Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "DIDERIK BUXTEHUDE (o. 1637-1707)" af S. A. E. Hagen, 1920

Sophus Albert Emil Hagen (1842-1929) kom til verden i København som søn af en sekretær/fuldmægtig. Efter studentereksamen blev han uddannet i musik og musikhistorie. Han er kendt for nogle kompositioner af sange og kammermusik, men hans hovedvirke blev som musikhistoriker. I 1920 skrev han biografien over

Diderik Buxtehude (o. 1637-1707), der var søn af en organist. Han gik i faderens fodspor og ses allerede som 20-årig som organist i Helsingborg. Fra 1667 og til sin død var han organist ved Mariakirken i Lübeck. Blandt hans mange kompositioner er ca. 90 orgelværker og ca. 120 kantater.

Hagens bog om Buxtehude indledes med disse forord:

Under mit fleraarige Ophold i Italien havde vort Kgl. Bibliotek i Kjøbenhavn velvilligst paataget sig at magasinere mit Bibliotek og mine Excertsamlinger, indtil jeg igjen tog fast Bopæl her hjemme. Det var derfor kun under et kort Sommerbesøg i Kbhvn., at jeg kunde samle det, desværre i mange Henseender ufuldstændige, Materiale angaaende vor senere saa berømte Landsmand, Diderik Buxtehudes Ungdomsliv, jeg da stillede til Prof. Pirro’s Raadighed.

Opfordret af Redaktionen af „Dansk Kirkemusiker-Tidende“ til selv at udarbejde en kort Fremstilling af den nævnte Livsperiode, som jo hidtil kun var lidet behandlet, har jeg i Numrene for Marts 1919—August 1920 incl. — saa vidt muligt støttet til positive Fakta — forsøgt at skildre dette Afsnit af hans Liv. Væsentlig er det dog kun de ydre, sociale Forhold, som jeg har kunnet fremdrage, men disse betinge jo ofte Personernes aandelige Udvikling.

Ved Flytningen fra det Kgl. Bibliotek har det ikke kunnet undgaas, at en Del af mine Excerpter kom i Uorden, medens paa den anden Side, under Udarbejdelsen, ogsaa et og andet er kommet frem til Supplering af det Materiale, jeg i 1910 sendte Prof. Pirro. Disse Forhold maa tjene til Undskyldning for, at Afdelingen „Tilføjelser“ er bleven større, end jeg kunde ønske. For lettere Oversigts Skyld har jeg derfor gjort Registret noget mere udførligt, end man plejer.

     Helsingør, i September 1920.

                                              S. A. E. H a g e n.

Titlen indgår i RAO's bogsamling. Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.