Claus Rønlev

Slægtsforskning

Kirkehistoriske Samlinger

Selskabet for Danmarks Kirkehistorie har siden 1849 udgivet årbogen „Kirkehistoriske Samlinger”. 

Jeg er gået i gang med at scanne årbøgerne, der indeholder store og små artikler om kirke- og præstehistorie. Noget af det er ikke relevant for slægtsforskere, men jeg scanner hele årbogen og opretter links til de artikler, jeg finder mest interessante.

De første syv bind fra 1849-71 er nu scannet, overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via disse links:

1849-52 med indhold:

Bemærkninger om den canoniske Rets Anvendelse i Danmark, af Kolderup-Rosenvinge

Udkast til den danske Kirkeordinants fra 1537, ved H. Knudsen

Smaastykker:
Jens Gedelöche, ved P. W. Becker
Foredrag i Vaisenhuuskirken til Jødernes Omvendelse 1728, ved P. W. Becker
Contract med en Sognepræst og hans Capelian, ved P. W. Becker
Til den danske Psalmehistorie, ved C. J. Brandt
To Munke-Rim, ved J. C. Brandt 

Aktstykker af H. A. Brorsons Liv og Virken som Biskop i Ribe, 1741—64, ved D. Pontoppidan

Bidrag til Krypto-Calvinismens Historie i Danmark, ved L. Helweg

Smaastykker :
Skrivelse fra Ribe Domkapitel til Biskop Peder Nielsen, ved J. B. Daugaard
Kongeskrivelse om Hans Svannings Kanonikat, ved C. E. Thorup
En uordineret Præst i det 16de Aarhundrede, ved Imm. Barfod
Præsteenken og Præsteembedet i 17de Aarhundrede, ved J. F. Fenger
Helgenbilleder i Kirkerne, ved J. F.Fenger
Optegnelser i Velling Sogns Kirkebog, ved P. Tang
Et gammelt Rim, ved C. J. Brandt

Herrested Præstehistorie, ved A. Crone

En gammel Krønike om Graabrødrenes Udjagelse af deres Klostre i Danmark, ved H. Knudsen

Kirkelevninger fra Middelalderen, ved C. J. Brandt

Slotsbjergby Kirkeklokke, ved J. F. Fenger

Meddelelser af Ribe Stiftsarkiv, ved C. E. Thorup

M. Hans Knudsen Veiles Proces og Dom, ved L. Helweg

Optegnelser fra Haarslev Sognekald i Sjælland, ved E. Mau

Klokke-Indskrifter, ved J. F. Fenger

De ti Stolestader i Slotsbjergby, ved Samme

Brottstycken av en Dominikanerordens Capitel - Bok ifrån XIII Århundredet, ved G. Stephens

Kirkelige Blandinger, ved C. E. Thorup

Helgenskrinet i Sorø, ved J. F. Fenger

1853-56  med indhold:

Helgensager (med Afbildning) ved Pastor Lic. J. F. Fenger

Om kirkelig Konst, Foredrag af Prof. N. Höyen

Kirkeklokke-Indskrifter ved J. F. Fenger

Et Træk af forrige Aarhundredes Præstehistorie ved Pastor J. Thisted (meddelt af Pastor Imm. Barfod)

Theologernes Erklæring om „Werthers Leiden” 1776 (meddelt af Dr. L. Helveg)

Bornholms runde Kirker, ved Pastor C. B. Friis

Ærindlev og Olstrup Sognes Præstekrønike 1415—1669, af Jak. Clausen (meddelt af Cand. H. F. Rördam)

Aktstykker til Provste- og Præstevalgets Historie i ældre Tid, ved Cand. H. F. Rördam

Om vore gamle Kirkebøger, ved Lic. J. F. Fenger

Kaniken Jon Tursön og hans Danske Kirkekrönike, ved Cand. C. J. Brandt

En Historie om Peder Smid og Adser Bonde, ved Lic. J. F. Fenger

Nogle kirkehistoriske Aktstykker fra Middelalderen og Reformationen, ved Dr. F. Hammerich

Oplysninger om Trykningen, Indbindingen og Salget af Bibeloversættelsen af 1550, ved Cand. C. J. Brandt

Eiby Kirkes Kalk (med Afbildn.), ved Prof. M. N. C. Kall Rasmussen

Altertavlen i Frue Kirke i Odense (med Afbildn.), Foredrag af Dr. K. F. Wiborg

Brudstykker af et Nekrologium fra Dominikaner-Klosteret i Ribe (meddelt af Adjunkt J. Kinch)

Om de bornholmske Kirker, især de runde (med 3 Afbildn.) af Dr. K. F. Wiborg

Daabsritualet i den danske Kirke tilligemed Hans Tausens Döbebog (meddelt af Dr. L. Helveg)

Udtog af Peder Plades Visitatsbog (meddelt af Dr. L. Helveg)

SMAASTYKKER.
Bemærkninger til tvende Stykker i Kirkehistoriske Samlinger, af Biskop J. Daugaard
Rettelser til „Brottstycken av en Dominikaner Kapitel-bog”,(I, 535.) ved Prof. G. Stephens
Om et trykt Missale for Graabrödrene, ved Mag. G. E. Klemming
Fragment af et Pavebrev, ved Prof. G. Stephens
Om Henrik Smid, ved Cand. H. F. Rordam
Bidrag til det kong. Bibliotheks Historie, ved Cand. C. J. Brandt
Om Missale Hafniens
Det nordiske Literatur-Samfund
Om Kirkeordinantsens Tilblivelse (ved L. Helveg)
Epitaphium over Povel Eliesen (ved Cand. C. Secher)
En Ansøgning fra Th. Kingo (ved Cand. Kall Rasmussen)
En Bemærkning af K. F. Wiborg

1857-59 med indhold:

Meddelelser af Universitetets Archiv, ved Udg.
I. Uddrag af Konsistoriets Forhandlinger 1543—1599
II. Dr. Hans Povlsen Resens Forsvar for sin Lære
III. Bidrag til Islands Kirkehistorie

Riber Kapitels ældste Jordebog tilligemed nogle Bemærkninger om Kapitlets Indtægter under Katholicismen, af Overlærer J. Kinch

Bidrag til Præstekaldelsens Historie, ved Udg.

Aarhus Domkirke, af Professor N. Høyen

Helgensager (Aarhus), af Lic. theol. J. F. Fenger

Efterretninger om Frederik II.s Bibel, ved Udg.

Bidrag til Fyns Stifts Kirke- og geistlige Historie, af Provst J. L. Rohmann

Bidrag till Christiern Pedersens Historia, af Boghandler C. Sonnenstein Wendt

Tre Prædikener af Mag. Nicolaus de Dacia, ved Cand. theol. T. Skat Rørdam

Om Sværmerne Christoffer Mikkelsen og Lavrits Hellisen i Odense, af Udg.

Historiske Efterretninger om Christian IV.s Kirke udenfor Kjøbenhavn, ved Udg.

Ribe Domkapitel paa Reformationens Tid, ved Overlærer J. Kinch

De Danskes Studeringer i Vittenberg i Reformationstiden, ved Udg.

Om de Danskes Studeringer i Paris i det 12te og 13de Aarhundrede og om Coilegium Dacicum, af Adjunkt A. Fabricius

St. Kjelds Levnetsløb, af Lic. theol. J F. Fenger

Danske Bearbejdelser af Davids Psalmer i 17de Aarhundrede, ved Udg.

Tufstenskirkerne i Omegnen af Ribe, en archæologisk Meddelelse af Adjunkt Jak. Helms

Smaastykker:
Til Oplysning om Bibeludgaven 1550
Om M. Niels Mikkelsen Aalborg
Et Bidrag til Skolevæsenets Historie under Kong Christian IV
Dr. Zach. Kling som Sjællands Biskop 1659
Om Kjeld Stub
Bestemmelse om Naadensaaret efter en laalandsk Præst 1653
Statuter for Præsternes Kalentgilde i Arsherred
Præsten Saxe Jensen Eigbys Optegnelser
To Breve fra Dav. Grønlund til Klevenfeldt
Bemærkninger om Afhandlingen: „Altertavlen i Fruekirke i Odense“, af J. P. F. Köningsfeldt
Vedkommende Riber Domkapitel før Reformationen, af Overlærer J. Kinch
Efterretninger om de trondhjemske Bisper i 16de Aarhundrede, ved Udg.
Om Superintendentens Stilling efter Reformationen, ved Udg.
Præsten Lars Brøllunds Optegnelse om sit Levnet, ved Udg.
Af Baarse Herreds Præstekonvents Protokol, ved Pastor J. C. R. Lund
Nogle gejstlige Sager fra Thyrsting Herred, medd. af Provst J. L. Rohmann
Præster ordinerede af Biskop Jesp. Brochmand 1639—44, ved Udg.
Om Mag. Nicolaus Ruffus, af Overl. J. Kinch
Bidrag til Hans Gaases og hans Families Historie, medd. af J. L. Rohmann
Ytterligare Bidrag till Christiern Pedersens Historia, af C. Sonnenstein Wendt
Bestemmelse om Gudstjenesten i Kbhvn 1644, ved Udg.
To Breve fra Biskop Thomas Kingo, medd. 1. af Udg. 2. af Dr. P. W. Becker
Om den flensborgske Psalmebog, medd. af Cand. philol. P. Sejdelin
Ribe Arkidiakonats Indtægter ved Reformationen, medd. af Cand. phil. C. M. A. Matthiessen
Et hidtil ubekjendt Skrift fra Reformationstiden, ved Udg.
Noget af D. Ped. Palladius, ved Udg.

1860-62 med indhold: 

Kirke-Ordinantsens Historie, en Undersøgelse af Biskop, Dr. C. T. Engelstoft:
I. Kilderne til Kirke-Ordinantsens Historie
II. Foranstaltninger til Kirke-Ordinantsens Udarbeidelse
III. Om Kilderne til den danske Kirke-Ordinants’s oprindelige Deel
IV. Sammenligning mellem Udkastet og den endelige Redaction af samme, navnlig Kirkeforfatningen
V. Den latinske Kirke-Ordinants
VI. Kirke-Ordinantsens Udstedelse (Underskrifterne)
VII. Den rette Kirke-Ordinants og de Riber Artikler
VIII. Den Kongelige Kirke-Ordinants i Hertugdømmerne
IX. Den Slesvig-Holstenske Kirke-Ordinants

Beretning om de paabegyndte Restaurationsarbeider i Roskilde Domkirke, af Kammerraad Steen Friis

Om Reformatorerna i Malmo och de forstå lutherska presterna derstådes, af C. Sonnenstein Wendt

Bidrag til den danske Reformationshistorie, af Holger Fr. Rørdam:
I. M. Petrus Parvus Rosæfontanus
II. M. Thomas Knudsen i Hygum
III. M. Jørgen Bøies Beretning om Kirkeordningen i Haderslev Amt
IV. Om Reformationens Gjennemførelse i Danmark. (Af et utrykt Skrift af Dr. Erasmus Lætus)
V. Hofprædikanten M. Johan Albertsen
VI. Forhandlinger om Tiende og Præsterente, især i Skaane
VII. Til Nørrejyllands Reformationshistorie (M. Morten Hegelund i Aalborg, Hr. Henning Baltersen og Hr. Mads Lang i Randers)
VIII. Om Reformationen af Herreklostrene (I Slesvig og Holsten. I Kongeriget Danmark)

Fortsatte Meddelelser om gamle Kirkebygninger paa den jydske Halvø, af Adjunkt Jacob Helms

Om Oprindelsen til Altertavlen i Roskilde Domkirke, af Prof., Dr. Fr. Schiern

Smaating af Vendelbo Stiftskiste, af Biskop, Dr. P. Chr. Kierkegaard

Nogle Bemærkninger om Roskilde Domkirkes Alder og Stiil, af Prof. N. Höyen

Et sønderjydsk Degnevalg fra forrige Aarhundrede, meddelt af Præsten M. Mørk Hansen

Den første kongelige Bibliothekar, af Holger Fr. Rørdam

Forhandlinger paa Roskilde Landemode 1554—69, ved Holger Fr. Rørdam

Danske og norske Studerende ved Universitetet i Leipzig indtil 1660, ved Professor T. A. Becker

Om Restaurationen af St. Mortens Kirke i Nestved, af Provst, Dr. P. W. Becker

Bidrag til Oplysning om den theologiske Embedsprøves Form og Omfang siden Reformationen, af Holger Fr. Rørdam

Mariebo Stiftskirke, af Professor N. Höyen

Smaastykker:
I. To Psalmer fra Reformationstiden, ved C. Sonnenstein Wendt
II. Smaabidrag til Danmarks ældre Kirkehistorie, af Holger Fr. Rørdam
III. To Seqventser af Ærkebiskop Anders Suneson, ved Dr. L. Helveg
IV. Formaning af Povl Eliesen til at holde Ungdommen til Skole og Studium, ved Holger Fr. Rørdam
V. Nogle Breve fra N. E. Balle, ved Dr. T. Skat Rørdam
VI. Forhandling om en Daab, som var bleven forrettet med Øl, ved Kand. A. Kali-Rasmussen
VII. Thorsted Præstekald i forrige Aarhundrede, af Præsten J. Fausbøll 

1864-66 med indhold:

Bidrag til M. Hans Tavsens Levnet, af H. F. Rørdam

Nogle Bemærkninger om Roskilde Domkirkes Alder og Stiil, af Prof. N. Høyen

Utrykte Pavebreve angaaende danske Kirkeforhold, ved Dr. L. N. Helveg

Om de tydske Menigheder i Danmark i 17de Aarhundrede, navnlig i Christian IV’s og Frederik IIl’s Tid, af R. F. Rørdam

Efterretninger om Sværmeren Jesper Baltzarsen Könechen, ved Samme

Biskop Lage Urnes Synodalstatuter fra Aaret 1517, ved Samme

Et nyt Bidrag til Oplysning om Dr. Johan Bugenhagens Virksomhed i Danmark, ved Samme

M. Morten Pedersens historiske Kalenderantegnelser, ved Samme

Claus Berg og hans Altertavle, af Prof. N. Høyen

Kirkelige Forhold og Personligheder i Kong Frederik IIs Tid, ved H. F. Rerdam
I. M. Iver Bertelsens Levnet
II. Nogle Breve til Fru Birgitte Gøye 1563—73
III. Videnskabernes trange Vej eller en Kapellans Levnetsløb
IV. M. Jakob Nielsen eller om Sognebaandets Opretholdelse
V. Hr. Jakob Andersen i Jørlunde og hans »Trylleri«
VI. Hr. Jens Nielsen i Hundseby og hans »ukristelige Handel«
Vil. Præstø Borgeres Oprør mod deres Præst 1581

Bidrag til Norges Kirkehistorie i 16de og 17de Aarhundrede, ved Samme

En Skildring af Biskop Jesper Brochmaifi som theologisk og asketisk Skribent, af Dr. E. F. Koch

Herredskirker i Danmark, af Cand. mag. O. Nielsen

Smaastykker:
1. To Bemærkninger i Anledning af Prof. F. Hammerichs nyeste Skrift: En Skolastiker og en Bibeltheolog fra Norden, af Prof. Dr. C. Paludan-Müller
II. Levninger af danske Håndskrifter fra Middelalderen, meddelte af Cand. mag. O. Nielsen
III. Herløv Kirke, af Dr. J. G. Burman-Becker
IV. To mærkelige Universitetsbetænkninger, meddelte af H. F. Rørdam
V. Nogle Optegnelser af Danevirkevisens Forfatter, Hr. Lauritz Olufsøn Kok, medd. af Samme
VI. Biskop C. Worms Betænkning om Opførelse af en Passionskoncert, medd. af Samme
VII. Om Dr. Morten Børups Levnet, af Samme
VIII. Forslag til Oprettelse af et Stifts-Archiv i Roskilde, medd. af Stiftsprovst, Licentiat C. Rothe
IX. Om Morten Børups Navn, af Bibliothekar, Justitsraad Chr. Bruun
X. Endnu et Par Aktstykker til Hans Tavsens Historie, ved H. F. Rørdam
XI. Fra Pietismens og Kirkeinspektionskollegiets Tid, ved Samme

1867-68 med indhold: 

Kirkehistoriske Bidrag fra Reformationens Tidsalder. Ved H. F. Rørdam:
I. En theologisk Brevvexling mellem Hertug Christian i Haderslev og Biskop Iver Munk i Ribe
II. Den sidste Dominikanerprovincial i Danmark, Dr. Hans Nielsen
III. Om Beskatningen af Kirkerne og Plyndringen af deres Klenodier i Kong Frederik I s Tid
IV. D. Nicolaus Krage, Kong Christian III’s Hofprædikant
V. Hans Tavsen som Lærer ved Universitetet i Rostok
VI. Om de Danskes Studeringer i Vittenberg

Om de danske Landsbykirker og deres Istandsættelse. Af Lieutenant, Architekt F. Uldall

Utrykte Pavebreve angaaende danske Kirkeforhold. Ved Dr. L. N. Helveg

Kirkelige Forhold og Personligheder i Kong Frederik Ils Tid. Ved H. F. Rørdam:
VIII. Om en Omarbejdelse fra 1561 af Kirkeordinansen
IX. Fremmedartiklerne 1569
X. Hans Oldendorphs Rejse til Kjøbenhavn 1562 og Sammenstød med Hemmingsen
XI. Bidrag til de filippistiske Bevægelsers og D. Niels Hemmingsens Historie
XII. Efterretninger om M. Tyge Asmundsen, Biskop i Lund
Forhandlinger paa Roskilde Landemode 1570—90. Ved H. F. Rørdam

Et Blad af Home-Asdal Præstekalds Historie. Ved Pastor J. J. F. Friis

Bidrag til Sønderjyllands Kirkehistorie i det 16de Aarhundrede. Ved H. F. Rørdam

De hamborgske Ærkebispers Forsøg paa at gjenerhverve Primatet over den nordiske Kirke. Af A. D. Jørgensen

Smaastykker:
I. Levninger af danske Haandskrifter fra Middelalderen. Ved Cand. mag. O. Nielsen
II. Om Tvende danske Psalmedigtere. Ved H. F. Rørdam
III. Om de af Mester Jens Grand stiftede sex Præbender ved Roskilde Domkirke. Ved Samme
IV. Et Brev fra Johan Nordal Brun til P. F. Suhm. Ved Docent Ludvig Daae
V. Et Bidrag til Islands Kirkehistorie. Ved H. F. Rørdam
VI. Mestermanden i Viborg som Profet. Ved Samme
VII. En Trolddomssag fra Rødby 1634. Ved Samme
VIII. Et gammelt Vægmaleri i Saxkjøbing Kirke. Ved J. Kornerup
IX. Et Bidrag til den danske Psalmehistorie. Ved H. F. Rørdam
X. Vor Frue Lysning og Fattigforsørgelsen i Snøde og Stoense 1576. Ved Samme
XI. Om Godsejernes Udøvelse af Patronatsretten 1670—81. Ved Samme
XII. Om Gejstlighedens Deltagelse i Rigsdagen i Odense 1638. Ved Samme
XIII. Forholdsregler mod Søvn i Kirkerne. Ved Samme
XIV. Et Par Klokkeindskrifter fra Aalborg Stift. Ved Biskop P. C. Kierkegaard
XV. Om de danske Klostere iMiddelalderen. Ved H. F. Rørdam
XVI. Et Par Smaabemærkninger om de sidste Bisper og Provster i Børglum før Reformationen. Af Adjunkt A. Heise
XVII. Flere Klokkeindskrifter fra Aalborg Stift. Medd. 1. af Biskop Kierkegaard, 2. af Adjunkt D. H. Wulff
XVIII. Et lidet Bidrag til D. Niels Hemmingsens Historie. Ved Capitain, Archivfuldmægtig Joh. Grundtvig
XIX. Om Mag. Johannes Martini Petrafontanus Udbynerus. Ved H. F. Rørdam
XX. Joh. Henr. Schows »Sandfærdige Beretning om sine Vocationer til Præste-Embede«. Medd. af Cand. philol. P. Sejdelin
XXI. Lidt til Karakteristik af Griffenfeld. Ved H. F. Rørdam
XXII. Tvende Gravskrifter

1869-71 med indhold:

Erkebispeskiftet i Lund 1117 og den skånske Kirkelov. Af Arkivassistent A. D. Jørgensen

Forhandlinger paa Roskilde Landemøde 1591-1613. Ved Holger Fr. Rørdam

Uddrag af Konsistoriets Forhandlinger 1590-99. Ved Samme

Om Præsternes Vilkaar under og efter Krigen 1657-60. Ved Samme

Bidrag til Sjælands Stifts Kirke- og Præstehistorie. Ved Samme:
1. Provsterne i Sjælands Stift i Aaret 1545
2. De sjælandske Præsters Deltagelse i Kongevalget og Hyldingen 1608 og 1610
3. Uddrag af Arsherred gamle Provstebog
4. Peder Syvs Optegnelser om Præster i Helsted
5. Ulykkelige Præster i Lyderslev og Frøslev
6. Om de Roskilde Domkapitel tillagte Præstekald, navnlig Syv, Snoldelev og Kildebrønde

Breve fra Profesor Johannes Stephanins til Biskop Mogens Madsen i Lund. Ved Samme

Helgensager. Af Frøken Franziska Carlsen

Paulus Eliæ og Martin Reinhard. Af Adjunkt A. Heise

Uddrag af Præsten Christiern Nielsen Juels Aarbog. Ved Holger Fr. Rørdam

Efterretninger om M. Jon Jensen Kolding. Af Samme

Præstevalget i den danske Kirke, oplyst ved Aktstykker. Af Samme

Domme fra Christian III's Tid angaaende kirkelige Forhold. Ved Samme

Kirkelige Forhold i Viborg Stift, navnlig i Salling, i Reformationstiden. Af Adjunkt A. Heise:
1. Kirkegods i Salling paa Reformationstiden
2. Jens Hvas til Kaas som Reformpartiets Støtte og hans Stridigheder med Biskop Jørgen Fris
3. Hr. Oluf Libbert i Skive
4. Hr. Peder Jensen i Oddense
5. Præsterne Peder Thomesen i Torum, Søren Nielsen i Seide og Peder Thomesen i Gretterup
6. Forholdene paa Fur, Kantor Niels Fris og Mester Anders Skovgaard
7. Lutherske Præster ved Aaret 1529
8. Biskop Jørgen Fris og Kong Frederik I; Forholdene efter Kongens Død
9. »Samtale mellem Peder Smed og Adser Bonde«, et Folkeskrift fra Sallingegnen
10. Tillæg af Aktstykker

Om Roskilde Domkirkes Stiil og Alder. Af Justitsraad Steen Friis

Om den danske Kirkes symbolske Bøger og om Præsteeden. Af Holger Fr. Rørdam

Fra Reformationstiden. Kirkehistoriske Smaabidrag. Af Samme:
I. Reformationens Modstandere i Helsingør
II. Mester Henrik Gerkens i Børglum
III. Noget om Reformationen i Randers
IV. Om Mester Morten Hegelund i Aalborg
V. Bidrag til M. Christiern Pedersens Historie
VI. Brudstykker af et tabt liturgisk Skrift fra Reformationstiden

Beretning om Katholikernes Vilkaar i Danmark ved Aaret 1660. Meddelt af Bibliothekar L. Daae

Utrykte Pavebreve angaaende danske Kirkeforhold. Ved Dr. L. N. Helveg

Smaastykker:
I. Instrux for det Collegium Consistoriale, som paatænktes oprettet efter Enevældens Indførelse. Ved Holger Fr. Rørdam
II. Et dansk Øjenvidnes Beretning om Bartholomæusnatten i Paris. Ved Samme
III. Instrux for en Hovmester hos en ung Adelsmand 1598. Ved Samme
IV. Optegnelser om Christian III’s og Christiern II’s Jordefærd. Ved Samme
V. Roskilde Domkirkes nordre Sides Regnskab for Aaret 1567. Ved Justitsraad Steen Friis
VI. Uddrag af den kgl. Rentemesters Regnskaber 1551-61. Ved Holger Fr. Rørdam
VII. Tillægsbemærkninger til Skriftet: »Kjøbenhavns Kirker og Klostre i Middelalderen«. Af Samme
VIII. Om Vingodset paa Falster og Laaland. Ved Samme
IX. Et Expectant-Brev fra forrige Aarhundrede. Ved Præsten Nicolai Holten
X. Gravskrift over Præsten Mag. Jens Hjersing. Ved Holgr Fr. Rørdam
XI. Degnen i Søllinge, Jesper Hansens Levned. Meddelt af Cand. theol. Nic. Jacobsen
XII. En Sollicitants Levnedsløb. Ved Holger Fr. Rørdam
XIII. Fruens Enge. Af Præsten H. Sørensen
XIV. Arnakke (Avernakø) Kirke. Af Arkivassistent A. D. Jørgensen
XV. Kirkehistoriske Bidrag fra den nyere Tid. Meddelte af Provst C. Bruun
XVI. Svar paa Justitsraad St. Friis’s Bemærkninger om Roskilde Domkirkes Stiil og Alder. Af Professor J. L. Ussing
XVII. Om Sysselinddelingen på Sælland. Af A. D. Jørgensen
XVIII. Andragende fra de Reformerte i Jylland om fri Religionsøvelse. Meddelt af Provst Dr. P. W. Becker
XIX. Nicolai Edinger Balle om Hans Nielsen Hauge. Meddelt af Bibliothekar L. Daae
XX. Et lille Bidrag til dansk Psalmehistorie. Ved Holger Fr. Rørdam