Albert Peter Carl Abrahams (1839-1909) kom til verden i København som søn af en professor. Han fik en udddannelse i landbruget og blev i 1860 landbrugskandidat. I 1862 købte han Underupgaard ved Helsinge. Han var sekundløjtnant af reserven og deltog i 1864-krigen som adjudant. Efter krigen vendte han hjem til landbruget, og i 1867-74 ejede han Højagergaard ved Slangerup. I en periode var han sognerådsformand og amtsrådsmedlem. Senere flyttede han til København, hvor han blev rådmand og overtog ledelsen af begravelsesvæsenet. 

Julius Ferdinand Emil Clausen (1868-1951) var født i København som søn af en urtekræmmer. Han blev student fra Metropolitanskolen og tog skoleembedseksamen. I 43 år var han ansat ved Det kgl. Bibliotek. Ved siden af embedsgerningen var han en meget flittig forfatter af især litterær- og personalhistoriske værker.

Peter Frederik Rist (1844-1926) kom til verden i København som søn af en kammerråd. Han deltog i 1864-krigen, hvor han blev såret under stormen på skanserne 18. april. Efter krigen forblev han i hæren, hvor karrienren kulminerede i 1894 med udnævnelsen til oberstløjtnant. Mest kendt er han som forfatter og var bl.a. sammen med Julius Clausen redaktør af bogserien "Memoirer og Breve", der udkom 1905-27 i 51 bind. 

I 1923 fik de udgivet bind nr. XLI: "Mit Ungdomsliv" af Peter Abrahams, som de indleder med (i uddrag):

Naar nu Udgiverne af „Memoirer og Breve" atter udsender en Bog, der vedrører Slægten Abrahams, nemlig „Mit Ungdomsliv. Fortalt af Peter Abrahams", er det selvfølgeligt, at der maa finde Gentagelser Sted fra Faderens og især fra Broderens Bøger. Disse Gentagelser er tildels søgt fjernede, men de er ofte fortalt paa en saa forskellig Maade og udfra saa forskellige Synspunkter, at det har sin store psykologiske Interesse at lære dem at kende. Men i mangt og meget maa Udg. henvise til den ældre Broders Meddelelser. 

Peter Abrahams Memoirer drejer sig særligt om to Ting: Minderne om hans Moder, en Fortælling fra Barndommens lykkelige Aar, der er af en sjælden fin, øm og inderlig Natur; og dernæst Beretningen om hans Deltagelse i Krigen 1864 som Adjutant ved 1. Regiment, hvilken Udgiverne anser for et af de værdifuldeste og paalideligste Bidrag til Krigens Historie, og som saadan er det ogsaa i Manuskript benyttet som Kilde af flere Forfattere.

Forf. har nedskrevet sine Erindringer i en ældre Alder, og de er her med forholdsvis faa Udeladelser og — mest af Hensyn til hans ogsaa paa dette Omraade stærkt konservative Sympathier — meddelt med hans egen Retskrivning.

Hans Søn, Kaptajn Johannes Abrahams, har stillet dem til Raadighed for „Memoirer og Breve".

 

                                                                                                                                        Udg.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.