Danske Samlinger for Historie, Topografi, Personal- og Literaturhistorie, ofte blot kaldet "DANSKE SAMLINGER" udkom fra 1865 til 1879 i 12 bind.

Christian Walter Bruun (1831-1906), Oluf August Nielsen (1838-1896), Anton Ludvig William Petersen (1829-1870) og Sophus Birket Smith (1838-1919) stod for udgivelsen og leverede mange af artiklerne selv. 

Jeg gar scannet de 12 bind, der kan downloades som søgbare PDF-filer via disse links:

1865-66 med indhold:

En utrykt latinsk Tale af Chr. Falster imod Pieter Burman. Med en Indledning om Burmans Polemik i Almindelighed, samt H Grams, Chr. Falsters og L. Holbergs Forhold til den. Meddelt af Chr. Bruun

Dokumenter vedkommende en Kirkes Opførelse i Hillerød. Meddelt af A. Petersen

Bidrag til Krigens Historie 1657 og 58. Meddelte af O. Nielsen

Tvende Bidrag til den danske Skueplads’s Historie. Meddelte af Chr. Bruun

Familieoptegnelser af lver Juel til Stubbergaard og hans Søn Kjeld Juel. Meddelte af O. Nielsen

Den lærde Amager Sognedegn Jochum Hallings Levnet. Meddelt af Chr. Bruun

Dansk Bibliographi. 1. Peder Palladius. Meddelt af Chr. Bruun

Historiske Efterretninger om Vester Horne Herred (Ribe Amt). Ved O. Nielsen

Enkedronning Juliane Maries Regler for Kronprinds Frederik. Meddelte af Chr. Bruun

Kortvending. Et moralsk-allegorisk Skuespil fra Frederik den Andens Tid. Udgivet af Soph. Birket Smith. (Med en Melodi.)

Consistoriets Kjendelse i en Sag mellem Maleren Abraham Wuchters og Kobberstikkeren Albert Haelweg. Meddelt af A. Petersen

Et Stridsskrift fra Grevefeidens Tid (1535). Udgivet paany af Chr. Bruun

Smaastykker:
Om Oprindelsen til Navnet Odense. Ved O. Nielsen
Literaturhistoriske Notitser, uddragne af Rentemestrenes Regnskaber for Aarene 1571 til 1589. Ved A. Petersen
Fortegnelse paa Kirkeklokker i Fredriksborg og Abrahamstrup Lehn, som 1602 bleve afleverede, for at omstøbes til Kanoner. Ved A. Petersen
To Documenter til Oplysning om Jellingehøienes Fredning Ved O. Nielsen
Breve til Kofod Ancher fra J. A. Cold, J. Langebek og N. Abildgaard. Ved Chr. Bruun
Brev fra Malthe Conrad Bruun til N. C. Bierring. Ved Conferentsraad Werlauff
Rettertingsdom af 6te Juli 1447, ved hvilken Søholm tilkjendes Torben Bille. Ved C. Wecke
Christiern den Anden som Landflygtig. En plattydsk samtidig Vise. Ved Chr. Bruun
Jens Jørgensen Sadolins Diplom som Poeta laureatus. Ved Overlærer J. Kinch. (Med en lithographeret Tavle)
Bidrag til Historien om 2den April 1801, efter en Optegnelse af L. Engelstoft. Ved A. Petersen
Bidrag til Overtroens Historie. Ved O. Nielsen
Breve :
1. St. H. Stephanius til O. Sperling sen. Ved Chr. Bruun
2. Biskop Laurids Thura til O. Sperling jun. Ved Chr. Brunn
3. Peder Tordenskjold til Artillerilieutenant Bendt Winge. Ved A. Petersen
4. Christian Falster til Biskop Worm. Ved Chr. Bruun
5. Christian Falster til en fornem Dame. Ved Chr. Bruun
General Huths Betænkning om Bankens Beliggenhed. Ved A. Petersen. (Med et Træsnit)
Udgifterne ved Sørgehøitiden over P. A. Bernstorff. Ved Chr. Bruun
Pas udstedt af Marie Stuart for Anne Rusting, Skottefruen. Ved O. Nielsen
Et samtidigt Bidrag til Bedømmelsen af Holbergs Forfattervirksomhed i Breve fra C. M. Stub til H. Gram. Ved Chr. Bruun

1866-67 med indhold: 

Exposé de la Situation politique du Danemarc depuis l’an 1807 jusqu’à l’an 1814. Ecrit au mois d’août 1814 par S. M. la Reine Marie Sophie Frédérikke. Meddelt af Chr. Bruun

Historiske Efterretninger om Vester Horne Herred (Ribe Amt). Ved O. Nielsen

Et Øienvidnes Beretning om Kjøbenhavns Ildebrand October 1728. Meddelt af Chr. Bruun

Frederiksborg Slots Inventarium af 1650 Ved A. Petersen

Videbrev for Nordby paa Samsø. Ved Kammerraad Rasmussen

Beskrifning af en Dansk Visbok tillhörande Kongl. Bibliotheket i Stockholm. Af G. E. Klemming

Om Orlogsskibet Dannebrogs Deeltagelse i Kampen i Kjøgebugt d. 4de October 1710. Ved A. Petersen

Nye Bidrag til Sømagtens Historie i Grevens Fejde (1534—36). Ved Johan Grundtvig

Tolv Breve fra Peter Wessel (Tordenskjold), 1711 og 12. Meddelt af C. Calundan

Johan Henrik Lidéns Dagbog under et Ophold i Kjøbenhavn 1768. Meddelt af Provst, Dr. phil. P. W. Becker

Nye Bidrag til Oplysning om den danske Skueplads i dens første Aar. Meddelte af Chr. Bruun

Smaastykker:
Toldindtægter af Ribe 1569—70. Meddelt af O. Nielsen
Et Brev fra Præsten N. Blicher til Udgiveren af Repertorium for Fædrelandets Religionslærere. Meddelt af Chr. Bruun
Et Par Blade af P. A. Heibergs Stambog Meddelt af Adjunkt D. H. Wulff
Et Bidrag til Krigens Historie 1807. Meddelt af Conferentsraad Werlauff
Et Bidrag til »Vestigia Danorum extra Daniam«. Meddelt af Grev P. Riant
Maanedlige Hus- og Lægeraad. Meddelte af Chr. Bruun
Tvende Bidrag til Overtroens Historie. Meddelte af Bibliotheksassistent N. Jakobsen
Om Resens Atlas. Meddelt af O. Nielsen
Et Brev fra Ole Borch til Erik Rosenkrands. Meddelt af Chr. Bruun
Et Brev fra Theaterdirecteur René Montaigu til Storcantsler E. Reventlow. Meddelt af Chr. Bruun
Et Brev fra Tordenskjold. Meddelt af Professor Allen

1867-68 med indhold:

Nye Bidrag til Oplysning om den danske Skueplads i dens første Aar. II. Meddelte af Chr. Bruun

Povel Juels Projekter og hans Sammensværgelse, et Bidrag til Enevældens Historie. Af C. E. Secher

Tre Breve fra Peder Godske, angaaende Pesten i Kjøbenhavn, Slotsbygningen m. m. Meddelte af N. Jacobsen

Et Bidrag til Oplysning om Stemningen i Norge i Aarene 1786 og 1787. Meddelt af Professor C. F. Allen

En Klage over Universitetets Professorer fra Aaret 1636. Meddelt af Bibliotheksassistent Sophus Birket Smith

Laurids Engelstofts Dagbogsoptegnelser fra 1807 og 1808. Meddelte efter Forfatterens Haandskrift paa Universitetsbibliotheket ved A. Petersen

To Aktstykker til Oplysning om Oprettelsen af et Universitet i Flensborg. Meddelte af Etatsraad T. A. Regenburg

Breve fra Ove Juel og hans Secretaire til Joachim Gersdorf 1655—1657. Meddelte af Cand. mag. Yngvar Nielsen

Hvessinge Gildeskraa. Meddelt af Bibliotheksassistent Soph. Birket Smith

Et utrykt Heltedigt af Jørgen Sorterup. Udgivet af Chr. Bruun

Holger Jacobæus’s Optegnelser til sit Livs Historie Meddelt af Chr. Bruun

Breve fra Steph. Joh. Stephanius til O. Worm. Meddelte af Bibliotheksassistent C. Weeke

Historiske Efterretninger om Slavs Herred (Ribe Amt). Ved O. Nielsen

Dr. Balthasar Münters Forskrifter for hans Søn, Frederik Münters, Underviisning og Opdragelse, 1772. Ved P. W. Becker

Et Bidrag til Kjøbenhavns Universitets Historie fra 1725. Meddelt af Chr. Bruun

Nogle Breve til Suhm. Meddelte af Chr. Bruun

Smaastykker:
2de Aktstykker om Drikkeglas til Christian den 4des Kroningshøitid. Ved A. Petersen
Et Bidrag til Roskilde Domkirkes Historie. Ved A. Petersen
Fortegnelse over hvad Prof. Jens Bircherods Hustru bragte i hans Hus af Guld og Sølv. Meddelt af N. Jacobsen
Mathias Moth i sit Studerekammer. Ved Chr. Bruun
To Breve fra Arne Magnussen. Ved Chr. Bruun
Viceadmiral P. Rabens Votering i Krigsraadet paa Østersø Escadren den 21. October 1710. Ved A. Petersen
Admiral Christen Thomesen Sehesteds Fremstilling af den Løn han høstede for sin Virksomhed i Statens Tjeneste. Ved Chr. Bruun
Et Exempel på Bårerettens Anvendelse i det 18. Årh. Ved O. Nielsen
Et Brev fra Frederik Lütkens til S. Lintrup. Ved Chr. Bruun
To Bidrag til den danske Skueplads’s Historie. Ved Chr. Bruun
Uddrag af Landkadet-Kompagniets Strafprotokoller. Ved J. E. Dittmann
Et Brev fra Fouché angaaende Jens Baggesen. Ved A. Abrahams

1868-69 med indhold:

Levnetsoptegnelser af Iver Vind til Nørholm. Meddelt af A. Petersen

Naar døde Bothwell? Ved Capitain, Archivfuldmægtig Joh. Grundtvig

Til Høiesterets Historie under Frederik IV. Meddelt af C hr. Bruun

Langebekiana. Meddelt af Chr. Bruun

Prinds Christian Frederiks Forskrifter for sin Søns Frederik VII’s Undervisning og Opdragelse. Meddelt af Prof. C. F. Allen

Et lille Erindrings-Lexicon over adskillige Personer. Af Ed. O. Schwartzkopf. Udgivet af Chr. Bruun

Synsforretning over Riberhus 1639. Meddelt af O. Nielsen

Addenda ad Nicolai Klimii Iter Subterraneum. Scripsit Car. Guil. Elberling

Ribe Stifts Gejstliges Edsbog 1643—1682. Meddelt af Overlærer J. Kinch

Kong Frederik den Andens Kronings og Salvings Akt, den 20de August 1559, og Ceremoniellet for Dronning Sophies Kroning og Salving, den 21de Juli 1572. Udgivet af Chr. Bruun

Jørgen Bildes Forslag om Jyllands slette Tilstands Forbedring 1730. Meddelt af O. Nielsen

Bidrag til Københavns Rådstuearkivs Historie af O. Nielsen

Tyge Brahes Haandskrifter i Wien og Prag. Meddelt af F. R. Friis

Samuel Heurlins Antegnelser om hans Ophold i Kjøbenhavn i 1771—1772. Ved P. W. Becker

Holbergiana quaedam. Scripsit Carolus Guil. Elberling

Et utrykt Brev fra L. Holberg til hans Ridefoged. Meddelt af Chr. Bruun

Smaae Bidrag til Personalhistorien fra den anden Halvdel af det 18de Aarhundrede

En oprigtig Patriot, forestillet udi Landsdommer Jenss Lasson aff En ved hanss Meriter alleene Obligerede Venn Till Paris, som aff En U-sigelig Længsel dragis att see sitt kjære Fæderne Land I fornøjelig Vellstand. Meddelt af O. Nielsen

Synsforretninger over Hammershuus Slot. Ved Cand. theol. Julius Paludan

Smedernes i Ystad Skrå af år 1496. Efter en gammal håndskrift. Meddeladt af G. E. Klemming

Smaastykker:
1. Et Sagn om Sven Felding. Meddelt af O. Nielsen
2. Et lille Bidrag til Christiern Il s Historie. Meddelt af Bibliotheksassistent Soph. Birket Smith
3. Nogle Oplysninger om Udgifterne ved Erhvervelsen af akademiske Grader ved Kjøbenhavns Universitet ved Slutningen af det 17. Aarhundrede. Meddelt af Bibliotheksassistent Nic. Jacobsen
4. Et latinsk-dansk maccaronisk Digt Meddelt af Chr. Bruun
5. En Ansøgning fra Johannes Ewald. Meddelt af Bibliotheksassistent Soph. Birket Smith
6. Breve til Suhm (fra Bernt Anker, J.N. Bruun, Fr. Sneedorf). Meddelte af Chr. Bruun
7. Et Brev fra H. Chr. Sneedorf til Kammerherre F. de Thestrup til Mariager Kloster om Christiansborg Slots Brand. Meddelt af Chr. Bruun
8. En engelsk Digters Dom om Englands Overfald paa Danmark 1807. Meddelt af Chr. Bruun
9. Privilegier for Tvis Kloster. Meddelt af O. Nielsen
10. Tingsteder og Kroer i Sælland på Christjern IIs Tid. Meddelt af O. Nielsen
11. En Ansøgning fra Hans Rostgaard til Christian den Femte. Meddelt af Chr. Bruun
12. Fregatskibet i Maanen 1713. Meddelt af Chr. Bruun
13. Et Bidrag til Erindring om den norske Matrikelsag under Frederik den Fjerde. Meddelt af Chr. Bruun
14. Et latinsk Digt af Ivar Rosenkrantz. Meddelt af Chr. Bruun
15. Holbergiana quaedam. Scripsit Carolus Guil. Elberling
16. En Notits om Professor Hans Steenbuch, nedskreven af J. Langebek, meddelt af Chr. Bruun
17. Et Par Bidrag til Grev F. Danneskjold Samsøes Historie. Meddelt af Chr. Bruun og A. Abrahams

1869-70 med indhold:

Bendt Bendtsen. En Levnedsskildring af P. W. Becker

Kong Christian IV’s Kalenderoptegnelser fra Aarene 1617, 1629 og 1639. Udgivne af C. F. Bricka

Geheimekonseillets Medlemmers Vota i Anledning af den kgl Ordre af 24. Septbr. 1770. Meddelt efter Schack-Rathlous Papirer af A. Crone, Sognepræst i Herrested

Bidrag til Kronborg Slots Historie, fornemmelig dets Bygningshistorie, for Tiden fra 1560 til 1662. Meddelte af A Petersen

Cort Sivertsen Adelaer. Af Professor T. A. Becker

En lille Notits om Oprindelsen til Striden mellem Danmarks og Sverigs Konger om Brugen af de tre Kroner i Vaabnet. Meddelt af C. F. Bricka

Leonora Christina paa Maribo Kloster. Nogle Optegnelser af en Samtidig. Meddelte tilligemed 6 Breve fra Leonora Christina selv og en Syns- og Taxationsforretning over Klostret fra Aar 1695 af Soph. Birket Smith

Concurrencen for det juridiske Professorat ved Kjøbenhavns Universitet 1740. Meddelt af Chr. Bruun

Kirkebogen for Nørborg paa Als 1621—1776. Udgiven af E. Høyer Møller

Omkostningerne ved Niels Rosenkrandses Begravelse, 1676. Meddelt af K. N. H. Petersen

Smaastykker:
1. Dannebrogs-Ordenens Ceremoniel af 1. December 1693. Meddelt af A. Petersen
2. Contract med Jacques Saly om Hestestatuen paa Amalienborg Plads, Meddelt af Chr. Bruun
3. Et Par literairhistoriske Notitser. Meddelte af Chr. Bruun
4. Anteckningar om tilldragelser under åren 1208—1288. Tryckta efter en afskrift, lemnad af kgl. Bibliothekarien G. E. Klemming
5. Et bidrag til skov- og bygningshistorien i Danmark. Ved Cand. mag. F. Dyrlund
6. Ole Worms Testament. Meddelt af Chr. Bruun
7. Mærkelige Beretninger fra Rigsmarsken Anders Bille og de to Kommissærer Kay og Ditlev Alefelt om den danske Hærs Tilstand Juli 1657 ved Krigens Udbrud, samt Aarsagen hvorfor den flygtede, uden at vove noget Slag. Meddelt af Oberst O. Vaupell
8. En Overtrædelse af Rang- og Klædedragts-Forordningen i Aaret 1716. Meddelt af Chr. Bruun

1870-71 med indhold: 

Rigsdags-Relation af den svenske Minister 1760 om Danmark Meddeelt efter Schack-Rathlous Papirer af A. Crone, Sognepræst til Herrested

Kirkebogen for Norborg paa Als 1621—1776. Udgiven af E. Høyer Møller

P. Resens Efterretninger om Københavns Rådhuse. Meddelt af O. Nielsen

Nogle Bidrag til Kommunitetets og Regentsens ældre Historie. Meddelte af S. B. Smith

Bidrag til Hindsgavls historie i det 17de århundrede. Meddelte af A D. Jørgensen

Et Par Scener af det gamle danske Skuespil: De Mundo et Paupere. Meddelte af S. B. Smith

Var Henrik Bjelke Capitain paa »Trefoldighed«, Christian den Fjerdes Admiralskib, i Slaget paa Colbergheide, den 1ste Juli 1644? Af Chr. Bruun

Lettre d’un Danois à un Français, concernant le Bon d’Holberg et ses Ouvrages; à Copenhague. Meddelt af Chr. Bruun

Nogle Breve til Oplysning af Corfitz Ulfeldts og hans Families Historie i Aarene 1662 og 1663. Meddelte af J. A. Fridericia, stud.mag.

Breve fra Biskop Balle til Geheimeraad Schack-Rathlou Meddelte efter Schack Rathlous Papirer paa Ravnholt, af A. Crone

Christian den Fjerde i Listerdyb 1644. Af Chr. Bruun

Et bidrag til Griffenfeldts fængselshistorie. Meddelt af A. D. Jørgensen

Undersøgelser om Københavns ældre Forhold. Af O. Nielsen

To Bidrag til Henrik Bjelkes Historie Meddelte af O. Vaupell og Chr. Bruun

Kort Overslag over Rigens Indtægt og Udgift 1642. Udgivet af Chr. Bruun

Fru Kirsten Munks Ballet. En Satire fra Midten af det 17de Århundrede. Meddelt af S. B. Smith

Smaastykker:
1. Rigens Raads Betænkning til Kong Christian IV. om Tilveiebringelsen af Pengemidler til Holmen og Flaaden 1610. Meddelt af Chr. Bruun
2. Et bidrag til vor bygningshistorie Meddelt, af Cand. mag. F. Dyrlund
3. En Ansøgning fra Henrik Steffens 1804. Meddelt af I. E. Dittmann
4. 6 Breve fra Dronning Marie Sophie Frederikke til Biskop Balle. Meddelte af Chr. Bruun
5. Et Brev fra Finn Magnussen til J. G. Liljegren. Meddelt af Archivassistent Yngvar Nielsen
6. Skrå for Skinderne i Køge 1541. Udgiven af K. N. H. Petersen
7. Synsforretning over Sejlstrup Slot 1627. Meddelt af O. Nielsen
8. Et Bidrag til Jens Lassens Historie. Meddelt af Chr. Bruun
9. Skøde på en Vorned 1673. Meddelt af O. Nielsen
10. Rimbrev fra Peder Syv til Matthias Moth med hans Prøve paa en dansk og latinsk Ordbog 1692. Meddelt af Chr. Bruun
11. Bidrag til Oplysning om en paatænkt Medvirken af Kjøbenhavns Universitetslærere til Udgivelsen af et lærdt Tidskrift i Paris. Meddelt af P. W. Becker
12. Lidt om Johannes Ewald. Ved S. B. Smith.

1871-72 med indhold:

Niels Juel og Hollænderne. Af Chr. Bruun

Leonora Christina (Ulfeldt)s Selvbiografi. Udgivet efter et Haandskrift i det store kgl. Bibliothek af S. Birket Smith

Bidrag til den nordiske Krigs Historie. Meddelte af Otto Vaupell

Et Fransk Bidrag til Danmarks Historie 1644. Meddelt af Cand. mag. F. Krarup

Uddrag af Breve fra Maleren Vilhelm Bendz. Meddelte ved Etatsraad Raffenberg

Gjæstgivergaarde i Kiøbenhavn i ældre Tider. Af B. B. (Med et Træsnit.)

Indberetning fra Hans Gram til Grev I. L. Holstein om hans historiske Arbeider. Meddelt af Chr. Bruun

To stedsbestemmelser til Erik Emunes historie. Af A. D. Jørgensen

Smaastykker:
1. Instruktion for Revisiouen af Bogtrykker Lauerentzens Aviser, 1701. Meddelt af Chr. Bruun
2. Et Rejsebrev fra Henrik Steffens til Thomas Bugge. Meddelt af Chr. Bruun
3. Et Epigram af Jørgen Sorterup. Meddelt af S. Birket Smith
4. Hans Grams Testament. Meddelt af Chr. Bruun
5. Uddrag om Malmø af Henrik Smiths Krønike. Meddelt af C. Weeke

1872-73 med indhold: 

Historiske efterretninger om Gørding herred. Af O. Nielsen

Otte Krag til Voldbjergs Kalenderoptegnelser for Aarene 1649, 1656 og 1657. Meddelte af J. A. Fridericia

Dagbogsoptegnelser fra Rigsdagen 1660. Udgivne af Chr. Bruun

En engelsk Skildring af Norden fra Reformationstiden. Meddelt af C. F. Bricka

Kurfyrstinde Magdalena Sibylla og Kurprinds Johan Georg af Sachsens Rejse til Danmark 1663. Meddelt af Chr. Bruun

Tillæg til »Gjæstgivergaarde i Kiøbenhavn i ældre Tider«. Af B. B.

Et Bidrag til Fredrik II’s og den nordiske Syvårskrigs Historie. Meddelt af S. Birket Smith

Nogle Bidrag til Frederik, Greve af Danneskjold-Samsøs Historie. Meddelte af Karl Theisen

Nogle Bemærkninger om Tingdage. Af Cand. jur. Johannes G. H. R. Steenstrup

Rigsraad Eske Brocks Dagbøger for 1604, 1609, 1619 og 1622. Meddelte af Overauditør L. Moltke

Til Karakteristik af nogle Kvinder og Mænd, hørende til »Svigersønnernes« Kreds. Ved S. Birket Smith

Ni breve fra grev Kr. Rantzau til grev Fr. Anton Wedel Jarlsberg 1732—1734. Meddelte af Yngvar Nielsen

Et Par Aktstykker fra Aaret 1533. Meddelte af C. F. Bricka

Bidrag til Ulrick Frederick Gyldenløves Historie. Ved C. Calundan, Fuldmægtig i Kongerigets Arkiv

Breve fra den engelske Kongefamilie til Kong Christian V i Anledning af Prindsesse Annas Formæling med Prinds Georg (Jørgen). Meddelte af P. W. Becker

Smaastykker:
1. Brev fra R. Rask til Fr. Grater. Meddelt af Chr. Bruun
2. Brev fra C. Rafn til F. H. von der Hagen. Meddelt af Chr. Bruun
3. Om Karmeliter-Kollegiet i Kjøbenhavn. Ved Frederik Krarup
4. Aabningen af Tordenskjolds Ligkiste 1782. Meddelt af Chr. Bruun
5. Nogle literære Smånotitser. (Søren Tvilling. — Søren Terkelsen. — Holberg’s Peder Pårs, Don Ranudo og Erasmus Montanus — Ambrosius Stub.) Ved S. Birket Smith
6. Et Brev fra M. F. Liebenberg til C. Paveis. Meddelt af Chr. Bruun

1873-74 med indhold:

Bidrag til Danmarks Historie under Christian V., samlede af udenlandske Arkiver af C. F. Allen. Udgivne af Chr. Bruun:
I. Franske Relationer 1670—76. (Fra Archives du Ministère des Affaires étrangères i Paris)
II. Engelske Relationer 1670—76. (Fra State Paper Office i London)
III. Hollandske Relationer 1670—77. (Fra Rigsarkivet i Haag)
IV. Svenske Relationer 1671—76. (Fra Rigsarkivet i Stockholm)

Vore bynavnes ældste former, oplyste ved danske mønter. Af Kr. Erslev

Den af den jyske og fynske adel i året 1627 betalte kornskat. Meddelt af V. A. Secher

Et Par Bidrag til Skolevæsenets Historie i Slutningen af forrige og Begyndelsen af dette Aarhundrede. Ved cand. juris, Arkivassistent Georg Kringelbach

Rigsraad Eske Brocks Dagbøger for 1604, 1609, 1619 og 1622. Meddelte af Overauditør L. Moltke

Djævelen og Narren i det gamle danske Skuespil. En Undersøgelse af S. Birket Smith

Et engelsk Sørgedigt over Prinds Georg (Jørgen) af Danmark. Meddelt af Professor G. Stephens

Det Holsteinske Palais i Stormgade i Kjøbenhavn. Af Cand. jur. P. Brock

Udtog af 14 af Kong Christian IV’s hidtil uudgivne Skrivkalendere. Meddelte af C. F. Bricka

Smaastykker:
Et Brev fra Mogens Skeel til Grev Conrad Reventlow. Meddelt af Chr. Bruun

1874-76 med indhold:

Ribe Stifts Beskrivelse 1638. Indberetninger fra Stiftets Præster til Dr. O. Worm, meddelte af O. Nielsen

Om Erik Emuns Dødssted. Af J. Kinch

Om møntregningen i «Valdemars Jordebog«. Af Kr. Erslev

En Samtidigs Antegnelser til Christian Falsters Amoenitates philologicae. Meddelte af L. Daae

Bidrag til Danmarks Historie under Christian V., samlede fra udenlandske Arkiver af C. F. Allen. Udgivne af Chr. Bruun:
V. Franske Relationer 1677—99. (Fra Archives du Ministère des Affaires étrangères.)
VI. Engelske Relationer 1689—99. (Fra State Paper Office og British Museum i London.)

Undersøgelser om Københavns ældste Forhold af O. Nielsen

Kong Christian den Sjettes Dagbøger for Aarene 1741—1744. Udgivne af Dr. P. Brock

Om stedet, hvor Erik Emune blev dræbt, af  A. D. Jørgensen

Om S. T. Ulrich Petersen og hans efterladte Manuskripter om Byen, Bispedømmet og Fyrstendømmet Slesvig. Meddelt af C. C. Lorenzen

Bemærkninger om nogle Haandskrifter i Upsala Bibliothek. Af Johannes C. H. R. Steenstrup

Smaastykker:
1 Et lidet Bidrag til den danske Lægestands Historie. Meddelt af B. B.
2. Et Bryllupsdigt til U. F. Gyldenløve og Marie Grubbe. Meddelt af Chr. Bruun
3. Et egenhændigt Brev fra Prinds Christian (V) til sin Fader Frederik den Tredie. Meddelt af Chr. Bruun
4. Utdrag af Olof Celsii den Ældres Dagbok under en resa genom Tyskland, Frankrike och Italien 1696—98. Meddelt af C. G. Styffe
5. Qvittering fra afgangne Capitain Stockfleths Børns Formyndere for Endeel imellem Børnene værende och dennem tilfaldne Juveler med Videre, dateret d. 12. Maj 1730. Meddelt af B. B.

1876-77 med indhold:

Nye Bidrag til Curt Adelaers Historie. Meddelte af Chr. Bruun

Dagbog over Kronprinds Frederiks Rejse til og i Italien 1692. Udgiven af Dr. P. Brock

Claus Billes Kalenderoptegnelser. Meddelte af C. Weeke

Om Borreby og dets Ejere. En Beretning fra det forrige Aarhundrede. Meddelt af Henry Petersen

Bidrag til Danmarks Historie under Christian V., samlede fra udenlandske Arkiver af C. F. Allen. Udgivne af Chr. Bruun:
VII. Svenske Relationer 1679—99. (Fra Rigsarkivet i Stockholm.)

Billedhugger Herman Ernst Freund og Slotsbygnings-Commissionen. Et Bidrag til den danske Konsthistorie i det 19de Aarhundrede. Af Victor Freund

Kong Christian den Sjetes Dagbog fra 1740. Meddelt af Overlærer J. H. Bang

Ceremoniellet ved Enkedronning Sophie AmaliesLigbegængelse 1685. Meddelt af Provst, Dr. P. W. Becker

Brudstykke af en Dagbog over Kronprinds Frederiks Udenlandsrejse 1693. Meddelt af Dr. P. Brock

En dansk roman fra 1723. Af Fredrik Bajer

Det forrige Rustkammer paa Rosenborg Slot. Af Dr. P. Brock

Fordrevne schlesiske Adelsmænd som kongelige Gjæster i Danmark 1627—28. Meddelt af Chr. Bruun

Smaastykker:
I. Til Oplysning om den virkelige Niels Klim. Ved Daniel Thrap
II. „Vi dømme ham ikke, hans egne Gerninger dømme ham“. Af Johannes C. H. R. Steenstrup
III Kong Frederik den Tredies Besøg i Malmø 1652 og hans Optagelse i Knudsgildet sammesteds. Meddelt af Provst, Dr. P. W. Becker
IV. Et Kunstnersocietet i Kjøbenhavn 1701. Meddelt af Kancellist Stolpe
V. Et lidet Bidrag til J. F. Struensees Ungdomshistorie. Meddelt af Professor Ludvig L. Daae
VI. Bidrag til dansk Sproghistorie. Af Dr. phil. O. Nielsen

1877-79 med indhold:

Nogle Oplysninger om de ved Rosenborg Slot i ældre Tider foretagne Forandringer. Meddelte af Dr. phil. P. Brock

Rigsraad Eske Brocks Dagbøger for 1604, 1609, 1619 og 1622. Meddelte af Overauditør L. Moltke

Bidrag til Danmarks Historie under Christian V., samlede fra udenlandske Arkiver af C. F. Allen. Udgivne af Chr. Bruun:
VII. Svenske Relationer 1679—99. (Fra Rigsarkivet i Stockholm.)

To Ceremonieller m. m. ved det danske Hof i det 17de Aarhundrede. Meddelt af Hofmarskalk C. L. Lövenskiold

Rigsmarskalk Kørbitz’s Sendelse til Gottorp 1669. Meddelt af A. Crone, Sognepræst til Herrested

Indberetninger til Dr. O. Worm. Meddelte af O. Nielsen

Peder Oxes Løsøre. Et Bidrag til Danmarks Culturhistorie i det 16de Aarhundrede. Meddelt af Dr. Troels Lund

Michel Hansen Jernskjægs Beskrivelse af Roskilde Domkirke. - Udgivet af C. Calundan, Fuldmægtig i Kongerigets Arkiv

Et Par Bidrag til Oplysning om Boghandelens Vilkaar i Danmark i Begyndelsen af det 18de Aarhundrede. Meddelt af P. M. Stolpe

Raadmand i Kolding Jens Povlsens Slægtebog. Meddelt af S. Birket Smith

Hvad har Søren Terkelsen egentlig skrevet? Af J. Paludan

Vartov Kilde og Holbergs „Kilderejse“. Af P. M. Stolpe

Biografiske Optegnelser af Rigsmarskalk J. C. von Kørbitz. Meddelte efter et Haandskrift i Ravnholdt Arkiv af A. Crone, Sognepræst til Herrested

Bidrag til Jyllands Historie i Krigsaarene 1627—1629. Meddelt af cand. mag. V. Mollerup

Kongemødet paa Frederiksborg Slot i Marts Maaned 1658. Af Hofmarskalk C. L. Lövenskiold

Træk af Livet i Helsingør i Slutningen af det 16de Aarhundrede. Meddelte af Dr. Troels Lund

Syv Breve fra Kong Frederik den 6., skrevne paa Rejser i Jylland 1832 og 1836. Meddelte efter de egenhændige Originaler af P. G. Thorsen

Et Bidrag til Oplysning af Spørgsmaalet om Religionsfrihed i Danmark under Christian den Femte. Meddelt af Chr. Bruun

Smaastykker:
I. Et Brev fra Frederik den Anden. Meddelt af Dr. Troels Lund
II. Et Brev fra C. F. Wadskiær til Konrektor H. Gottschalch i Aalborg. Meddelt af Adjunkt D. H. Wulff
III. Et Brev fra P. Willemoes om Slaget paa Rheden 2den April 1801. Meddelt af S. Birket Smith
IV. Billedskærer Abel Schrôder. Meddelt af Ph. Weilbach
V. Et Par Tillægsbemærkninger om Hieronymus Justesen Ranch. Af S. Birket Smith
VI. En Inventariefortegnelse fra Christian II’s Tid. Meddelt af Hofmarskalk C. L. Lövenskiold
VII. Justus Menius’s Skildring af Christiern II’s Dronning, Elisabeth, skreven 1529. Meddelt af Chr. Bruun
VIII. Befaling til Sigurd Grubbe om de Lybskes Rettermand, 1606. Meddelt af Chr. Bruun
IX.Til Oplysning om den virkelige Niels Klim. Meddelt af Pastor D. Thrap. II. Et Brev fra Bergens Biskop
X. Et Brev fra Ulrik Frederik Gyldenlôve til Griffenfeldt. Meddelt af Chr. Bruun
XI. Ansøgning fra Lieutenant Terkel Kleve om Privilegium paa et Portrait af Struensee. 1772. Meddelt af Justitsraad A. Strunk
XII. Et Bidrag til Oplysning om nogle danske Folkebøger. Meddelt af G. E. Klemming og Chr. Bruun

Efterskrift fra Udgiverne