Testamente af 19de Decbr. 1778, som udi hoslagte dertil indrettede og igjennemdragne, samt af os begge forseglede Bog, bestaaende af 46 Folio, findes anført paa Folio 2 til 8 inkl., heri fra pag. 5—39, (under vores egenhændige Underskrift og hostrykte Segl), herved haver nærmere og ydermere anordnet, bestemt og fastsat, ligesom jeg herved anordner, bestemmer og fastsætter, hvorledes jeg vil, at bemeldte min salig Hustrues og mit fælles Boes Midler og Eiendomme, dem Gud i Naade fremdeles ville beskjerme og velsigne, efter min, Gud give, salige Død, skal deles og udbetales, nemlig:

Titlen indgår i RAO's bogsamling. Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.

I 1891 udkom en bog, der beskriver grosserer Niels Brock og hans hustrus efterslægt. Du kan læse min artikel via dette link