Bogen indledes med: 

FORORD

På sit møde den 26. januar 1967 vedtog Udvalget for Udgivelse af Kilder til Landbefolkningens Historie, nu Landbohistorisk Selskab, at udgive en dagbog fra årene 1786-1797, ført af fæstebonde i Nørre Tulstrup Christen Andersen. Det var landsarkivar Jens Holmgaard, der havde stillet forslag om udgivelsen, og Selskabet anmodede ham om at påtage sig dette arbejde og overdrog arkivar Poul Rasmussen at være tilsynsførende.

Udgivelsen er gjort mulig ved en bevilling i 1968 fra Statens almindelige Videnskabsfond, hvorfor Selskabet hermed bringer sin ærbødige tak.

Der kendes flere bondedagbøger fra første del af 1800-årene. Der er også bevaret enkelte fra det foregående århundrede, men oplysningerne heri er få og meget korte. Christen Andersens dagbog er yderst fyldig, og der kan ikke være tvivl om, at den i virkeligheden er enestående i sin art. Som næppe nogen anden kilde giver den et levende billede af en midtjysk fæste- og hovbondes tilværelse i disse vigtige reformår. Det bliver gennem den muligt at få en mere nuanceret viden om bondens liv og virke under det gamle landvæsenssystem. Den rummer desuden et værdifuldt kulturhistorisk, filologisk, meteorologisk og prishistorisk materiale.

Dagbogen er i privat eje. Den tilhører Christen Andersens efterkommer revisor Niels Tulstrup, Århus, som Selskabet takker for tilladelsen til at udgive den. Selskabet er også overbibliotekar Aage Bonde, Viborg, tak skyldig, fordi han henledte Selskabets opmærksomhed på dagbogens eksistens og formidlede kontakten med dens ejer.

 

Gentofte, den 27. marts 1969.

                                                                                  JOHAN HVIDTFELDT

På vegne Danske Slægtsforskere har jeg scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.