Cornelius Appel (1821-1901) kom til verden i Åbøl, Tirslund sogn i Sønderjylland som søn af en landsbyskolelærer. Efter konfirmationen tjente han ved landbruget indtil sit 18. år, hvor han kom på Lyngby Seminarium. 2 år senere dimitterede han med udmærkelse og vendte hjem til Sønderjylland. Her beklædte han forskellige lærerstillinger, inden han i 1851 forflyttedes til Borgerskolen i Tønder. I 1864 blev han fyret, og han bestemte sig for at skabe liv i den efterladte Rødding Højskolegård. Her lykkedes det ham at etablere sommerskole for voksne piger. I 1874 blev han ordineret til præst for den nyoprettede frimenighed i Rødding. På trods af mange vanskeligheder med de tyske myndigheder lykkedes det ham at udføre sin præstegerning indtil 1889, hvor han måtte opgive på grund af sygdom og flyttede til Hjallese ved Odense. 

Hans Nissen Kau (1861-1935) var født i Brændstrup, Rødding sogn i Sønderjylland som søn af en gårdejer og kom i dåben til at hedde Hans Nissen Kou. Som 21-årig blev han student og 7 år senere cand. theol. De næste 2 år var han sognepræst i Harboøre, og fra 1891-1922 tjente han Gadbjerg menighed. Han er forfatter til en del bøger om sønderjyske personligheder.

I 1921 fik han udgivet sin bog om Cornelius Appel, som indledes med:

Forord.

 

Ved Cornelius Appels Død 1901 og ved den Omtale af hans Liv og Gerning, som i den Anledning fremkom i Blade og Tidsskrifter, dukkede mange Minder op for mig fra min Barndom. Født med Pennen i Haanden, som jeg er, gav jeg mig straks i Lag med at skrive en Levnedstegning af ham og fandt deri en Glæde i mange ledige Timer. Imidlertid blev Manuskriptet gemt hen til flere Ting af lignende Slags. Jeg havde for faa Aar siden udgivet en Levnedstegning af Præsten Hans Svejstrup, til hvem Appel havde staaet i meget nært Forhold, og i hvilken By hans Livs Hovedgerning derfor var bleven ret udførlig omtalt, og jeg mente da ikke, at Tiden var inde til paany at drage hans Historie frem. Men nu er der igen gaaet mange Aar, og der er vokset en ny Slægt frem, som ogsaa har Krav paa at lære Cornelius Appel og hans betydningsfulde Gerning at kende. Jeg har derfor, da min Bog om Svejstrup — efter hvad jeg har bragt i Erfaring — paa det næmeste er udsolgt i Boghandelen, ment at burde lade denne Bog fremkomme, dels som et Æreminde om Appel og dels som Erstatning for et andet Oplag af Bogen om Svejstrup.

Ved en sidste Gennemgang af Manuskriptet har jeg faaet dette beriget med en Mængde Træk fra de »Mindeblade om Cornelius Appel«, som Georgia la Cour Pedersen og Augusta Busck Pedersen har udgivet i 1905, og hvori navnlig den Tale Jakob Appel har holdt ved Afsløringen af sin Faders Mindesten i Skibelund Krat den 24. September 1905, har afgivet et rigt Materiale. De øvrige trykte Kilder, jeg har benyttet, vil i Reglen findes anførte under Teksten. For værdifulde mundtlige Meddelelser skylder jeg Cornelius Appels Broder, fhv. Stationsforstander Appel Tak for.

Ingen kan bedre end jeg selv se Bogens Mangler. Jeg beder Læserne om en skaansom Dom.

 

             Gadbjerg Præstegaard i December 1913.

                                                                                                    Hans Kau.

 

Offentliggørelsen af Biografen blev begyndt i Maj 1914 i »Den nordslesvigske Kirkesag«, hvor den tryktes saadan, at den kunde fraskilles til Indbinding. Da Krigen udbrød i August, blev det af Censuren forbudt at fortsætte den. Og selv efter at Krigen var sluttet og Censuren ophævet, var det paa Grund af Vanskelighederne ved at skaffe ordentligt Papir til Bladet ikke muligt at fortsætte den før nu i Oktober Kvartal 1919.

 

             Haderslev, i December 1919.

                                                                                                   Thade Petersen.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link