Georg Christian Nygaard (1871-1942) var født i København som søn af en skomagermester. Efter præliminæreksamen blev han ansat ved DFDS og dyrkede tillige journalistik især om kunstneriske, litterære og historiske emner. Han fik udgivet mange bøger, bl.a. i 1938 "H. C. Andersen og København". Bogen indledes med dette forord:

Hensigten med denne Bog er i Tekst og Billeder at samle et Udvalg af de Minder, der knytter H. C. Andersens Navn til København.

H. C. Andersen kunde til Tider med megen Bitterhed udtale sig om Hovedstaden og dens Befolkning; men trods alt var det her, han fandt sit „Hjem i Hjemmet", og hvor ofte han end søgte ud, var det dog altid København, der blev det faste Udgangspunkt og Stedet, hvortil han vendte tilbage.

Vi følger ham fra hin Efteraarsdag i 1819, da han som en fattig 14 Aars Dreng kom til Hovedstaden, indtil han i 1875 som den verdensberømte Eventyrdigter lukkede sine trætte Øjne, glad og taknemlig for den „Erkendelse", der var blevet ham til Del.

Til Fremstillingen er, foruden utrykt Materiale, af trykte Kilder bl. a. benyttet H. C. Andersens egne Meddelelser i „Mit Livs Eventyr", Levnedsbogen (udgivet af Hans Brix 1926) og især de forskellige Brevsamlinger og Dagbogsoptegnelser med Jævnførelse af de Berigtigelser, Tilføjelser og nye Oplysninger, der i første Række skyldes Hans Brix og H. G. Olrik.

For Benyttelse af utrykt Materiale i Det kongelige Bibliotek og H. C. Andersen-Museet i Odense takkes Bibliotekar H. Topsøe-Jensen og Museumsinspektør Chr. M. K. Petersen. En Tak rettes ogsaa til Museumsdirektør O. Andrup, Det nationalhistoriske Museum paa Frederiksborg Slot, Museumsinspektør Chr. Axel Jensen, Københavns Bymuseum, Bibliotekar Landt, Øregaardssamlingen, og de private Ejere, der med stor Beredvillighed har stillet Billedmateriale til Raadighed.

Der er af praktiske Grunde givet Afkald paa et udførligt Noteapparat, idet der en Gang for alle maa henvises til Litteraturfortegnelsen. Manuskriptet, der er forsynet med Kildehenvisninger, er overgivet til H. C. Andersen-Museet.

 

                                                                                               Georg Nygaard.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.