Caspar Frederik Wegener (1802-1893) kom til verden i Gudbjerg Præstegård på Sydfyn som søn af sognepræsten. Som 19-årig blev han student og måtte brødføde sig selv ved undervisning, mens han læste teologi. Han afsluttede disse studier i 1828, men var 2 år forinden blevet adjunkt på Sorø Akademi. Her var han en meget afholdt lærer, der i 1830 fik titel af overlærer og senere lektor i historie, geografi og statistik. Ved siden af lærergerningen dyrkede han sin store interesse for især dansk historie og fik udgivet flere anerkendte titler. I 1848 blev Wegener udnævnt til geheimearchivar og bestred stillingen indtil 1882, hvor han var fyldt 80 år. Han døde ugift og efterlod sig en meget stor bogsamling, der blev købt af staten og kom med flere andre til at udgøre grundstammen i Statsbiblioteket i Aarhus.

I årene 1852-82 udgav Wegener i hæfter: "Aarsberetninger fra Det Kongelige Geheimearchiv, indeholdende Bidrag til dansk Historie af utrykte Kilder". Hæfterne udkom samlet i 6 bind. I 1883, da Wegener var afløst af A. D. Jørgensen udkom et afsluttende 7. bind. Jeg har scannet disse bind til søgbare PDF-filer, der kan downloades via disse links:

Förste Bind : 1852-1855 med indhold:

Archiv-Efterretninger for Aarene 1848-54
Kong Hans's Brevbog
Bilag til Kong Hans's Brevbog
Samling af Dronning Dorotheas Breve
Samling af Kong Christian III's Breve til tydske Reformatorer
Alphabetisk Register over Helgendagene
Et Sognevidne fra Skjærbæk af 1575
Om to nylig fundne Fragmenter af Codex af Saxo 

Andet Bind : 1856-1860 med indhold:

Archiv-Efterretninger for Aarene 1855-59
Danske Kongers Haandfæstninger og andre lignende Acter
Instruxer for Collegier og höjere Statsembedsmænd umiddelbart efter Souveraineteten
Actstykker vedkommende Kannike-Collegiet i Haderslev 

Tredie Bind : 1861-1865 med indhold:

Archiv-Efterretninger for Aarene 1860-64
Samling af Dronning Dorotheas Breve, Andet Stykke
Forhandlinger med Frankrig, England og Skotland i Frederik I's og Begyndelsen af Christian III's Regjeringstid
Samling af Actstykker til Helsingörs Historie

Fjerde Bind : 1866-1870 med indhold:

Archiv-Efterretninger for Aarene 1865-69
Forhandlinger med Frankrig, England, og Skotland, Andet Stykke
Forhandlinger mellem Danmark og Sverrig under Kong Hans
Aktstykker til Bandssagen mod Steen Sture
Aktstykker til Helsingörs Historie. Andet Tillæg
Breve fra Keiser Maximilian til Kong Hans

Femte Bind : 1871-1875 med indhold:

Archiv-Efterretninger for Aarene 1870-74
Samling af Danske Forordninger indtil 1500
Aktstykker vedkommende det Polske Kongevalg 1674
Aktstykker vedkommende det Svenske Tronfølgervalg 1743

 

Sjette Bind : 1876-1882 med indhold:

Archiv-Efterretninger for Aarene 1875-81
Hannibal-Sehesteds Gesandtskabs-Beretning, 1640-41
Geheime-Raadets Protocol 1670-76
Hildebrand Horrns Relationer fra Moskov 1682-84
Breve vedrørende Kalmarkrigen 1611
Breve vedkommende Svenskekrigen 1657-60
K. Christian Vs egenhændige Dagregistre 1692
Brudstykke af en hidtil ukjendt Saxo-Codex

Syvende Bind : 1883 med indhold:

Kong Christian Vs egenhændige Dagregister for Aaret 1693