Selskabet for Danmarks Kirkehistorie har siden 1849 udgivet årbogen „Kirkehistoriske Samlinger”.

I perioden 1857-1913 var sognepræst og dr. phil. Holger Frederik Rørdam (1830-1913) redaktør af årbogen og skrev mange af artiklerne selv. Efter hans død skulle der hengå 20 år, inden andre genoptog udgivelsen af årbogen.

Med tilladelse fra Selskabet for Danmarks Kirkehistorie er jeg i gang med at scanne det store bogværk til søgbare PDF-filer. Du kan se, hvor langt jeg er nået og downloade via følgende links.

Tip: Brug Ctrl + F for at søge efter et person- eller stednavn på siden. I de ældste bind skal der søges efter den gamle stavemåde. F. eks. ”Møen” og ikke ”Møn”.

Første Bind. 1849-52. med indhold:

Bemærkninger om den canoniske Rets Anvendelse i Danmark, af Kolderup-Rosenvinge

Udkast til den danske Kirkeordinants fra 1537, ved H. Knudsen

Smaastykker:
Jens Gedelöche, ved P. W. Becker
Foredrag i Vaisenhuuskirken til Jødernes Omvendelse 1728, ved P. W. Becker
Contract med en Sognepræst og hans Capelian, ved P. W. Becker
Til den danske Psalmehistorie, ved C. J. Brandt
To Munke-Rim, ved J. C. Brandt 

Aktstykker af H. A. Brorsons Liv og Virken som Biskop i Ribe, 1741—64, ved D. Pontoppidan

Bidrag til Krypto-Calvinismens Historie i Danmark, ved L. Helweg

Smaastykker :
Skrivelse fra Ribe Domkapitel til Biskop Peder Nielsen, ved J. B. Daugaard
Kongeskrivelse om Hans Svannings Kanonikat, ved C. E. Thorup
En uordineret Præst i det 16de Aarhundrede, ved Imm. Barfod
Præsteenken og Præsteembedet i 17de Aarhundrede, ved J. F. Fenger
Helgenbilleder i Kirkerne, ved J. F.Fenger
Optegnelser i Velling Sogns Kirkebog, ved P. Tang
Et gammelt Rim, ved C. J. Brandt

Herrested Præstehistorie, ved A. Crone

En gammel Krønike om Graabrødrenes Udjagelse af deres Klostre i Danmark, ved H. Knudsen

Kirkelevninger fra Middelalderen, ved C. J. Brandt

Slotsbjergby Kirkeklokke, ved J. F. Fenger

Meddelelser af Ribe Stiftsarkiv, ved C. E. Thorup

M. Hans Knudsen Veiles Proces og Dom, ved L. Helweg

Optegnelser fra Haarslev Sognekald i Sjælland, ved E. Mau

Klokke-Indskrifter, ved J. F. Fenger

De ti Stolestader i Slotsbjergby, ved Samme

Brottstycken av en Dominikanerordens Capitel - Bok ifrån XIII Århundredet, ved G. Stephens

Kirkelige Blandinger, ved C. E. Thorup

Helgenskrinet i Sorø, ved J. F. Fenger

Andet Bind. 1853-56.  med indhold:

Helgensager (med Afbildning) ved Pastor Lic. J. F. Fenger

Om kirkelig Konst, Foredrag af Prof. N. Höyen

Kirkeklokke-Indskrifter ved J. F. Fenger

Et Træk af forrige Aarhundredes Præstehistorie ved Pastor J. Thisted (meddelt af Pastor Imm. Barfod)

Theologernes Erklæring om „Werthers Leiden” 1776 (meddelt af Dr. L. Helveg)

Bornholms runde Kirker, ved Pastor C. B. Friis

Ærindlev og Olstrup Sognes Præstekrønike 1415—1669, af Jak. Clausen (meddelt af Cand. H. F. Rördam)

Aktstykker til Provste- og Præstevalgets Historie i ældre Tid, ved Cand. H. F. Rördam

Om vore gamle Kirkebøger, ved Lic. J. F. Fenger

Kaniken Jon Tursön og hans Danske Kirkekrönike, ved Cand. C. J. Brandt

En Historie om Peder Smid og Adser Bonde, ved Lic. J. F. Fenger

Nogle kirkehistoriske Aktstykker fra Middelalderen og Reformationen, ved Dr. F. Hammerich

Oplysninger om Trykningen, Indbindingen og Salget af Bibeloversættelsen af 1550, ved Cand. C. J. Brandt

Eiby Kirkes Kalk (med Afbildn.), ved Prof. M. N. C. Kall Rasmussen

Altertavlen i Frue Kirke i Odense (med Afbildn.), Foredrag af Dr. K. F. Wiborg

Brudstykker af et Nekrologium fra Dominikaner-Klosteret i Ribe (meddelt af Adjunkt J. Kinch)

Om de bornholmske Kirker, især de runde (med 3 Afbildn.) af Dr. K. F. Wiborg

Daabsritualet i den danske Kirke tilligemed Hans Tausens Döbebog (meddelt af Dr. L. Helveg)

Udtog af Peder Plades Visitatsbog (meddelt af Dr. L. Helveg)

SMAASTYKKER.
Bemærkninger til tvende Stykker i Kirkehistoriske Samlinger, af Biskop J. Daugaard
Rettelser til „Brottstycken av en Dominikaner Kapitel-bog”,(I, 535.) ved Prof. G. Stephens
Om et trykt Missale for Graabrödrene, ved Mag. G. E. Klemming
Fragment af et Pavebrev, ved Prof. G. Stephens
Om Henrik Smid, ved Cand. H. F. Rordam
Bidrag til det kong. Bibliotheks Historie, ved Cand. C. J. Brandt
Om Missale Hafniens
Det nordiske Literatur-Samfund
Om Kirkeordinantsens Tilblivelse (ved L. Helveg)
Epitaphium over Povel Eliesen (ved Cand. C. Secher)
En Ansøgning fra Th. Kingo (ved Cand. Kall Rasmussen)
En Bemærkning af K. F. Wiborg

Ny. Første Bind. 1857-59. med indhold:

Meddelelser af Universitetets Archiv, ved Udg.
I. Uddrag af Konsistoriets Forhandlinger 1543—1599
II. Dr. Hans Povlsen Resens Forsvar for sin Lære
III. Bidrag til Islands Kirkehistorie

Riber Kapitels ældste Jordebog tilligemed nogle Bemærkninger om Kapitlets Indtægter under Katholicismen, af Overlærer J. Kinch

Bidrag til Præstekaldelsens Historie, ved Udg.

Aarhus Domkirke, af Professor N. Høyen

Helgensager (Aarhus), af Lic. theol. J. F. Fenger

Efterretninger om Frederik II.s Bibel, ved Udg.

Bidrag til Fyns Stifts Kirke- og geistlige Historie, af Provst J. L. Rohmann

Bidrag till Christiern Pedersens Historia, af Boghandler C. Sonnenstein Wendt

Tre Prædikener af Mag. Nicolaus de Dacia, ved Cand. theol. T. Skat Rørdam

Om Sværmerne Christoffer Mikkelsen og Lavrits Hellisen i Odense, af Udg.

Historiske Efterretninger om Christian IV.s Kirke udenfor Kjøbenhavn, ved Udg.

Ribe Domkapitel paa Reformationens Tid, ved Overlærer J. Kinch

De Danskes Studeringer i Vittenberg i Reformationstiden, ved Udg.

Om de Danskes Studeringer i Paris i det 12te og 13de Aarhundrede og om Coilegium Dacicum, af Adjunkt A. Fabricius

St. Kjelds Levnetsløb, af Lic. theol. J F. Fenger

Danske Bearbejdelser af Davids Psalmer i 17de Aarhundrede, ved Udg.

Tufstenskirkerne i Omegnen af Ribe, en archæologisk Meddelelse af Adjunkt Jak. Helms

Smaastykker:
Til Oplysning om Bibeludgaven 1550
Om M. Niels Mikkelsen Aalborg
Et Bidrag til Skolevæsenets Historie under Kong Christian IV
Dr. Zach. Kling som Sjællands Biskop 1659
Om Kjeld Stub
Bestemmelse om Naadensaaret efter en laalandsk Præst 1653
Statuter for Præsternes Kalentgilde i Arsherred
Præsten Saxe Jensen Eigbys Optegnelser
To Breve fra Dav. Grønlund til Klevenfeldt
Bemærkninger om Afhandlingen: „Altertavlen i Fruekirke i Odense“, af J. P. F. Köningsfeldt
Vedkommende Riber Domkapitel før Reformationen, af Overlærer J. Kinch
Efterretninger om de trondhjemske Bisper i 16de Aarhundrede, ved Udg.
Om Superintendentens Stilling efter Reformationen, ved Udg.
Præsten Lars Brøllunds Optegnelse om sit Levnet, ved Udg.
Af Baarse Herreds Præstekonvents Protokol, ved Pastor J. C. R. Lund
Nogle gejstlige Sager fra Thyrsting Herred, medd. af Provst J. L. Rohmann
Præster ordinerede af Biskop Jesp. Brochmand 1639—44, ved Udg.
Om Mag. Nicolaus Ruffus, af Overl. J. Kinch
Bidrag til Hans Gaases og hans Families Historie, medd. af J. L. Rohmann
Ytterligare Bidrag till Christiern Pedersens Historia, af C. Sonnenstein Wendt
Bestemmelse om Gudstjenesten i Kbhvn 1644, ved Udg.
To Breve fra Biskop Thomas Kingo, medd. 1. af Udg. 2. af Dr. P. W. Becker
Om den flensborgske Psalmebog, medd. af Cand. philol. P. Sejdelin
Ribe Arkidiakonats Indtægter ved Reformationen, medd. af Cand. phil. C. M. A. Matthiessen
Et hidtil ubekjendt Skrift fra Reformationstiden, ved Udg.
Noget af D. Ped. Palladius, ved Udg.

Ny. Andet Bind. 1860-62. med indhold: 

Kirke-Ordinantsens Historie, en Undersøgelse af Biskop, Dr. C. T. Engelstoft:
I. Kilderne til Kirke-Ordinantsens Historie
II. Foranstaltninger til Kirke-Ordinantsens Udarbeidelse
III. Om Kilderne til den danske Kirke-Ordinants’s oprindelige Deel
IV. Sammenligning mellem Udkastet og den endelige Redaction af samme, navnlig Kirkeforfatningen
V. Den latinske Kirke-Ordinants
VI. Kirke-Ordinantsens Udstedelse (Underskrifterne)
VII. Den rette Kirke-Ordinants og de Riber Artikler
VIII. Den Kongelige Kirke-Ordinants i Hertugdømmerne
IX. Den Slesvig-Holstenske Kirke-Ordinants

Beretning om de paabegyndte Restaurationsarbeider i Roskilde Domkirke, af Kammerraad Steen Friis

Om Reformatorerna i Malmo och de forstå lutherska presterna derstådes, af C. Sonnenstein Wendt

Bidrag til den danske Reformationshistorie, af Holger Fr. Rørdam:
I. M. Petrus Parvus Rosæfontanus
II. M. Thomas Knudsen i Hygum
III. M. Jørgen Bøies Beretning om Kirkeordningen i Haderslev Amt
IV. Om Reformationens Gjennemførelse i Danmark. (Af et utrykt Skrift af Dr. Erasmus Lætus)
V. Hofprædikanten M. Johan Albertsen
VI. Forhandlinger om Tiende og Præsterente, især i Skaane
VII. Til Nørrejyllands Reformationshistorie (M. Morten Hegelund i Aalborg, Hr. Henning Baltersen og Hr. Mads Lang i Randers)
VIII. Om Reformationen af Herreklostrene (I Slesvig og Holsten. I Kongeriget Danmark)

Fortsatte Meddelelser om gamle Kirkebygninger paa den jydske Halvø, af Adjunkt Jacob Helms

Om Oprindelsen til Altertavlen i Roskilde Domkirke, af Prof., Dr. Fr. Schiern

Smaating af Vendelbo Stiftskiste, af Biskop, Dr. P. Chr. Kierkegaard

Nogle Bemærkninger om Roskilde Domkirkes Alder og Stiil, af Prof. N. Höyen

Et sønderjydsk Degnevalg fra forrige Aarhundrede, meddelt af Præsten M. Mørk Hansen

Den første kongelige Bibliothekar, af Holger Fr. Rørdam

Forhandlinger paa Roskilde Landemode 1554—69, ved Holger Fr. Rørdam

Danske og norske Studerende ved Universitetet i Leipzig indtil 1660, ved Professor T. A. Becker

Om Restaurationen af St. Mortens Kirke i Nestved, af Provst, Dr. P. W. Becker

Bidrag til Oplysning om den theologiske Embedsprøves Form og Omfang siden Reformationen, af Holger Fr. Rørdam

Mariebo Stiftskirke, af Professor N. Höyen

Smaastykker:
I. To Psalmer fra Reformationstiden, ved C. Sonnenstein Wendt
II. Smaabidrag til Danmarks ældre Kirkehistorie, af Holger Fr. Rørdam
III. To Seqventser af Ærkebiskop Anders Suneson, ved Dr. L. Helveg
IV. Formaning af Povl Eliesen til at holde Ungdommen til Skole og Studium, ved Holger Fr. Rørdam
V. Nogle Breve fra N. E. Balle, ved Dr. T. Skat Rørdam
VI. Forhandling om en Daab, som var bleven forrettet med Øl, ved Kand. A. Kali-Rasmussen
VII. Thorsted Præstekald i forrige Aarhundrede, af Præsten J. Fausbøll 

Ny. Tredie Bind. 1864-66. med indhold:

Bidrag til M. Hans Tavsens Levnet, af H. F. Rørdam

Nogle Bemærkninger om Roskilde Domkirkes Alder og Stiil, af Prof. N. Høyen

Utrykte Pavebreve angaaende danske Kirkeforhold, ved Dr. L. N. Helveg

Om de tydske Menigheder i Danmark i 17de Aarhundrede, navnlig i Christian IV’s og Frederik IIl’s Tid, af R. F. Rørdam

Efterretninger om Sværmeren Jesper Baltzarsen Könechen, ved Samme

Biskop Lage Urnes Synodalstatuter fra Aaret 1517, ved Samme

Et nyt Bidrag til Oplysning om Dr. Johan Bugenhagens Virksomhed i Danmark, ved Samme

M. Morten Pedersens historiske Kalenderantegnelser, ved Samme

Claus Berg og hans Altertavle, af Prof. N. Høyen

Kirkelige Forhold og Personligheder i Kong Frederik IIs Tid, ved H. F. Rerdam
I. M. Iver Bertelsens Levnet
II. Nogle Breve til Fru Birgitte Gøye 1563—73
III. Videnskabernes trange Vej eller en Kapellans Levnetsløb
IV. M. Jakob Nielsen eller om Sognebaandets Opretholdelse
V. Hr. Jakob Andersen i Jørlunde og hans »Trylleri«
VI. Hr. Jens Nielsen i Hundseby og hans »ukristelige Handel«
Vil. Præstø Borgeres Oprør mod deres Præst 1581

Bidrag til Norges Kirkehistorie i 16de og 17de Aarhundrede, ved Samme

En Skildring af Biskop Jesper Brochmaifi som theologisk og asketisk Skribent, af Dr. E. F. Koch

Herredskirker i Danmark, af Cand. mag. O. Nielsen

Smaastykker:
1. To Bemærkninger i Anledning af Prof. F. Hammerichs nyeste Skrift: En Skolastiker og en Bibeltheolog fra Norden, af Prof. Dr. C. Paludan-Müller
II. Levninger af danske Håndskrifter fra Middelalderen, meddelte af Cand. mag. O. Nielsen
III. Herløv Kirke, af Dr. J. G. Burman-Becker
IV. To mærkelige Universitetsbetænkninger, meddelte af H. F. Rørdam
V. Nogle Optegnelser af Danevirkevisens Forfatter, Hr. Lauritz Olufsøn Kok, medd. af Samme
VI. Biskop C. Worms Betænkning om Opførelse af en Passionskoncert, medd. af Samme
VII. Om Dr. Morten Børups Levnet, af Samme
VIII. Forslag til Oprettelse af et Stifts-Archiv i Roskilde, medd. af Stiftsprovst, Licentiat C. Rothe
IX. Om Morten Børups Navn, af Bibliothekar, Justitsraad Chr. Bruun
X. Endnu et Par Aktstykker til Hans Tavsens Historie, ved H. F. Rørdam
XI. Fra Pietismens og Kirkeinspektionskollegiets Tid, ved Samme

Ny. Fjerde Bind. 1867-68. med indhold: 

Kirkehistoriske Bidrag fra Reformationens Tidsalder. Ved H. F. Rørdam:
I. En theologisk Brevvexling mellem Hertug Christian i Haderslev og Biskop Iver Munk i Ribe
II. Den sidste Dominikanerprovincial i Danmark, Dr. Hans Nielsen
III. Om Beskatningen af Kirkerne og Plyndringen af deres Klenodier i Kong Frederik I s Tid
IV. D. Nicolaus Krage, Kong Christian III’s Hofprædikant
V. Hans Tavsen som Lærer ved Universitetet i Rostok
VI. Om de Danskes Studeringer i Vittenberg

Om de danske Landsbykirker og deres Istandsættelse. Af Lieutenant, Architekt F. Uldall

Utrykte Pavebreve angaaende danske Kirkeforhold. Ved Dr. L. N. Helveg

Kirkelige Forhold og Personligheder i Kong Frederik Ils Tid. Ved H. F. Rørdam:
VIII. Om en Omarbejdelse fra 1561 af Kirkeordinansen
IX. Fremmedartiklerne 1569
X. Hans Oldendorphs Rejse til Kjøbenhavn 1562 og Sammenstød med Hemmingsen
XI. Bidrag til de filippistiske Bevægelsers og D. Niels Hemmingsens Historie
XII. Efterretninger om M. Tyge Asmundsen, Biskop i Lund
Forhandlinger paa Roskilde Landemode 1570—90. Ved H. F. Rørdam

Et Blad af Home-Asdal Præstekalds Historie. Ved Pastor J. J. F. Friis

Bidrag til Sønderjyllands Kirkehistorie i det 16de Aarhundrede. Ved H. F. Rørdam

De hamborgske Ærkebispers Forsøg paa at gjenerhverve Primatet over den nordiske Kirke. Af A. D. Jørgensen

Smaastykker:
I. Levninger af danske Haandskrifter fra Middelalderen. Ved Cand. mag. O. Nielsen
II. Om Tvende danske Psalmedigtere. Ved H. F. Rørdam
III. Om de af Mester Jens Grand stiftede sex Præbender ved Roskilde Domkirke. Ved Samme
IV. Et Brev fra Johan Nordal Brun til P. F. Suhm. Ved Docent Ludvig Daae
V. Et Bidrag til Islands Kirkehistorie. Ved H. F. Rørdam
VI. Mestermanden i Viborg som Profet. Ved Samme
VII. En Trolddomssag fra Rødby 1634. Ved Samme
VIII. Et gammelt Vægmaleri i Saxkjøbing Kirke. Ved J. Kornerup
IX. Et Bidrag til den danske Psalmehistorie. Ved H. F. Rørdam
X. Vor Frue Lysning og Fattigforsørgelsen i Snøde og Stoense 1576. Ved Samme
XI. Om Godsejernes Udøvelse af Patronatsretten 1670—81. Ved Samme
XII. Om Gejstlighedens Deltagelse i Rigsdagen i Odense 1638. Ved Samme
XIII. Forholdsregler mod Søvn i Kirkerne. Ved Samme
XIV. Et Par Klokkeindskrifter fra Aalborg Stift. Ved Biskop P. C. Kierkegaard
XV. Om de danske Klostere iMiddelalderen. Ved H. F. Rørdam
XVI. Et Par Smaabemærkninger om de sidste Bisper og Provster i Børglum før Reformationen. Af Adjunkt A. Heise
XVII. Flere Klokkeindskrifter fra Aalborg Stift. Medd. 1. af Biskop Kierkegaard, 2. af Adjunkt D. H. Wulff
XVIII. Et lidet Bidrag til D. Niels Hemmingsens Historie. Ved Capitain, Archivfuldmægtig Joh. Grundtvig
XIX. Om Mag. Johannes Martini Petrafontanus Udbynerus. Ved H. F. Rørdam
XX. Joh. Henr. Schows »Sandfærdige Beretning om sine Vocationer til Præste-Embede«. Medd. af Cand. philol. P. Sejdelin
XXI. Lidt til Karakteristik af Griffenfeld. Ved H. F. Rørdam
XXII. Tvende Gravskrifter

Ny. Femte Bind. 1869-71. med indhold:

Erkebispeskiftet i Lund 1117 og den skånske Kirkelov. Af Arkivassistent A. D. Jørgensen

Forhandlinger paa Roskilde Landemøde 1591-1613. Ved Holger Fr. Rørdam

Uddrag af Konsistoriets Forhandlinger 1590-99. Ved Samme

Om Præsternes Vilkaar under og efter Krigen 1657-60. Ved Samme

Bidrag til Sjælands Stifts Kirke- og Præstehistorie. Ved Samme:
1. Provsterne i Sjælands Stift i Aaret 1545
2. De sjælandske Præsters Deltagelse i Kongevalget og Hyldingen 1608 og 1610
3. Uddrag af Arsherred gamle Provstebog
4. Peder Syvs Optegnelser om Præster i Helsted
5. Ulykkelige Præster i Lyderslev og Frøslev
6. Om de Roskilde Domkapitel tillagte Præstekald, navnlig Syv, Snoldelev og Kildebrønde

Breve fra Profesor Johannes Stephanins til Biskop Mogens Madsen i Lund. Ved Samme

Helgensager. Af Frøken Franziska Carlsen

Paulus Eliæ og Martin Reinhard. Af Adjunkt A. Heise

Uddrag af Præsten Christiern Nielsen Juels Aarbog. Ved Holger Fr. Rørdam

Efterretninger om M. Jon Jensen Kolding. Af Samme

Præstevalget i den danske Kirke, oplyst ved Aktstykker. Af Samme

Domme fra Christian III's Tid angaaende kirkelige Forhold. Ved Samme

Kirkelige Forhold i Viborg Stift, navnlig i Salling, i Reformationstiden. Af Adjunkt A. Heise:
1. Kirkegods i Salling paa Reformationstiden
2. Jens Hvas til Kaas som Reformpartiets Støtte og hans Stridigheder med Biskop Jørgen Fris
3. Hr. Oluf Libbert i Skive
4. Hr. Peder Jensen i Oddense
5. Præsterne Peder Thomesen i Torum, Søren Nielsen i Seide og Peder Thomesen i Gretterup
6. Forholdene paa Fur, Kantor Niels Fris og Mester Anders Skovgaard
7. Lutherske Præster ved Aaret 1529
8. Biskop Jørgen Fris og Kong Frederik I; Forholdene efter Kongens Død
9. »Samtale mellem Peder Smed og Adser Bonde«, et Folkeskrift fra Sallingegnen
10. Tillæg af Aktstykker

Om Roskilde Domkirkes Stiil og Alder. Af Justitsraad Steen Friis

Om den danske Kirkes symbolske Bøger og om Præsteeden. Af Holger Fr. Rørdam

Fra Reformationstiden. Kirkehistoriske Smaabidrag. Af Samme:
I. Reformationens Modstandere i Helsingør
II. Mester Henrik Gerkens i Børglum
III. Noget om Reformationen i Randers
IV. Om Mester Morten Hegelund i Aalborg
V. Bidrag til M. Christiern Pedersens Historie
VI. Brudstykker af et tabt liturgisk Skrift fra Reformationstiden

Beretning om Katholikernes Vilkaar i Danmark ved Aaret 1660. Meddelt af Bibliothekar L. Daae

Utrykte Pavebreve angaaende danske Kirkeforhold. Ved Dr. L. N. Helveg

Smaastykker:
I. Instrux for det Collegium Consistoriale, som paatænktes oprettet efter Enevældens Indførelse. Ved Holger Fr. Rørdam
II. Et dansk Øjenvidnes Beretning om Bartholomæusnatten i Paris. Ved Samme
III. Instrux for en Hovmester hos en ung Adelsmand 1598. Ved Samme
IV. Optegnelser om Christian III’s og Christiern II’s Jordefærd. Ved Samme
V. Roskilde Domkirkes nordre Sides Regnskab for Aaret 1567. Ved Justitsraad Steen Friis
VI. Uddrag af den kgl. Rentemesters Regnskaber 1551-61. Ved Holger Fr. Rørdam
VII. Tillægsbemærkninger til Skriftet: »Kjøbenhavns Kirker og Klostre i Middelalderen«. Af Samme
VIII. Om Vingodset paa Falster og Laaland. Ved Samme
IX. Et Expectant-Brev fra forrige Aarhundrede. Ved Præsten Nicolai Holten
X. Gravskrift over Præsten Mag. Jens Hjersing. Ved Holgr Fr. Rørdam
XI. Degnen i Søllinge, Jesper Hansens Levned. Meddelt af Cand. theol. Nic. Jacobsen
XII. En Sollicitants Levnedsløb. Ved Holger Fr. Rørdam
XIII. Fruens Enge. Af Præsten H. Sørensen
XIV. Arnakke (Avernakø) Kirke. Af Arkivassistent A. D. Jørgensen
XV. Kirkehistoriske Bidrag fra den nyere Tid. Meddelte af Provst C. Bruun
XVI. Svar paa Justitsraad St. Friis’s Bemærkninger om Roskilde Domkirkes Stiil og Alder. Af Professor J. L. Ussing
XVII. Om Sysselinddelingen på Sælland. Af A. D. Jørgensen
XVIII. Andragende fra de Reformerte i Jylland om fri Religionsøvelse. Meddelt af Provst Dr. P. W. Becker
XIX. Nicolai Edinger Balle om Hans Nielsen Hauge. Meddelt af Bibliothekar L. Daae
XX. Et lille Bidrag til dansk Psalmehistorie. Ved Holger Fr. Rørdam

Ny. Sjette Bind. 1872-73. med indhold:

Striden mellem Biskop Henrik Bornemann og Professor Hans Vandal, fremstillet af den sidstnævnte. Meddelt af Holger Fr. Rørdam

Om Helgene, som Kirker og Stiftelser i Kjøge dg Omegn have været indviede til. Af Frøken Franziska Carlsen

Bispevalget i den danske Kirke fra Reformationen indtil Enevælden. Af Holger Fr. Rørdam

Fra Reformationstiden. Kirkehistoriske Smaabidrag. Ved Holger Fr. Rørdam:
VII. Indbydelser til det paatænkte almindelige Koncilium i Mantua 1537
VIII. M. Johan Vandals Anvisning til Provsteembedets rette Udførelse
IX. Anvisning for en evangelisk Superintendents Embedsførelse
X. Nogle Oplysninger om Christian III’s Hofprædikanter 1535-40
XI. Blandede Aktstykker og Breve fra Aarene 1520—39

Mester Hans Michelsen, Christian IV's Lærer. Af Holger Fr. Rørdam

Domme fra Christian llI’s Tid angaaeude kirkelige Forhold. (Fortsættelse og Slutning). Ved Samme

Om Bibelarbejderne i Christian IV’s Tid. Af Samme

Prøver af en fynsk Præstehistorie fra forrige Aarhundrede. Ved Samme

Vreilev Kloster og Klosterkirke, beskrevne af Arkitekt J. B. Løffler

Bidrag til Sædernes Historie i ældre Tid. Ved Holger Fr. Rørdam

En gejstlig Retssag paa Færøerne i det 17de Aarhundrede. Ved Sognepræst C. F. Nielsen paa Suderø

Kirkelige Efterretninger fra Ribe Stift. Ved Holger Fr. Rørdam:
1 Biskop Iver Hemmets Angivelse mod Dr. med. Christen Bordum og Præsten Søren Andersen Vedel i Ribe, 1622
2. Kongelige Beskjærmelsesbreve for Præster
3. Tørninglenske Kirkeforhold
4. Om Præsternes Afgifter til Universitetet
5. Om Landemødet i Ribe
6. Holmands Herreds Provstebog
7. Om Sammenlægning og Adskillelse af Sogne

Utrykte Pavebreve angaaende danske Kirkeforhold. Fjerde og sidste Samling. Ved Dr. L. N. Helveg

Mester Niels Michelsen Aalborg. Af Holger Fr. Rørdam

En Henvendelse fra de engelske Puritaner til Kong Christian IV. Ved Samme

Grinderslev Kloster og Kirke, beskrevne af Arkitekt J. B. Løffler

Minder om N. F. S. Grundtvigs Virksomhed for Almueskolevæsenet. (En lille Brevsamling fra 1810—13)

Om Indskriften udenpaa St. Knuds Kirke i Odense og dens Restauration i Aaret 1872. Af Stiftsprovst Damgaard

Smaastykker:
I. Sankt Mortens Vise. Meddelt af Provst C. Bruun
II. Et Præstevalg i Karlslunde 1657. Ved Sognepræst C. Reiersen
III. En Brevvexling. Uddrag af Aars Herreds Provsteretsprotokol. Ved Provst M. Th. Veldike
IV. En Strid mellem en Præst og en Degn i Torup i Sjæland i forrige Aarhundrede. Ved Kapellan F. A. O. Rugaard
V. Et lille Bidrag til den nyere Tids Kirkehistorie. Ved Sognepræst J. Chr. R. Lund
VI. Et Par oplysende Bemærkninger. Ved Adjunkt A. Heise
VII. Gravskrifter fra Bregninge i Sjæland. Ved Sognepræst C. F. Nielsen
VIII. Klavs Mortensen (Tøndebinders) Bibel. Ved Holger Fr. Rørdam
IX. Ytringer af N. F. S. Grundtvig i Anledning af hans Faders Død. Meddelt af Sognepræst J. Chr. R. Lund
X. Om Kapellaniet ved Frue Kirke i Aalborg. Meddelt af Provst C. Bruun
XI. Om Ole Wessels Ansættelse som Kapellan i Aasted
XII. Kong Frederik l’s Brev, hvorved Mogens Gøye faar Patronatsret til Radsted Kirke. Meddelt af Sognepræst C. A. Dons
XIII. Til dansk Præstehistorie i 16de Aarhundrede Ved Holger Fr. Rørdam
XIV. Et Bidrag til den evangelisk-christelige Psalmebogs Historie
XV. Herremanden Gagge og Præsten i Kogerød
XVI. En mislig Brudevielse. Uddrag af Aars-Gislums Herreders Provsterets Protokol. Ved Provst M. Th. Veldike
XVII. Endnu et Bidrag til den evangelisk-christelige Psalmebogs Historie. Meddelt af Sognepræst J. Chr. K. Lund
XVIII. Om M. Christoffer Mummes Katekismusforklaring. Ved Holger Fr. Rørdam

Tredie Række. Første Bind. 1874-77. med indhold:

Korset ved Astrup. Af Architekt J. B. Løffler

Efterretninger om Hans Brüggemann og hans kirkelige Konstværker. Af Cand. theol. H. M. Fenger

He Kirke, beskreven af Architekt J. B. Løffler

Bidrag til Sønderjyllands Kirkehistorie i 16de Aarhundrede. Ved Holger Fr. Rørdam:
II. Hertug Hans den ældres kirkelige Styrelse (1544-80)

Breve til og fra Holger Rosenkrands. Ved Samme: I. Fra Holger Rosenkrands’s Studietid (1590—5)

Biskop Oluf Chrysostomus’s Fortegnelse over Præsternes Bøger i Vendelbo Stift. Meddelt af Adjunkt D. H. Wulff. Med Indledning og Anmærkning af Dr. T. Skat Rerdam

Om Vor Frue Kirke i Roskilde. Af Justitsraad Steen Friis

Kirkehistoriske Bidrag fra Christian V's og Frederik IV’s Tid. Ved Dr. P. W. Becker

Om den i Aaret 1874 nedbrudte Kirke i Vindinge. Af Justitsraad Steen Friis

Jon Jakobsen Venusinus. Af Holger Fr. Rørdam

Personalhistoriske Bidrag fra det 17de Aarhundrede. Ved Samme:
I. Peder Hansen Saxkjøbings Brevbog
II. Professor M. Johannes Stephanius’s Brevbog

Om Tidsfølgen ved Opførelsen af St. Knuds Kirke i Odense. Af Architekt L. P. Fenger

Afsluttende Bemærkninger om Roskilde Domkirkes Alder og Stil. Af Justitsraad Steen Friis

Uddrag af Jens Rennords Stambog til Oplysning om den pietistiske Bevægelse paa Christian VI's Tid. Ved Daniel Thrap, Præst i Bergen

Efterretninger om Vor Frue Kirke i Kjøbenhavn og dens Præster 1600-30. Ved Holger Fr. Rørdam

Oplysninger om Mester Torbjørn Olafsen, Trondhjem Stifts første evangeliske Superintendent. Af Adjunkt A. Heise

En dansk Præstekalk med Runer. Af Professor G. Stephens

Smaastykker:
I. Nogle Bidrag til norsk Kirkehistorie. Ved Bibliothekar L. Daae
II. Om Flytningen af Hans Bruggemanns Altertavle
III. Bidrag til de danske Klostres Historie
IV. Optegnelser om Ærkebiskop Jens Brostrups Død. Meddelt af Bibliothekar, Dr. Styffe
V. Præsten Johan Grundtvigs »Svanesang«. Meddelt af Pastor Th. Møller
VI. Fra det pietistiske Røre paa Christian VI's Tid. Ved Lærer S. Jørgensen
VII. Optegnelser af Præsten Staphen Laursen i Verninge. Meddelt af Konsul J. M. Mørk

Efterretninger om Kryptokalvinisten M. Oluf Jensen Kock. Ved Holger Fr. Rørdam

Et Forslag til Katholicismens Gjenindførelse i Jylland, fremsat til Pavestolen 1629. Meddelt af Johannes Steenstrup

Udvalg af Biskop Balles Embedsbreve (1790—98). Meddelt af Pastor L. Koch

Thorslundemagle Kirke i Smørum Herred. Ved afd. Justitsraad Steen Friis

Om Hvidovre (Ovre ydre eller Nedre-Ovre) Præstekald. Af Holger Fr. Rørdam

Tredie Række. Andet Bind. 1877-80. med indhold: 

En gammel Præsteslægts Historie. Af Holger Fr. Rørdam

Forslag fra Danmarks og Norges Biskopper om Tillæg til Kirkeordinansen (1631). Ved Samme

Fra Rationalismens Tid. Ved Sognepræst L. Koch

Bidrag til Sjælands Stifts Kirke- og Præstehistorie. Af Holger Fr. Rørdam:
1. Raklev Præstekald i det første Aarhundrede efter Reformationen
2. Præster ved Frederiksborg Slotskirke (1567—1670)
3. Rødovre Præstekald (indtil 1671)
4. Høve og Flakkebjerg Præstekald i 16de Aarhundrede
5. Om Roholte Sogns Adskillelse fra Kongsted
6. Fra Kallundborg, Ringsted og Roskilde

Den hellige Clemens’s Legende. Ved Adjunkt D. H. Wulff

Peder Christensens Almanakoptegnelser 1584—95. Ved Holger Fr. Rørdam

Oplysning om den pietistiske Opvækkelse i Jylland i Begyndelsen af dette Aarhundrede Ved Sognepræst L. Koch

Gudme Kirke i Fyen og dens Malerier fra 1488. Af Dr. Henry Petersen

Fem Præstebiografier. Ved Holger Fr. Rørdam:
1. Niels Andersen Vandstad
2. Niels Pedersen Muus
3. Johan Adolph Jacobæus
4. Peter Henrik Kold
5. Peter Lorents Hersleb

Sognepræst i Gimlinge Ebbe Jensen Bruns Autobiographi. Meddelt af Cand. polit. G. L Wad

Aktstykker til det højere Skolevæsens Historie i ældre Tid. Ved Holger Fr. Rørdam

Prøver aflagte af Studenter, der i Biskop Jens Gødesens Tid (1593—1626) søgte Ansættelse som Præster og Lærere i Aarhus Stift. Ved Samme

Smaastykker:
I. Bidrag til fynsk Præstehistorie. Ved Lærer S. Jørgensen
II. Præsterne i Nørrejylland i Aaret 1584. Ved Holger Fr. Rørdam
III. Aktstykker angaaende tvende Degnevalg i det 16de Aarhundrede. Ved Samme
IV. Om Universitetets Kirke Fosie i Skaane. Ved Samme
V. Christiern Il s Beskatning af Gejstligheden i Aarhus Stift 1522. Ved Samme
VI. Satire over de kjøbenhavnske Præsters Nidkjærhed mod Komedier. Ved Prof. Dr. L. Daae
VII. Om Hofpræst Johan Bartholomæus Bluhmes Forhold til Kong Christian VI. Ved Holger Fr. Rørdam
VIII. Norske Helgener, af Prof. Ludv. Daae, anm. af H. R.
IX. Til Viborg Stifts Reformationshistorie. Af Adjunkt Dr. A. Heise
X. Bidrag til fynsk Præstehistorie. Ved Lærer S. Jørgensen
XI. Et Par smaa Bidrag til den danske Salmehistorie. Af Sognepræst J. N. Skaar
XII. En Retssag mellem Dr. Caspar Bartholin og Bogtrykker Salomon Sartor. Ved Holger Fr. Rørdam
XIII. Præstesager fra Aalborg Tingbog. Ved Adjunkt D. H. Wulff
XIV. Paaskeaflad som Oprindelse til et Marked. Ved Holger Fr. Rørdam

Tredie Række. Tredie Bind. 1881-82. med indhold:

Søren Povlsen Judichær Gotlænder. Af Holger Fr. Rørdam

Efterretninger om de to sidste Abbeder i Øm Kloster. Af samme

Hammer og Lundby Sognekalds Historie. Af samme

Om fremmede Religionssamfunds, især Kalvinisternes, Stilling her i Landet i Christian V’s Tid. Af samme

Bidrag til dansk Klosterhistorie. Ved Cand. philol. N. Pedersen

Fortsatte Bemærkninger til »Historien om Peder Smed«. Af Adjunkt Dr. A. Heise

Bertel Knudsen Aqvilonius. Af Holger Fr. Rørdam

Kirkelige Forhold og Personligheder i Aarhus Stift i ældre Tid. Ved samme:
I. Biskop Erik Mogensen Graves Levned
II. Om Stovby og Hornum Præstekald
III. Optegnelser om kirkelige Personer i Aarhus i 16de Aarh. af M. Hans Pedersen Horsens
IV. Det første Landemode i Aarhus 1618
V. Christian IIl’s Forbedringer af Præstelønninger i Aarh. Stift

Tre Gavebreve af Dronning Margrethe fra Aaret 1411. Ved Dr. phil. Kr. Erslev

Bidrag til Vendelbo Stifts Kirkehistorie siden Reformationen. Ved Holger Fr. Rørdam

Katekismusundervisning for 300 Aar siden. Ved samme

Morten Reenbergs Levned. Ved samme

Separatisten M. Niels Svendsen Chronich og hans Tilhængere. Ved samme

Bidrag til den jydske Opvækkelses Historie, ved Lærer Marius Sørensen

Sognepræst J. M. Klems Autobiographi. Meddelt af Prof., Dr. L Daae

Don Antonio de Sandoval. Af Cand. mag. Emil Gigas

Bidrag til det 19de århundredes kirkehistorie. Af pastor L. Koch

Smaastykker:
I. Om Herman Krums formentlige Sværmeri 1632. Ved Holger Fr. Rørdam
II. Til Oplysning om Klokkeren Niels Klim. Ved Cand. polit. G. L Wad
III. En Menighed modsætter sig Valget af en Degn. Ved Adjunkt D. H. Wulff
IV. Kulturhistoriske Smaating. Ved Holger Fr. Rørdam
V. Fra de trange Tider i Begyndelsen af vort Aarhundrede. Ved Pastor Theodor Meller
VI. Fra Reformationens Tidsalder. Ved Holger Fr. Rørdam
VII. Om Salmedigteren Peder Nielsen Kjøge. Ved Lærer S. Jørgensen
VIII. Om S. Jørgens Hospital i Ringsted. Ved Holger Fr. Rørdam
IX. Kollekt til de fra Salzburg fordrevne evangeliske Kristne, 1732. Ved samme
X. Indberetning til Biskop P. Hersleb om Arkivet paa Egholm. Ved samme
XI. Mr. Hans Ægidiisen, Rektor i Aalborg. Ved Adjunkt D. H. Wulff
XII. Legenden om den danske St. Erik. Meddelt af Professor, Dr. L. Daae
XIII. Om Menighedens Ret til at høre den kaldede Præst inden hans Ordination. Ved Holger Fr. Rørdam
XIV. Tillæg til Hammer og Lundby Sognekalds Historie. Ved samme

Tredie Række. Fjerde Bind. 1882-84. med indhold:

Uddrag af Biskop N. E. Balles Visitatsbog for Aarene 1799 og 1800. Ved Holger Fr. Rørdam. Med Tillæg af Pastor L Koch

Mag. Ægidius Lavritsens Optegnelser. Ved Holger Fr. Rørdam

Magister Morten Caspar Wolfburg. Et Livs-Billede fra Begyndelsen af det 18de Aarhundrede. Provst C. E. Thorup

Fra den pietistiske Tid. Ved Holger Fr. Rørdam

Bidrag til vort århundredes kirkehistorie. Ved L. Koch:
I. Bruddet mellem Grundtvig og Mynster
II. En betænkning af biskop Mynster om gudelige forsamlinger
III. Biskop Munter og stiftsprovst Clausen ved biskop Balles begravelse
IV. Anders Sandøe Ørsted 1826
V. Om det gamle testamentes revision og Grundtvigs ansættættelse ved Frelsers kirke

Livet i Skjoldelev Præstegaard i det 17de Aarhundrede. Ved Holger Fr. Rørdam

Om Danmarks Kirkeklokker og deres Støbere. Af Cand. jur. C. Nyrop

Lærere og Præster i Helsingør fra Reformationen til 1617. Holger Fr. Rørdam

Biskop, Mag. Peder Villadsen og hans Bidrag til Viborg Skoles Historie. Ved samme

Separatisten M. Niels Svendsen Chronich og hans Tilhængere (Slutning). Ved samme

Præsten Ludvig Boesens Levned, optegnet af hans Søn, Jens Fred. Boesen

Provst Daniel Peter Smiths Erindringer fra hans Skolegang og Lærertid i Roskilde. Ved Dan. Smith Thrap, Sognepræst i Kristiania

Et lille Stykke Kirkehistorie fra Stænderinstitutionens Tid. Ved Adjunkt C. G. V. Faber

Biskop Balles Indberetning om hans Visitats i Aaret 1785. Medd. af Sognepræst Gabriel Heiberg

Tvende mærkelige Provstevalg. Ved Holger Fr. Rørdam

Smaastykker:
I. En sørgelig Historie fra Fortiden. Ved samme
II. Et Sammenstød mellem Autoriteter 1781. Ved Sognepræst Imm. Barfod
III. En Ægteskabssag fra 1568. Ved Holger Fr. Rørdam
IV. Efterretninger om Bregninge Sognekald paa Taasinge. Ved samme
V. Lidt til det 16de Aarhundredes Salmehistorie. Ved samme
VI. Sammenstød mellem Præsten i Gjentofte og Kalvinisterne. Meddelt af Sognepræst A. Jantzen
VII. Den ældste bekjendte Form for Præsteeden i den danske Kirke. Ved Holger Fr. Rørdam
VIII. To Minder fra Middelalderens Slutning. Ved samme
IX. Nogle Brudstykker af et Skrift og hellig Thøger
X. Udtog af tre gamle Skrivkalendere
XI. Hr. Jakob Sørensen Skive. Ved Overlærer J. Kinch
XII. Optegnelser af Mag. Peder Skjelderup. Ved Prof., Dr. L. Daae

Tredie Række. Femte Bind. 1884-86. med indhold:

Hartvig Lohmann i Odense, et kirkehistorisk Bidrag fra Orthodoxiens Tidsalder. Af Holger Fr. Rørdam

Bidrag til Oplysningstidens Historie. Af Provst L Koch

En Bispevisitats i det 16de Aarhundrede. Ved Holger Fr. Rørdam

Viborg-Bispen Dr. Hans Vandals Levned. Ved samme

Edsbog for Præster og Rektorer i Fyns Stift 1616-51. Ved samme

Professor Dr. Thomas Bang. Af samme

Bidrag til Korsør og Taarnborg Præstekalds Historie. Af Cand. polit. Gustav Ludv. Wad

Fra Kornerup og Svogerslev. Ved Holger Fr. Rørdam

Baptistsagen i Aarene 1844—47. Ved Provst L. Koch

Meddelelser fra Fyns Bispearkiv. Ved Holger Fr. Rørdam

Et Bidrag til Hans Egedes Historie. Ved Provst L. Koch

Jordefærdsskikke i Fortiden. Ved Holger Fr. Rørdam

Aarhus’ Kirker og Klostre i den katholske Tid. Af Overretssagfører Chr. Kjer

Biskoppernes Indberetninger om værdige og velfortjente Præster 1752. Ved Holger Fr. Rørdam

Breve til og fra Holger Rosenkrands. Ved samme

Et Provstevalg i Sokkelunds Herred 1805. Ved samme

Breve til Biskop Henning Stockfleth i Christiania. Ved samme

Smaastykker:
I. Fra Gjørlev og Bakkendrup. Ved Sognepræst M. J. Mathiesen
II. En mærkelig Forordning for Hertugdømmerne om Kristendomsundervisning 1544. Ved Holger Fr. Rørdam
III. Tydsk Gudstjeneste i Odense og Nyborg. Ved samme
IV. Af Brande Sogns liber daticus. Ved Sognepræst U. Birkedal
V. Sjælandske Landemødesakter fra 1776 til 1783. Ved afd. Sognepræst J. Chr. R. Lund
VI. Fra Kong Christian III's Tid. Ved Holger Fr. Rørdam
VII. »Et fattigt forandret Rige.« Ved samme
VIII. En Salmebogssag fra 1858. Ved Past. emer. J. P. Bøttiger
IX. Om Hr. Niels Christensen Krag, Sognepræst paa Ourø. Ved Holger Fr. Rørdam og Pastor T. G. Petersen
X. Tillæg til »Liber Aarhusiensis«. Ved Holger Fr. Rørdam
XI. Minde om Jubellæreren C. L. Galschiøt. Af Bogholder P. Jensen
XII. Fortegnelse over Skibspræster 1610—70. Ved Holger Fr. Rørdam
XIII. Gammel Skoleskik i Norge. Ved samme
XIV. Et Brev fra Præsten Ludv. Ferd. Luplau. Ved Cand. mag. Fr. Jessen
XV. Biskop C. Worm og den geheime Kommission. Ved Provst L Koch
XVI. Præsterne i Viborg Stift 1568. Ved Overlærer Dr A. Heise
XVII. Om Præsten Hr. Niels Staer i Hjermind. Ved Holger Fr. Rørdam
XVIII. Til den romersk-katholske Propagandas Historie. Ved samme
XIX. Dansk Mission paa Guldkysten
XX. Seminarium theologicum og J. B. Bluhme. Ved Provst L. Koch
XXI. Fra Aarhundredets Begyndelse. Ved Sognepræst F. R. Nielsen
XXII. Et Par Aktstykker til Mag. Jakob Worms Historie. Ved Holger Fr. Rørdam
XXIII. Holger Rosenkrands’s Beretning om et underligt Syn i Aaret 1600. Ved samme
XXIV. Om Anvendelse af Christian VI’s Helligdagsanordning. Ved Provst L. Koch
XXV. Rettelser og Tilføjelser til »Bidrag til Korsør og Taarnborg Præstekalds Historie«. Ved Cand. polit. Gustav Ludv. Wad
XXVI. Om Lægmænds Talen over Graven. Af Kaptajn Fr. Meidell
XXVII. Et Par Aktstykker fra Rigsdagen i Kjøbenhavn 1645
XXVIII. En Kirkefest i Erik af Pommerns Tid. Ved Prof. Dr. Kr. Erslev
XXIX. Gamle Skikke ved Brylluper i Præstehuse. Ved Holger Fr. Rørdam

Tredie Række. Sjette Bind. 1887-89. med indhold:

Standsningen i A. S. Ørsteds Forfattervirksomhed i Aaret 1826. Af Provst L Koch

Breve til og fra Holger Rosenkrands. Ved Holger Fr. Rørdam

En dansk Mands Beretning om Menighedslivet i Herrnhut 1743. Ved samme

Restaurationen af Sct. Knuds Kirke i Odense i Aarene 1868—75. Ved Stiftsprovst A. K. Damgaard

Meddelelse fra Aalborg Bispearkiv. Ved Overlærer D. H. Wulff

Om Behandlingen af den almindelige Kirkehistorie i vor Litteratur fra Reformationen indtil Udgangen af forrige Aarhundrede. Af Holger Fr. Rørdam

En Bandsættelse. Ved Sognepræst Vilh. Bang

Nogle Efterretninger om Ærkebiskop Jens Brostrup i Lund, samlede af B. C. Sandvig

Provst Vitus Berings Bidrag til Sunds Herreds Præstehistorie, samt Oplysninger om den beringske Slægt

Efterretninger fra Laaland. Ved Holger Fr. Rørdam:
I. Privilegier for den laalandske Gejstlighed
II. Statuter for Guds Legems Lag eller Sønderherreds Kalent
III. Vor Frue Kalent og Vingodset i Sønderherred
IV. Notitser om andre Kalenter paa Laaland
V. Kommissionsakt angaaende Tiendernes og Gejstlighedens Indkomsters Forandring 1687
VI. Om Oprindelsen til Kappel Sogn
VIl. Kirkernes Tilstand i Fuglse og Musse Herreder 1586
VIII. Udtog af Provst J. Christiernsens Visitatsbog 1559—93
IX. Halsted Sognevilkaar
X. Forhandlinger og Vedtægter fra de laalandske Provsters Konvent 1579-80

Efterretninger om Hr. Gert Slewert. Ved Holger Fr. Rørdam

Præsten Nicolaj Brorsons Levned. Et Livsbillede fra Pietismens Tid. Ved samme

Mag. Peder Thøgersen i Randers og hans Søn M. Thøger Pedersen. Ved samme

E. Pontoppidan som Universitetets Prokansler. Ved Provst L. Koch

Udvalg af Jens Worms efterladte Samlinger. Ved Sognepræst Vilh. Bang

Smaastykker:
I. Om en Katholik kunde øve Kaldsret til en luthersk Kirke. Ved Holger Fr. Rørdam
II. Smaating vedrørende Skoler i Ribe Stift. Ved samme
III. Indskrift paa en Brudekrone. Ved samme
IV. Noget om Præstedragten i ældre Tid. Ved samme
V. Et Par Notitser om Præstekaldet i Grenaa. Ved samme
VI. Præster i Grenaa i det første Hundredaar efter Reformationen. Ved Sognepræst J. Richter
VII En Hexesag fra det 16de Aarhundrede. Ved samme
VIII. Præsters Forpligt til at læse flittig i Bibelen. Ved Overlærer D. H. Wulff
IX. Bidrag til Degneembedets Historie. Ved Holger Fr. Rørdam
X. Mindre Notitser. Meddelte af Past. em. C. H. Brasch, Provst E. Heyer Meller og Holger Fr. Rørdam
XI. »Sandhedsvidner efter Luther«. Ved Holger Fr. Rørdam
XII. To Breve fra Biskop S. Lintrup i Viborg til Biskop F. Thestrup i Aalborg. Ved Overlærer D. H. Wulff
XIII. En Trolddomshistorie fra Aaret 1756. Ved Provst L. Koch.
XIV. Forordninger fra 1593 mod Drukkenskab
XV. Overtro i Kirkerne i det 18de Aarhundrede. Ved Sognepræst A. Jantzen
XVI. Om Slægten Bordum eller Bording. Ved Holger Fr. Rørdam
XVII. Helsingørs Hospital. Ved C. N.
XVIII. Præster i Grenaa i Reformationstiden
XIX. Et Bidrag til Søren Lintrups Ungdomshistorie. Ved Cand. theol. Hans Olrik
XX. Et Haandskrifts Historie. Ved Holger Fr. Rørdam
XXI. Nogle præstelige Bogsamlinger. Ved Fr. Barfod
XXII. Uddrag af Vesteregede gamle Kirkebog. Ved samme
XXIII. Til den indbyrdes Undervisnings Historie
XXIV. Tillæg til Efterretningerne om Kornerup og Svogerslev. Ved Holger Fr. Rørdam
XXV. Et Par Gravskrifter over Præster

Fjerde Række. Første Bind. 1889-91. med indhold:

Udsigt over Arbejderne i Danmarks Kirkehistorie siden Reformationen. I. Af H. F. Rørdam
Tillæg: Uddrag af Hans Povelsen Resens Jubilæumsskrift, Lutherus triumphans

Bidrag til Danmarks Klosterhistorie. Af Stud. mag. Carl Neergaard:
1. S. Nicolai Kloster i Helsingør
2. S. Peders Nonnekloster i Lund
3. Helligaandsklostret i Randers
4. Efterretninger om den sidste Abbed i Æbelholt Kloster
5. En Begivenhed i Ring Klosters Historie
6. Af hvilken Orden var Maristed Kloster
7. Klosterjomfruerne i S. Agnete Klosteri Roskilde

Nogle Præstebiografier. Ved H. F. Rørdam:
1. Johan Matthis Hammerich
2. Povl Danchel
3. Anders Bredenberg
4. Peder Fuglede
5. Anders Møller
6. Christoffer Nyholm

Udvalg af Jens Worms efterladte Samlinger. Ved Sognepræst Vilhelm Bang:
1. To Breve fra Christopher Giessing til J. Worm
2. Et Brev fra Fr. Rostgaard til Christen Worm
3. Major Maules Giftermaal med sin Svigerinde
4. Lektor O. Worms Leveregler for sin Søn
5. Om Stiftsprovstiets Oprettelse i Aarhus

Fra Pietismens Tid. Ved H. F. Rørdam:
1. Søren Lintrups Afskedsepistel til Hr. Lyder Roed
2. Betænkninger om Forbedring af Kirketugten
3. Kirkekollegiet til Biskop Ramus i Odense
4. Skrivelse fra Professor Lange i Halle til Biskop Peder Hersleb
5. Undersøgelse af Klager over Præsterne i Frederiksborg 1747

Universitetskirken i Faxe og dens Præster. Ved H. F. Rørdam

Om Benedicts Skrin i S. Knuds Kirke i Odense. Af Stiftsprovst A. K. Damgaard

Reformationens 200-Aars Jubilæum i Danmark 1717. Af Cand. theol. Hans Olrik

Den danske Kirke i Kong Frederik V’s Tid. Af Provst L Koch

Bidrag til tre Biskoppers Levned. Ved H. F. Rørdam:
1. Dr. Mourits Pedersen Køning
2. Dr. Søren Glud
3. Matthias Anchersen

»Vaadesangen« i Viborg Domkirke for Erik Glipping. Af Overlærer Dr. A. Heise

Om Vesteregede gamle Kirkebog

En fynsk Bondes Besøg i Christiansfelt 1798. Ved Sognepræst P. S. Nyeborg

Optegnelser af Salmedigteren Mag. Hans Thomesen. Ved Rektor A. R. Erichsen i Tromsø

Nogle Optegnelser fra Bornholm:
1. Uddrag af Rasmus Pedersen Ravns Skrifter. Ved H. F. Rørdam
2. Uddrag af Aaker Kirkebog 1651—82. Ved Sognepræst C. Th. Christensen

Biskop Peder Jakobsen Hygom. Et Bidrag til Pietismens Historie. Ved H. F Rørdam

Reformationen i Sønderjylland indtil Foraaret 1526. Af Rigsarkivar A. D. Jergensen

Et Bidrag til Mag. Morten Casper Wolfburgs Historie. Af Lærer S. Jergensen i Kistrup
Tillæg: Aktstykker til Avernakøs Kirkehistorie. Ved H F. Rørdam

Udvalg af Niels Albeks kirkehistoriske Samlinger. Ved H. F. Rørdam:
1. Langhorns Sendebrev til opvakte Venner i Kjøbenhavn 1733
2. Forfølgelse af de opvakte i Aalborg
3. Et Bidrag til Enevold Ewalds Ungdomshistorie
4. Præsten i St. Magleby paa Amager, Hr. Gunder Wegersløffs sidste Villie
5. Præsten Joh. Chr. Ambders paa Helgoland
6. Om de separatistiske Bevægelser i Bordelum og Omegn (1739)
7. Kongelige Reskripter og andre Aktstykker

Smaastykker:
I. Om Skoledisciples Frihed for at høre under verdslig Domstol. Ved Overlærer D. H. Wulff
II. Præsterne i Ørslev og Bjerre. Ved Frederik Barfod
III. De tidligste Spor af Missionsbestræbelser hos os efter Reformationen. Ved H. F. Rørdam
IV. Om Vilslev og Darum Præstekald ved Ribe. Ved Sognepræst H. J. J. Sørensen
V. Brev fra Præsten Johan Grundtvig. Ved Sognepræst S. Nielsen
VI. Fra Helligaandsklo8teret i Aalborg. Ved H. F. Rørdam
VII. Den ved Enevældens Indførelse anordnede Superintendent-Ed. Ved samme
VIII. Om Sværmeren Holger Paulli. Ved samme
IX. En liden Notits til »Historien om Peder Smed og Adser Bonde«. Ved Carl Neergaard
X. Bidrag til Aalborg Kathedralskoles Historie. Ved Overlærer D. H. Wulff
XI. Om den pietistiske Student Søren Lintrup. 1. Ved Cand. theol. Hans Olrik. 2. Ved H. F. Rørdam
XII. En Menighed berøves Ret til at vælge Præst. Ved H. F. Rørdam
XIII. Aarhus Bispestols Indkomst 1788. Ved Sognepræst Vilhelm Bang
XIV. Daab af Morianer i Christian IV’s Tid. Ved Sognepræst H D. Lind
XV. Henrik Christoffer Glahns autobiografiske Optegnelser. Ved Provst Im. Barfod
XVI. Et Tingsvidne af 1527 vedrørende Helligaands Klostret i Randers. Ved Cand. theol. Oskar Andersen
XVII. Om Straffen for Uagtsomhed ved Uddelingen af Nadveren. Ved H. F. Rørdam
XVIII. Bidrag til Latinskolens Historie i Nykjøbing paa Mors. Ved Overlærer D. H. Wulff
XIX. Bidrag til Jyllinge og Gundsømagle Præstekalds ældste Historie. Ved H. F. Rørdam
XX. Optegnelse om et Præstekalent i Næstved 1600. Ved samme
XXI. Dr. Oluf Nielsen Fielchecrone. Ved samme
XXII. Om Begravelse i Kister af Vidier og Straa. Ved samme

Fjerde Række. Andet Bind. 1891-93. med indhold:

Rasmus Hansen Reravius. Af H. F. Rørdam

Kirkelige Forhold paa St. Croix 1741 og danske Præster paa de vestindiske Øer i Midten af 18. Aarhundrede. Ved H. F. Rørdam

Herrnhutiske Præster i Aalborg Stift i Slutningen af Christian Vl’s Tid. Ved H. F. Rørdam

Breve til Biskop Henrik Bornemann i Aalborg. Ved D. H. Wulff

Antoniterklosteret i Præstø. Ved H. F. Rørdam

Dr. Erik Eriksen Pontoppidan, Biskop i Trondhjems Stift. Ved H. F. Rørdam

Præsten Johannes Green i Agger ved Christiania

Efterretninger fra Laaland:
I. Adkomstbreve for Præstekaldene i Fuglse Herred
II. M. Hans Jørgensen Sadolin’s Fald
III. Hr. Jakob Hansen Cuningham i Horslunde

Af Mag. Morten Reenbergs Brevvexling

Samlinger til den danske Kirkes Historie i Slutningen af det 18de Aarhundrede. Ved Provst L Koch:
1. Kabinetsordrer og Breve fra Arveprins Frederik til det danske Kancelli 1772-84
2. Af Bolle Willum Luxdorphs Kalenderoptegnelser 1770-80
3. Afvigende Trosbekjendelser og Heterodoxi
4. Kirkelig Lovgivning, Kirkeskikke og Kirketugt
5. Universitet og Skolevæsen

Anthoinette Bourignon og hendes Ophold i Sønderjylland. Af Cand. theol. L. J. Moltesen

Breve til Hans Gram. Ved H. F. Rørdam

Bidrag til fynske Kirkers og Præstekalds Historie. Ved H. F. Rørdam:
I. Præstevalget i Gislev 1570
II. Til Ellested og omliggende Sognes Historie
III. Til Ringe og Herringe Sognekalds Historie
IV. Jordløse og Haastrup Sogne
V. Præsten Hans Knudsen i Østerhæsinge
VI. Østrup-Hjadstrup Præstekalds Adkomstbreve

Duebrødre Stiftelse i Roskilde i ældre Tid. Ved H. F. Rørdam

Udsigt over Arbejderne i Danmarks Kirkehistorie siden Reformationen (Fortsættelse). Af H. F. Rørdam

Biskop Laurits Jacobsen (Hindsholms) Dagbog fra 1651 til 1663. Ved H. F. Rørdam

Bidrag til Enewald Ewalds Levned. Ved Sognepræst Vilhelm Bang

Smaastykker:
I. Helligaandskapel og St. Mortens Kirke i Randers. Af Carl Neergaard
II. Indskriften paa Døbefonten i Nordby Kirke paa Fanø. Ved Stud. mag. Erl. Rørdam
III. Et Brev fra Biskop Iver Hemmet i Ribe
IV. Reformationsjubilæet i Aalborg 1717. Ved D. H. Wulff
V. Om Altertavlen fra den nedbrudte Kirke i Tvenstrup. Ved C. V. Langballe
VI. Meddelelser fra Birkerød Præstearkiv. Ved Sognepræst Theodor Møller
VII. Præsten Peder Sørensen Haslings Testament
VIII. Tre Breve fra Peder Fogh til Jens Worm. Ved Sognepræst Vilh. Bang
IX. Æbelholt Klosters Gaard i Jyllinge. Ved Carl Neergaard
X. Om en Kalk, som har tilhørt Kjøbenhavns Kapitel
XI. Personalia over Provst Søren Wedege. Ved D. H. Wulff
XII. Prædikestolen i Snoldelev Kirke. Ved H. F Rørdam
XIII. En Notits om Just Lauridsen Ranch. Ved Universitetsbibliothekar S. Birket Smith
XIV. Biskop, Dr. Casper Wildthagen i Viborg
XV. Den theologiske Professor Dr. Hans Vandals Selvbiografi
XVI. XX. Bidrag til Svenborg Skoles Historie
XVII. Nogle hidtil ukjendte latinske Vers af Biskop Lage Urne. Ved Prof. Dr. L Daae
XVIII. Biskop P. Hersleb om Reform i det højere Skolevæsen. Ved Sognepræst Vilhelm Bang
XIX. Nogle Analekter om kjøbenhavnske Præster. Ved Sognepræst A. Jantzen
XXI. Om Salmen: Du Herre Christ. Ved H. F. Rørdam
XXII. Om Dr. theol. Rasmus Fleischer. Ved Sofus Elvius
XXIII. To Breve fra Tychonius. Ved Vilhelm Bang
XXIV. En Landstingsdom af 1572 om Rebning af Præstegaardsjord
XXV. Ringsted Kirkes Brand 1806. Ved Pastor Th. Hansen
XXVI. Bidrag til Thisted Skoles Historie. Ved D. H. Wulff
XXVII. Et Brev fra Kansler Christen Friis til Holger Rosenkrands
XXVIII. Brev fra Jens Rennord til Grev J. L. Holstein. Meddelt af Vilhelm Bang
XXIX. Kirkeklokke-Indskrifter. Samlede af Jens Jørgensen

Fjerde Række. Tredie Bind. 1893-95. med indhold:

Bidrag til Danmarks Kirkehistorie, hentede fra Clairvaux og Citaux. Af Dr. phil. Hans Olrik

Blade af Waisenhusets ældste Historie. Ved H. F. Rørdam

Niels Blichers Avtobiografl. Ved Cand. mag. Chr. Villads Christensen

Uddrag af Biskop Henrik Gerners Synodalmonita. Ved Pastor Vilhelm Bang

Bidrag til fynske Kirkers og Præstekalds Historie (Fortsættelse):
VII. Branderup Kirkebog
VIII. Annekteringer af Stenstrup, Lunde, Ollerup og Kirkeby Sogne
IX. Præsteembedet paa Strynø

Bidrag til Biskop Jesper Brochmands Historie. Ved H F. Rørdam

Provst Aleth Hansens Erindringer om hans første Præstevirksomhed i Husby i Angel

Akterne i Processen mellem Erik Menved og Jens Grand. Af Professor Dr. Kr. Erslev

Naar blev Biskop Valdemar tagen til Fange? Kritik af en nylig fremkommen kronologisk Undersøgelse. Af Dr. phil. Hans Olrik

Bidrag til Ledøje og Smørum Sognekalds Historie. Ved H. F. Rørdam

Kirke- og kunsthistoriske Møder afholdte i Aaret 1893:
Oprindelsen til den nuværende Domkirke i Roskilde. Af Professor Dr. Julius Lange
Roskilde i Reformationstiden. Af H. F. Rørdam
Om Kirkebygningskunstens Udvikling og historiske Forudsætninger. Af Arkitekt V. Koch

Om Valfarterne til Kippinge før og efter Reformationen. Af H. F. Rørdam

General-Kirkeinspektions-Kollegiets ældste Forhandl. Ved samme

Efterretninger fra Laaland (Slutning)

Træk af romersk-catholsk Propaganda i forrige Aarhundrede. Af Byfogedfuldmægtig W. Woll

Af Provst, Mag. Peder Langes Optegnelsesbog. Ved Professor Dr. L. Daae

Kirke- og kunsthistoriske Møder afholdte i Aaret 1894:
Vor Middelalders Teglstenskirker. Af Arkitekt F. Koch
Hans Tavsen. Af H. F. Rørdam

Bemærkninger til nogle Grupper af Reformationstidens Digtning. Af Professor Dr. J. Paludan

Indførelsen af den Evangeliske Salmebog i Horbelev og Falkerslev Sogne 1801—2. Af Provst L. Koch

Mag. Anders Langgaard og hans Kapellan Otto Krogstrup. Af Cand. mag. Chr. Villads Christensen

Danske og norske Studerende ved Universitetet i Helmstädt (1576—1744). Ved Prof. Dr. L Daae

Smaastykker:
I. Mag. Hans Jensen Viborgs Selvbiografi
II. En Dom afsagt paa Viborg Landemøde 1700
III. Fra Kirketvangens Tid. Ved Pastor Vilhelm Bang
IV. En Parallel til Salmen »Du Herre Christ«. Ved Provst Cederfeld de Simonsen
V. Om Retten til at holde Ligprædiken. Ved Overlærer D. H. Wulff
VI. Tilføjelser og Rettelser til »Bidrag til Danmarks Kirkehistorie hentede fra Clairvaux og Citeaux«. Af Dr. Hans Olrik
VII. Rektorerne ved Aalborg Skole 1574—1684
VIII. Smaating fra Skeby og Otterup Sogne. Ved Sognepræst E. V. Lose
IX. En Præsts Advarsel mod Kortspil. Ved Pastor John Hansen
X. En forhenværende Præst søger militær Ansættelse. Ved Jægermester E. A. Schøller
XI. Blandinger
XII. Har Laurids Nielsøn (»Klosterlasse«) været Præst i Danmark 1562—63. Ved Cand. mag. Gustav Bang
XIII. En Eventyrer i det syttende Aarhundrede. Ved Prof. Dr. L. Daae
XIV. Et hidtil ubemærket Lejlighedsdigt af Kingo. Ved H. F. Rørdam
XV. Chilian Reuther fra Mellerstadt. Ved Overbibliothekar Dr. S. Birket Smith
XVI. Et lille Bidrag til J. C. Dippels Historie
XVII. Kirkeklokke-Indskrifter. Ved Jens Jørgensen
XVIII. Fra Kirkeinspektionskollegiets første Tid
XIX. Rimbrev til Biskop P. Hersleb 1738. Ved Vilh. Bang
XX. Danske Studerende graduerede i Vittenberg i Reformationstiden. Ved H. F. Rørdam
XXI. Om Hr. Peder Jacobsen i Hygum og nogle af hans Efterkommere. Ved Sognepræst John Hansen
XXII. Kirkebogscuriosa. Ved Provst J. P. Bekker
XXIII. En Benaadning under Krigsforhold

Fjerde Række. Fjerde Bind. 1895-97. med indhold:

Livet i en fynsk Præstegaard i den første Fjerdedel af 19de Aarhundrede. Af Past. em. H. S. Ipsen

Jacob Langebeks Rejse i Sjæland og Fyn 1746

Mag. Jens Madsen Faber, Sognepræst til Gislev og Ellested, og hans Børn. Ved Sognepræst John Hansen

Kjøbenhavns Universitets Forhandlinger fra 1599 til 1604

Danske og norske Studerende ved Universitetet i Halle (1576—1744). Ved Professor Dr. L Daae

Kirke- og kunsthistoriske Møder afholdte i Aaret 1895:
Reformationens historiske Berettigelse med særligt Hensyn til Danmark. Af H. F. Rørdam
Landsbykirkerne i Grenaaegnen. Af Arkitekt O. V. Koch
Om St. Mortens Kirke i Randers. Af Arkitekt Fr. Uldal

Udsigt over Arbejderne i Danmarks Kirkehistorie siden Reformationen. Af H. F. Rørdam (Slutning)

Professor, Dr. theol. Jens Møllers Optegnelser om sit Levned, Ved H. F. Rørdam

Om Forfatteren Jacob Madsen Kjøbenhavn. Af H. F. Rørdam

Om revisionen af Lunds domkapitels statuter efter reformationen. Af Professor, Dr. Otto Ahnfelt

Kardinallegaten Guidos Hoveddom i Ærkebispestriden 1266 samt nogle Bemærkninger om C. Paludan-Müllers Fremstilling af Guidos Optræden i Danmark. Af Professor Dr. Kr. Erstev

To Præster i Gislev-Ellested i dette Aarhundrede. Ved Sognepræst John Hansen

St. Peders Kirke i Slagelse. Af Klokker J. Heilmann

Flensborgeren Mester Hans Lund, Hofpræst i Rusland og siden Præst i Magleby ved Skjelskør. Af H. F. Rørdam

Jacob Langebeks Dagbog paa hans Rejse til Gjerdrup 1743

Breve fra J. P. Mynster til W. F. Engelbreth. Ved H. F. Rørdam

Kjøbenhavns Universitets Forhandlinger fra 1604 til 1608

Præste-Epitaphier i Hvalsø Kirke. Ved Sognepræst Vilhelm Bang

Indskrifter m.m. i Stadil Kirke. Ved Sognepræst H. G. A. Jørgensen

Skibspræster fra Kong Frederik den Tredjes Tid. Ved Sognepræst H. D. Lind

Kirke- og kunsthistoriske Møder afholdte i Aaret 1896:
Viborg Domkirke. Af J. Kornerup
Mester Christiern Pedersen. Af H. F. Rørdam

Nyt Indlæg i Striden om Tidsfølgen ved Opførelsen af St. Knuds Kirke i Odense. Af Professor, Stadsarkitekt I. Fenger

Om Korets Alder i St. Knuds Kirke. Af Stiftsprovst A. K. Damgaard

Smaa Meddelelser om Saxkjøbing Kirke og Præsteembede. Ved Sognepræst Ludvig Wagner

Smaastykker:
I. Ærkebispevalget i Lund 1361. Ved Professor Dr. Kr. Erslev
II. Et Bidrag til Stavanger Stifts Kirkehistorie i det 16de Aarhundrede. Ved H. F. Rørdam
III. Til dansk Salmehistorie. To Breve fra Biskop J. N. Skaar til Udgiveren
IV. Nogle Oplysninger om Matthias Bagger. Af Rektor A. E. Erichsen
V. Et Brev fra N. F. S. Grundtvig. Ved Sognepræst Th. Møller
VI. For hundrede Aar siden. Ved Sognepræst John M. Møller
VII. Nogle Brudstykker, Nordens Historie vedkommende, af Kilian Leibs Krønike. Ved Professor, Dr. L. Daae
VIII. Gustav Trolles sidste Brev. Ved H. F. Rørdam
IX. Hans Grams Optegnelser om Præster i Gjentofte
X. Om et Gavebrev udstedt af Fru Birgitte Gøye. Ved Frederik Barfod
XI. Mag. Niels Coccius, Kapellan i Randers
XII. Gudstjenesten i Ledreborg Kapel. Ved Vilh. Bang
XIII. N. P. Saxtrups Angreb paa Valfarterne til Kippinge. Ved H. F. Rørdam
XIV. Claus Frimanns Bidrag til »Evangelisk-christelig Psalmebog«. Af Biskop J. N. Skaar
XV. Om Nedbrydningen af Vroue Kirkes Korsfløj. Ved Lærer P. Kristensen
XVI. Ringsebølle Sognemænds Forlangende om Gudstjeneste paa visse Dage. Ved H. F. Rørdam
XVII. Tilbagekaldelse af M. Detlev Mejers Vranglære om Christi Nedfart til Helvede. Ved samme
XVIII. »S. Hans med den røde Mund«. Ved samme
XIX. Om Kjøbstedpræstegaardenes Skjæbne. Ved samme

Fjerde Række. Femte Bind. 1897-99. med indhold:

Dr. theol. Mads Jensen Medelfar, Biskop i Lund. Ved H. F. Rørdam

Ældre Salmebøgers og Salmesamlingers Bidrag til »Evang.-krist. Psalmebog«. Af Biskop J.N.Skaar

Det restaurerede, formentlige »Helligaandshus» i Randers. Af Borgmester Stemann i Randers

Et Bidrag til dansk Klosterhistorie i Christiern Is Tid. Ved Dr. William Christensen

Udtalelser af det theologiske Fakultet om L. Helveg og A. G. Rudelbach 1846-47. Ved L. Koch

»S. Hans med den røde Mund«

Kirke- og kunsthistoriske Møder, afholdte i Aaret 1897:
Kirkelige Forhold og Personligheder i Assens i Tiden nærmest forud for Reformationen. Af H F. Rørdam
Om Kalkmalerierne. Af Professor J. Kornerup
Biskop Peter Outzen Boisen. Af Provst L Koch

Testamenter ved Begravelser. Ved Sognepræst J. Nissen i Brørup

Præsten Nic. Jæger og hans Kamp mod Bøndernes »Sommer-Riden« paa Møen. Ved H. F. Rørdam

Et hidtil ukendt Arbejde af Viborg-Bispen Knud Mikkelsen. Ved Dr. phil. William Christensen

En Skriftebok från Göinge härad på 1600-talet. Af Professor, Dr. Otto Ahnfelt

Biskop Jakob Lodbergs Iver for Kristendomsundervisning. Ved Sognepræst John Hansen

Det restaurerede, formentlige »Helligaandshus« i Randers. Af Læge N. H. Bay

Forskjellige Forfatteres Bidrag til »Evangelisk-kristelig Psalmebog«. Af Biskop J. N. Skaar

Aktstykker vedrørende Baptistsagen 1844-47. Ved Højskoleforstander H. Rosendal

Degne og Skoleholdere paa Møen 1728 50. Ved H. F. Rørdam

Hvor har Randers Helligaandshus ligget. Af Borgmester Stemann

Kirke- og kunsthistoriske Møder afholdte i Aaret 1898:
L. Fenger: Om S. Nicolai Kirke i Kjøge
H. F. Rerdam: Fra Kjøge Bys kirkelige Fortid
Fr. Nielsen: Jesper Brochmand
J. Kornerup: Sorø Kirkes Arkitektur og Minder
H. F. Rørdam: Af Sorøs Historie i det første Aarhundrede efter Reformationen
Fr. Uldall: De jydske Granitkirker, særlig paa Mors
H. F. Rørdam: Om det Tilskud til dansk Aandsliv, der i Reformationstiden ydedes af Morsingboere
L Koch: Lægmænds Deltagelse i Kirkens Arbejde i det 19. Aarhundrede

Fra det kjøbenhavnske Brødre-Societets Dagbogsoptegnelser 1746—69. Ved Cand. theol. Knud Heiberg

Efterretninger fra Skam Herred. Ved H. F. Rørdam:
I. Agernæs, Hunstrup, Kjørup, Krogsbølle
II. Om Æbeløs Forhold til Klinte Sogn

To Ritualbøger fra Middelalderen. Anm. af H. F. Rørdam

Smaastykker:
I. Forfatteren Oluf Lauritsen Trundhjem eller Arctander. Ved H. F. Rørdam
II. Hvad Præsten Niels Pedersen i Baarse efterlod sig. Ved Sagfører N. F. Nielsen
III. Sindssyges Vilkaar i ældre Tid. Ved H. F. Rørdam
IV. Viktor Christian Hjorts Bidrag til »Evang.-krist. Psalmebog«. Ved Sognepræst J. Nissen
V. Tilføjelser til forskjellige Artikler i Kirkehist. Saml.
VI. Biskop Peder i Odense, død c. 1280. Af Professor, Dr. Kr. Erslev
VII. En bøn fra middelalderen. Ved Dr. L. Moltesen
VIII. Ur Biskopen öfver Skåne Stift Peder Winstrups Kopiebok. Ved Professor Dr. Otto Ahnfelt
IX. Af et hidtil utrykt Brev fra Biskop Balle. Ved Sagfører N. V. Nielsen
X. Det 17. Aarhundredes »fuldkomne« Salmebøger. Ved Cand. theol. P. Severinsen
XI. Ældre og nyere Bidrag til »Evangelisk-kristelig Psalmebog«. Ved Biskop J. N. Skaar
XII. En prästelig rapport af år 1711 rörande danske krigsfångars innanläsning och kristendomskunskap. Ved Professor Herman Lundström i Upsala
XIII. En Klokkers Optegnelse. Ved J. Heilmann, Klokker ved St. Peders Kirke i Slagelse
XIV. Tydsk Gudstjeneste i Nykjøbing p. Falster. Ved H. F. Rørdam
XV. Theologiske Kandidater fra det 17. Aarhundrede. Ved H.F. Rørdam
XVI. W. H. F. Abrahamsons Bidrag til »Evangelisk-kristelig Psalmebog«. Ved Cand. theol. P. Severinsen
XVII. En Notits om Hartvig Lohman

Fjerde Række. Sjette Bind. 1899-1901. med indhold:

Randers Helligaandshus. Et Kloster fra Katholicismens Forfaldsperiode. Af Stiftamtmand Stemann

Breve fra Biskop Fr. Plum til Biskop Fr. Munter. Ved Cand. theol. Knud Heiberg

Arild Hvitfeldt og Præsten i Faarevejle. Ved H. F. Rørdam

Om Separatisten Søren Lintrup. Ved H. F. Rørdam

Blade af Møens Kirkehistorie i første Halvdel af 18. Aarhundrede. Ved H. F. Rørdam

Om Grundlæggelsen af Klosteret i Præstø. Ved H. F. Rørdam

Kirke- og kunsthistoriske Møder i Aaret 1899:
L. Fenger: Den danske Landsbykirkes Udvikling
H. F. Rørdam: Thomas von Westen
J. Kornerup: Om Kalundborg og dens Kirke
H. F. Rørdam: Hvorledes Michaelis Kirke i Fredericia fik sit Navn, og hvad Navnet betyder

Brødresocietetets Forhold til Grundtvigs Kamp mod Rationalismen, oplyst ved Breve. Ved Cand. theol. Knud Heiberg

Danske og norske Studerende ved Universitetet i Greifswald. Ved Professor Dr. L. Daae. Gjennemset og suppleret af H. F.  Rørdam

Lunds Domkapitels Stadgar af år 1590 på danska. Ved Professor, Dr. Otto Ahnfelt

Helliggesthus og Duebrødrehospital i Roskilde. Af Museumsinspektør Carl Neergaard

Bidrag til Fyns Stifts Kirkehistorie (H.F.R.)

Kirke- og kunsthistoriske Møder i Aaret 1900:
L.  Fenger: Kirken og Antoniusklosteret i Præstø
H. F. Rørdam: Magister Peder Jacobsen Winslow
H. Rosendal: N. F. S. Grundtvig og J. P. Mynster
Th. Laub: Om Kirkesangen i Danmark
J. Kornerup: Om Middelalderens Altere og Altertavler
H. F. Rørdam: Om Vardes Fortid, særlig i kirkelig Henseende

Autobiografiske Optegnelser af Edv. Mau. Ved Arkivar G. L Wad

Danske (og norske) besøgende i Hospitalet S. Maria dell’Anima i Rom. Ved Cand. mag. J. Lindbæk

Blade af Waisenhusets ældste Historie (Slutning). Ved H. F. Rørdam

Smaastykker:
I. Brefvexling mellan Peder Winstrup och Zacharias Kling. Ved Professor, Dr. Otto Ahnfelt
II. Fortsättning af instruktionen i »En skriftebok från Göinge härad«. Ved Professor, Dr. Otto Ahnfelt
III. Magister Albert Samuelsen Schrøder. Ved V. Hostrup-Schultz
IV. To Breve fra Biskop Tetens til Biskop Munter. Ved Th. Hauch Fausbøll
V. Indberetning om Præstekald i Aarhus Stift. Ved Cand. theol. P. J. N. Spandet
VI. Blandede Notitser: 1. Om Affattelsestiden for nogle Afladsbreve (L. Daae). 2. En Johannesrøst fra Middelalderen (H. F. R). 3. Ringsaker Kirke og Altertavle. 4. Om Klosterreformatoren Laurentius Branderi (H. F. R) 5. Om nogle Skrifter af danske Forfattere før 1550 (H.F.R). 6. Om Ærkebiskop Jørgen Skotborg (L. Daae). 7. En dansk Student ved Universitetet i Franeker (H.F.R.)
VII. Bornholms Krønike og dens Forfatter. Af Læge M. K. Zahrtmann
VIII. Skolemanden Joh. Fred. Oest. Ved Provst J. P. Bekker
IX. Om Tyge Brahes Præst paa Hven. Ved H. F. Rørdam
X. Et Brev fra Fru Kamma Rahbek til N. F. S. Grundtvig. Ved Højskoleforstander H. Rosendal
XI. Blandede Meddelelser. Ved Sognepræst John M. Møller
XII. Til Karakteristik af Biskop G. R. Müller. Ved Sognepræst John Hansen
XIII. En Indskrift fra Verninge Kirke. Ved Sognepræst John M. Møller
XIV. Helligaandshuset i Randers. Af Læge N. H. Bay

Femte Række. Første Bind. 1901-03. med indhold:

Gudstjenesten i den danske Kirke efter Reformationen. Af Provst L Koch: 1. Kirker og Kirkegaarde, 2. Gudstjenesten i Almindelighed, 3. Prædiken, 4. Skriftemaal og Altergang, 5. Daab og Kirkegangskoner, 6. Brudevielse, 7. Begravelse

Kirkelige Forhold i Nyborg i Aarene 1736-37. Ved H. F Rørdam

Kirke- og kunsthistoriske Møder afholdte i Aaret 1901:
J. Kornerup: Om vore ældste Kirkeklokker
H. Olrik: Ærkebiskop Absalon
G. Jergensen: Dronning Elisabeth, især hendes Forhold til Reformationen
H. F. Rørdam: Aalborg Stift og By i Reformationstiden
J. Kornerup: Om Stege Kirke
L Fenger: Salmen »I Jesu Navn« og dens Melodi

Några kyrkliga stadgar ock ordningår från 17. århundradet. Ur Biskopen öfver Skåne stift Peder Winstrups Kopiebok. Ved Professor Dr. Otto Ahnfelt

Udvalg af Provst Morten Reenbergs Brevbog. Ved H. F. Rørdam

Danske Studerende ved Universitetet i Marburg. Ved H. F. Rørdam

Brødremenighedens Mission i Jylland (1802-07). Af Cand. theol. Jørgen Lundbye

Præsten Niels Tøxen i Verst, Orthodoxiens Ridder i Pietismens Tid. Ved H. F. Rørdam

Danskes Rejser til det hellige Land. Ved H. F. Rørdam
Tillæg: En Pilegrimsrejse. Af Erasmus af Rotterdam

Herrnhuterne i Randersegnen i Christian Vl’s Tid. Ved H. F. Rørdam

Kirke- og kunsthistoriske Møder afholdte i Aaret 1902:
J.Kornerup: Om Storeheddinge Kirke
F. Uldall: Pilegrimstegn og deres Benyttelse til Relieffer paa Kirkeklokker

Bidrag til N. F. S. Grundtvigs Levnedshistorie. Ved H. F. Rørdam

Smaastykker:
I. Lidt om Te Deum i Danmark. Af Pastor P. Severinsen
II. Om Afladsbreve til Kjærum Kirke. Af Sognepræst John M. Møller
III. Et lille Bidrag til Salmehistorien. Af Sognepræst John Hansen
IV. Om H. P. Resens Bibeloversættelse. Ved H. F. Rørdam
V. Biskop Fr. Munters Erklæring til Kancelliet om Grundtvigs Dimisprædiken. Ved Biskop, Dr. Fr. Nielsen
VI. Prøvelse af Reenbergs Ytring om Resens Bibeloversættelse. Ved Overrabbiner D. Simonsen og Sognepræst A. T. Jantzen
VII. En salmehistorisk Oplysning. Af Biskop J. N. Skaar
VIII. Præsten Hans Frick i Nyborg. Ved Arkivassistent Holger Hansen
IX.Testamenter fra Danmarks Middelalder (udg. af Prof. Dr. Kr. Erslev). Anm. af H.F.R
X. Smaating fra Verninge. Ved Sognepræst John M. Møller
XI. Den danske Kirkeordinans i British Museum
XII. Aflevering af «papistiske Bøger« til Kronborg Slot
XIII. Bidrag til dansk Salmehistorie. Af Pastor P. Severinsen
XIV. Om Sværmeren Andreas Kempe. Af Overrabbiner D. Simonsen
XV. Provst Jørgen Karstens’ Ansøgning om Rang. Ved Jægermester C. E. A. Schøller
XVI. Præsten Mogens Haugaard i Humble. Ved samme
XVII. Smaating fra Assens. Ved Sognepræst John M. Møller
XVIII. Nogle Aarbogsoptegnelser fra 16. Aarhundrede. Ved H.F.R.
XIX. Et Prästvall i Skåne år 1655. Ved Prof. Dr. Otto Ahnfelt
XX. Et katolsk Skrift fra Reformationstiden. Anm. af H.F.R.
XXI. Povl Helgesens »danske Rim« om Christian II. (H.F.R.)
XXII. Om nogle Medlemmer af Slægten »Piper« i ældre Tid. Ved Sognepræst A. Jantzen
XXIII. Danske og norske Studerende ved Universitetet i Frankfurt a. d. Oder. Ved H. F. Rørdam
XXIV. Bandlysning som Retsmiddel (H.F.R.)
XXV. Om Martyren Rasmus fra Kalundborg
XXVI. Fra Niels Hemmingsens Alderdom
XXVII. Gravskrifter over to Præster

Femte Række. Andet Bind. 1903-05. med indhold: 

Dansk Salmedigtning i Reformationstiden. Af Pastor P. Severinsen

Litteraturhistorikeren M. Albert Thura. Af H. F. Rørdam

To gejstlige Profiler fra Begyndelsen af 19. Aarhundrede. Af Pastor G. Schousboe-Jensen

Skibspræster fra Kong Frederik II’s Tid. Af Sognepræst H. D. Lind

Henrik Gerners Afskedstale. Ved Sognepræst Theodor Møller

Bidrag til Herrnhutismens Historie paa Bornholm. Ved Cand. theol. Knud Heiberg

Kirke- og kunsthistoriske Møder afholdte i Aaret 1903:
J. Kornerup: Helligaandshuset i Faaborg og dets Kirke
F. Uldall: Kirkeklokkerne fra Middelalderen i Danmark, særlig i Thy
J. Kornerup: Gamle Kristusbilleder i vore Kirker

Om Folkekirkens tidligste Tid paa vore vestindiske Øer. Af Sognepræst E. V. Lose

Bidrag til Konventikelforordningens Forhistorie. Af H. F. Rørdam

Danske Præster og Missionærer i Brødrekirken i N. Amerika i 18. Aarhundrede. Af Pastor P. S. Vig

Om Kjendskabet til engelsk theologisk Litteratur i ældre Tid. Ved H. F. Rørdam

Franciskanerkirker i Danmark. Bidrag til Forstaaelse af et Stykke dansk Gotik. Af Cand. mag. Vilh. Lorenzen

Lektor Frants Vormordsen, Skaanes evangeliske Reformator. Af H.F. Rørdam

Reformer i det lærde Skolevæsen i Christian VI’s Tid. Ved H. F. Rørdam

Præster i Nørrejylland 1610. Ved Pastor P. Severinsen

Danske og Norske i Brødrekirken i Nord-Amerika fra 1742. Ved Pastor P. S. Vig

Kirke- og kunsthistoriske Møder afholdte i Aaret 1904:
Knud Heiberg: Stepping Præstegaard
J. Kornerup: Kirkelige Minder i Vordingborg
J. Oskar Andersen: Oprettelsen af det danske Ærkesæde i Lund
L. Fenger: St. Nicolaus, Hellig Niels og St. Klemens og om Aarhus’ Domkirkes Chor

Kirkelige Tiltaler i ældre Tid. Ved Pastor P. Severinsen

Dines Pipers Missionsrejse til Island 1740-43. Ved Cand. theol. K. Heiberg

Prinds Jørgen af Danmark. Nogle Blade af den lutherske Kirkes Historie i England og Amerika. Af Pastor P. S. Vig

Smaastykker:
I. Et østjydsk Valfartssted fra Middelalderens Slutning. Af P. Severinsen
II. Biskop Mynster til Biskop Faber om Ritualsagen. Ved Arkivassistent Holger Hansen
III. Otto Krogstrups Selvbiografi samt Beretning om hans Virksomhed og Død i Amerika. Ved P. S. Vig
IV. Fra Grevefejdens Tid (H.F.R.)
V. Fra Faaborg ved Aaret 1600 (H.F.R.)
VL Personalhistoriske Antegnelser (H.F.R.)
VII. Slægten »Piper« i ældre Tid. Ved Holger Hansen
VIII. Endnu en Gang Herluf Trolles Te Deum. Af P. Severinsen
IX. Hjalmar Heden : Studier til Danmarks Reformations Historia (Anm. af H.F R.)
X. Danske Studerende i Basel. Ved Cand. mag. Alfred Krarup
XI. Prof. Chr. L. Leths smaa Opbyggelsesskrifter. Ved P. Severinsen
Xll Nogle Ansøgninger fra N. F. S. Grundtvig (H.F.R.)
XIII. Et Par Breve fra Biskop Søren Lintrup (H.F.R.)
XIV. Luthers sidste Brev til Kong Christian III (H.F.R.)
XV. Salmedigteren Thomas Hansen. Af Sognepræst John Hansen
XVI. Om Brylle Kirkeklokke fra 1376. Af Sognepræst John M. Møller
XVII. Alexander Rydberg: Peter Murbecks Virksombed i Skåne (Lund 1904) (Anm. af H.F.R.)
XVIII. Gravskrifter over Præster i Faxe Herreds Kirker. Ved P. B. Grandjean
XIX. Optegnelser vedrørende Befolkningsstatistiken i ældre Tid. 1. (H.F.R.)
XX. Til Assens Kirkes Historie. Ved John M. Møller
XXI. Skoletanker af Professor Hans Gram (H.F.R.)
XXII. Salmedigteren Thomas Hansen. Ved P. Severinsen
XXIII. Præstedrabet i Vinderød. Ved samme
XXIV. Om Mindesangen i Vartov Kirke til Luthers Ihukommelse. Ved Pastor R. P. Rasmussen
XXV. To Breve til N. F. S. Grundtvig. Ved Sognepræst Theodor Møller
XXVI. Middelalderligt Syn paa et Menneskes Dødsstund. Ved Cand. mag. Ellen Jørgensen
XXVII. Optegnelser vedrørende Befolkningsstatistiken i ældre Tid. 2 (H.F.R.)

Femte Række. Tredie Bind. 1905-07. med indhold: 

Dr. Morten Børups Vers om de danske Stiftsstæder forklarede af H. F. Rørdam

Om Professor S. B. Hersleb. Af Professor, Dr. L. Daae

Om lønligt Skriftemaal. Et Skrift af Dr. Peder Palladius. Ved Sognepræst P. Severinsen

Philip Christopher v. Holsteins Levnedsløb. Ved Pastor K. Heiberg

Uddrag af Breve i Fyns Bispearkiv. Ved H. F. Rørdam

Ziegenbalgs Udsendelse til Hedningerne og Betydningen deraf i den nyere Kirkehistorie. Af Pastor P. S. Vig

Bidrag til Separatismens Historie i Christian VI’s Tid. Ved H. F. Rørdam

Den danske Mission i Vestindien. Af Provst L. Koch

Breve fra Andreas Hojer (1733—39). Ved H. F Rørdam

Kirke- og kunsthistoriske Møder afholdte i Aaret 1905:
K. Heiberg: Om Herrnhutismen paa Fyn
J. Kornerup: Vor Frue Kirke og Kloster i Roskilde
J. Magnus Petersen: St. Nicolai Kirke i Nakskov

Optegnelser af Anders Mortensen Veile, Præst i Hedensted 1640—78. Ved Pastor G. Schousboe-Jensen

Præster og Menigheder i Oplysningstiden 1770—1800. Af Provst L. Koch

Til Oplysning af Grundtvigs Nedlæggelse af Embedet 1826. Ved Pastor D. Thrap

Fra den religiøse Brydningstid i Aarene 1725—50. Af Pastor K. Heiberg

Optegnelser af Niels Giessing Wolf, Missionær i Grønland. Ved Fru Sophie Bruun

Aalborg Stifts Præsters Trængsler »udi den onde og besværlige Tid« 1657—60. Ved Postexpedient C.Klitgaard

Breve fra Professor, Dr. theol. Jens Møller til F. D. Gräter. Ved Bibliotheksassistent Carl S. Petersen

Kirke- og kunsthistoriske Møder afholdte i Aaret 1906:
J. Kornerup: Merløse Herreds Fortidsminder
F. Uldall: Vendsyssels ældste og mærkeligste Kirkebygninger
J. Oskar Andersen: Gejstlighedens Betjening af Menigheden i Danmark i den ældre Middelalder (med særligt Hensyn til Vendelbo Stift)

Adam van Duren. Af Dr. Otto Rydbeek

Anders Sunesen. Af Professor Valdemar Ammundsen

Kirke- og kunsthistorisk Møde i Lund den 21. Sept. 1906. Af H. F. R.

Biskop Laurits Jacobsens (Hindsholms) Dagbog fra 1651 til 1663 (Slutning). Ved H. F. R.

Grev C. E Stolberg-Wernigerode og det danske Hof. Af K. Heibergs Samlinger ved H.F.R.

Smaastykker:
I. Et latinsk Digt af Biskop Jens Andersen (Beldenak). Ved Carl C. Petersen
II. En Feltpræsts Vilkaar i Frederik IV’s Tid. Ved C. Klitgaard
III. Brev fra Biskop Fr. Plum til Stiftamtmand Fr. Moltke. Ved C. Klitgaard
IV. Et Brev fra Biskop N. Dorph til Biskop A. Wøldike. Ved K. Heiberg
V. Om Morten Borups Vaarsang. Ved Stud. mag. Jens Aarslev
VI. Prof. S. B. Herslebs Afskedshilsen til F. P. J. Dahl. Ved Prof. Fred. C. B. Dahl
VII. Kirkeforhold i Roskilde 1752. (H.F.R.)
VIII. Et Brev fra Niels Hemmingsen til Henrik Rantzau. Ved Carl S. Petersen
IX. Lidt om Danmarks Forbindelse med den tyske Menighed i Smyrna. Ved P. S. Vig
X. En Ansøgning fra M. Hans Jørgensen Sadolin (H. F. R.)
XI. Minde om Peter Rørdams Virksomhed som Feltpræst. Af Lavst Thomsen
XII Bidrag til Nakskovs Reformationshistorie. (H. F. R.)
XIII. To Gravskrifter. Ved John M. Møller
XIV. De danske Helligaandsklostre. Ved J. Lindbæk og G. Stemann. (Anm. H. F. R.)
XV. Et lille Bidrag til Salmedigteren Arvid Pedersens Historie (H.F.R.)
XVI. En besynderlig Vielsestale. Ved C. Klitgaard
XVII. Nogle Gravskrifter over Præster. Ved P. B. Grandjean
XVIII. Et Træk af det religiøse Liv i det 17. Aarhundrede. (H. F. R.)

Femte Række. Fjerde Bind. 1907-09. med indhold:

Nogle Afgifter i den ældste danske Kirke. Af Cand. theoi. Jørgen Lundbye

Om Lunds Domkyrkas äldsta bygnadshistoria. Af Professor E. Wrangel

Præsten Claus L. Clausen: Et Bidrag til den dansk-norske Kirkes Historie i Amerika. Af Pastor P. S. Vig

Svenske Emigranters Ophold i Danmark 1734 o. fl. Aar. Af Kn. Heibergs Samlinger ved H. F. R.

Baggesens Biografi af Biskop Tønne Bloch. Ved Postexpedient C. Klitgaard

Den tyske Original af »Peder Smid oc Atzer Bonde«. Af Docent J. Oskar Andersen

En Tragedie fra Pietismens Tid. Af Kn. Heibergs Samlinger ved H. F. R.

Om Kingos Salmedigtning. Af Pastor Otto Kalkar

Højby Kirke og dens Kalkmalerier. Af Professor J. Kornerup

Kirke- og kunsthistoriske Møder afholdte i Aaret 1907

Sven Rosén: Nogle Træk af en Sværmers Historie. Efter Kn. Heibergs Samlinger ved H. F. R.

Fra den religiøse Brydningstid i Aarene o. 1725-50. Af Kn. Heibergs Samlinger ved H. F. R.

Nogle Palladiana. Ved Underbibliothekar Carl S. Petersen

Kristian II og Karlstadt. Af Cand. theol. Helge Haar

Bidrag til Separatismens Historie i Christian VI’s Tid. Ved H. F. Rørdam

Bidrag til dansk Salmehistorie. Af Sognepræst P. Severinsen

Efterretninger om sjællandske Kirker og Præster. Ved H. F. Rørdam

Præsten Peder Wedel i Stavning. Et Bidrag til den pietistiske Bevægelses Historie i Vestjylland. Meddelelser fra Knud Heiberg og C. Klitgaard ved H. F. R.

Kirke- og kunsthistoriske Møder afholdte i Aaret 1908 med Uddrag af Foredrag af J. Oskar Andersen, H F. Rørdam, G. Jørgensen og J. Kornerup

Kongens Lyngby i gamle Dage. Af H. F. Rørdam

Skibspræster fra Kong Christian den Femtes Tid. Ved Sognepræst H. D. Lind

Sammenstødet mellem Biskopperne Ejler Hagerup og Peder Hersleb. Ved H. F. Rørdam

Den nedlagte Latinskole i Kjøge. Af Lærer Anders Petersen

Nogle Juleprædikener fra Middelalderen. Ved Cand. mag. Ellen Jørgensen

Smaastykker:
I. Bygning af Kirker i Danmark i vor Tid. Ved Pastor T. Løgstrup
II. Dr. Stagefyr-Stagebrand. Af Professor D. Simonsen
III. Adam van Düren. En Forklaring af Landsarkivar, Dr. L. Weibull
IV. Gravskrifter fra Gladsaxe Kirke. Ved P. B. Grandjean
V. Brev fra Prof., Dr. theol. Jens Møller til Biskop Esaias Tegnér. Ved Carl S. Petersen
VI. Bidrag til Aalborg Stifts Præstehistorie. Ved C. Klitgaard
VII. Studerende Skotter ved Kjøbenhavns Universitet. (H. F. R.)
VIII. Religiøse Forhold ved Midten af 18. Aarh. Af Kn. Herbergs Samlinger ved H. F. R.
IX. Gamle Efterretninger fra Tybjerg Herred. (H. F. R.)
X. Beskatning af sjællandske Præsters Rentepenge 1639. (H. F. R.)
XI. Nogle Breve og Optegnelser af Christian VI. (H. F. R.)
XII. Om Sven Rosén i Amerika. Af P. S. Vig
XIII. En kvindelig Salmedigter fra det 17. Aarh. Af Jørgen Lundbye
XIV. A. H. Franckes Breve til Grev Heinrich XXIV af Reusz-Köstritz og Hustru. Anm. af H. F. R.
XV. Om Besættelse af Præstekald i Christian VI’s Tid. (H. F. R.)
XVI. Danskernes Ankomst til Tranquebar. Jesuiternes Fremstilling. Ved Missionær Knud Heiberg
XVII. Til Karakteristik af Biskop Broder Brorson. (H. F. R.)
XVIII. Om de ældste Planer til Udgivelse af Anders Sunesens Hexaëmeron. (H. F. R.)
XIX. Om hellige Kilder i Halsted og Avnede Sogne paa Laaland. Ved C. Klitgaard
XX. Træk af Opvækkelsen i Ribe-Egnen 1734—37. (H. F. R.)
XXI. Beslaglæggelse af et Skrift mod de gudelige Forsamlinger 1733. (H. F. R.)
XXII. Ordning af Stolestaderne i Storehedinge Kirke 1695. Ved Stud. theol. J. Volf
XXIII. V. Mortensen: Carlslunde Skoles Historie. Anm. af H. F. R.

Femte Række. Femte Bind. 1909-11. med indhold:

Biografiske Optegnelser over Biskop Frands Thestrup og hans Familie. Ved afd. Overlærer D. H. Wulff

Herman Skeel, en dansk Adelsmand blandt tyske Reformatorer. Af Cand. theol. Helge Haar

Bidrag til Kateketembedets Historie især i Christian VI’s Tid. Ved H. F. Rørdam

Bansætteles af ukendte Forbrydere. Ved Overretssagfører, Dr. jur. L. Holberg

Danske, norske og holstenske Studenter ved Universitetet i Heidelberg 1386—1688. Ved Hofjægermester C. E. A. Schøller

Aarhus Kirker endnu en Gang. Af Sognepræst P. Severinsen

Vartovpræsten Ole Hersleb. En Alvorsmand fra Pietismens Tid. Ved H. F. Rørdam

St. Bendts Kirke i Ringsted. Af Professor J. Kornerup

Danmarks middelalderlige Kirkeklokker, særlig paa Fyen. Af Arkitekt F. Uldall

Kirke- og kunsthistoriske Møder afholdte i Aaret 1909

Nordgrønlands ældste Kirkes Historie. Af Førstepræst H. Ostermann

Danske Studenter ved Universitetet i Tübingen. Ved Pastor N. M. Plum

Provst Dr. theol. Wolf Frederik Engelbreth. Bidrag til hans Levned. Ved H F. Rørdam

Uddrag af E. Pontoppidans kirkehistoriske Samlinger. Ved samme

Kirkehistoriske Bidrag fra Tiden 1733—37. Ved samme

Bidrag til Konfirmationens Historie. Ved samme

Madame Maria Wulfs født Martens. Et Tidsbillede. Ved samme

Den danske Mission i Grønland i Slutningen af det 18de og Begyndelsen af det 19de Aarhundrede. Af Provst L. Koch

Kirkelige Brydninger i Aaret 1733. Af Kn. Heibergs Samlinger ved H. F. R.:
I. Pietisternes Brud med Zinzendorf
II. A. G. Spangenbergs Besøg i Kjøbenhavn
III. Grev C. E. Stolbergs Besøg ved det danske Hof
IV. Den pietistiske Bevægelse i Kjøbenhavn
V. Kgl. Konfessionarius Johan Frawen

Danske, norske og holstenske Studenter ved Universitetet i Giessen 1608—1707. Ved Kredslæge K. Carøe

Kirke- og kunsthistoriske Møder afholdte i Aaret 1910:
J. Kornerup: Skibby Kirke og dens Kalkmalerier
Vilh. Lorenzen: Helsingør Karmeliterklosters Bygningshistorie
H. F. Rørdam: Christiern Clausen Skrok

Den 1733 nedsatte kongl. Kommission til Undersøgelse af Klagerne over Pietisterne. Af Kn. Heibergs Samlinger ved H. F. R.

Fra svenske Bibliotheker. Ved Dr. phil. Ellen Jørgensen

Smaastykker:
I. Vicarier ved Kirkerne i Odense. Optegnelse fra 1560. Ved H. F. Rørdam
II. Christiani Qvinti Bibel og Baggers Alterbog. Ved Sognepræst P. Severinsen
III. Om den første Kirke udenfor Kjøbenhavns Nørreport. Ved Herredsfuldmægtig Cand. jur. V. Woll
IV. Dr. Niels Hemmingsen: Sub. rosa (O. Kalkar)
V. Et Universitetsprogram fra 1743. Ved Pastor em. Laurids Nyegaard
VI. Om Frederik Boyes «Skatkiste«. Ved Sognepræst A. T. Jantzen
VII. Træk af Fortidens Overtro. Ved Postexpedient C. Klitgaard
VIII. Afladsbrev til Farstrup Kirke 1473. Ved samme
IX. Om Dybe Præstegaards Brand. Ved samme
X. Andreas Bussæus’s Levned (H. F. R.)
XI. Et Brev fra Chr. Machabæus til Henrik Rantzau. Ved Underbibliothekar Carl S. Petersen
XII. »Et sælsomt Syn«. Ved C. Klitgaard
XIII. Danmarks Berømmelse besungen af en tysk Digter 1737 (H. F. R.)
XIV. Om »Breviarium Arhusiense« (H. F. R.)
XV. Skrifter udgivne 1729—30 paa Waisenhusets Forlag
XVI. Et Forslag til Herrnhuterne om at kjøbe de dansk-vest-indiske Øer (1739)
XVII. En Menighed i Præstenød (H. F. R.)
XVIII. Gravskrift over Præsten Frederik Monrad i Aagerup. Ved Sognepræst P. N. Petersen
XIX. Et Par Præstebiografler. Ved Sognepræst A. T. Jantzen
XX. Bidrag til Katekesens Historie. Ved H. F. Rørdam
XXI. Bidrag til Slægten Engelbreths Historie. Ved samme
XXII. Skrifter och bref af Sven Rosén. Anm. af H. F. R.
XXIII. Barselkvinders Indledning i Kirken. Ved mag. art. Hugo Matthiessen
XXIV. En Ansøgning paa Rim. Ved Postexpedient C. Klitgaard
XXV. Mystikeren og Lægen Hartvig Lohman (H. F. R.)
XXVI. Et Vildskud. Af Kommunelærer Henrik Pedersen
XXVII. Christian VI’s Gengivelse af en Prædiken af J. B. Bluhme
XXVIII. Carl Gustavs Skærmebrev for Herlufsholm (H. F. R.)

Femte Række. Sjette Bind. 1911-13. med indhold:

Missionærer og Præster i Diskobugten 1734—1910. Ved Førstepræst i Grønland H. Ostermann

Kirkebrud og Nyordning i Reformationstiden. Ved H. F. Rørdam

Pietisten Henrik Langhorn paa Kristiansø. Af Læge M. K. Zahrtmann

Magnus Langhorn. Af H. F. Rørdam

Luthers »Spaadom« om Kirken i Norden. Ved samme

Magister Iver Brinks Levned. Ved samme

Bidrag til Historien om Indretning af Skoler paa Landet i Christian VI’s Tid. Ved samme

Fortsatte Efterretninger fra Grønland. Ved H. Ostermann

Stiftsprovst Henrik Gerner. En Episode af Herrnhutismens Historie i Danmark. Ved H. F. Rørdam

Erindringer om den kirkelige Bevægelse paa Mors 1881—83. Af afd. Pastor Ludvig Hertel

Til Vorbasse Sogns Historie 1819—36. Ved Pastor em. John M. Møller

Norske Kirkesager fra Foreningstiden. Ved H. F. Rørdam

Provst, Dr. theol. Wolf Frederik Engelbreth. Fortsatte Bidrag til hans Levned. Ved samme

Smaastykker:
I. Den nye kongelige Gravkælder i Roskilde Domkirke. Af Etatsraad Hiort-Lorenzen
II. Om Skolehold og Degnelæsning paa Amager 1735. Ved Kommunelærer Henrik Pedersen
III. En mærkelig Ansøgning fra Præsten P. Claudianus i Kværndrup. Ved Hofjægermester C. E. A. Schøller
IV. En fynsk Præsts Trængsler som Følge af Krigen 1658. Ved samme
V. Danske, norske og holstenske Studerende ved Universitetet i Bologna. Ved Kredslæge K. Carøe
VI. Bededagshævd under Kristian IV. Ved Læge M. K. Zahrtmann
VII. Til Halsted Klosters Historie. Ved H. F. Rørdam
VIII. Arcimbolds Afladsbrev for Christian II. Ved samme
IX. Begravelser i Dejbjerg Kirke. Ved afd. Pastor A. C. Jungersen
X. En teologisk-polemisk Disputats mod Holberg (1752). Ved Bibliotheksassistent R. Pauli
XI. En Katekisation Aar 1799. Ved Henrik Pedersen
XII. Lærde Mænds Breve til de danske Konger især i det 16. Aarhundrede. H. F. R.
XIII. Emanuel Linderholm: Sven Rosén och hans insats i frihedstidens radikala pietism (1911). H. F. R.
XIV. Vinding Herreds Præste-Enkers Kasse. Ved Sognepræst T. Legstrup
XV. Jost Jensen og hans Aabenbaringer. Ved Landsarkivar Gerh. Hornemann
XVI. Lidt om Provst Jørgen Sorterup og Boghandler Chr. Geertsen. Af Sognepræst A. Jantzen
XVII. En Fællesudtalelse af alle Danmarks og Norges Biskopper. (H. F. R.)
XVIII. Religiøse Forhold i Faaborg og Flensborg 1738. (H. F. R.)
XIX. Nogle Notitser om Geheimearkivar Jac. Langebek og hans Husstand. Ved Arkivassistent Fr. Jessen
XX. Strenge Tider. (H. F. R.)

Sjette Række. Første Bind. 1933-35. med indhold: 

Fandtes der i Middelalderen i Danmark eller andre Riger Herreklostre? Af Professor, Dr. jur. & phil. Johannes Steenstrup

Ribe Bispekrønike. Udgivet af Bibliotekar ved Det kgl. Bibliotek, Dr. phil. Ellen Jørgensen

Erik Pontoppidans Udnævnelse til Prokansler. Af Arkivar ved Rigsarkivet, Dr. phil. Eiler Nystrøm

Biskop Jørgen Hees Selvbiografi. Udgivet af Arkivar ved Rigsarkivet, Dr. theol. Bjørn Kornerup

Biskop H. L. Martensens Ungdom. Af Professor, Dr. theol. J. Oskar Andersen

En samtidig Beretning om Vor Frue Kirkes Brand 1728. Ved Arkivar ved Rigsarkivet, Dr. theol. Bjørn Kornerup

Ærkebispevalget i Lund 1177. Af Dr. theol. Hal Koch

Jens Thomessøn Skriver. En Embedsmand i Kancelliet på Christian III.s Tid. Af Arkivar ved Rigsarkivet, Dr. phil. William Christensen

Luthers Spaadom om Kirken i Norden. Af Arkivar ved Rigsarkivet, Dr. theol. Bjørn Kornerup

Fra Psalmistens Værksted. En Studie over Thomas Kingos Passionssalmer. Af Seminarieforstander, Dr. phil. Arne Møller

Breve vedrørende Grev Enevold Brandts Beredelse til Døden. Udgivne af Arkivar ved Rigsarkivet, Dr. theol. Bjørn Kornerup

Christelig Psalmebog 1798. Et bidrag til den danske salmebogs historie i Slesvig stift. Af Pastor Johannes Pedersen

Sagnet om Danebroge og de ældste Forbindelser med Estland. Af Sognepræst L. P. Fabricius, Gislev

Biskop Dr. Hans Poulsen Resen’s Salmer. Af afd. Sognepræst V. E. Brummer, Verninge

Er det nødvendigt at antage engelsk Paavirkning paa Kingos Salmedigtning? Af Seminarieforstander, Dr. phil. Arne Møller

De kirkehistoriske Kingo-Problemer. Af Professor, Dr. theol. J. Oskar Andersen

Et Bidrag til Forstaaelse af Kriseaaret 1734. Af Pastor P. G. Lindhardt, Gislev

Otte gejstlige Selvbiografier. Ved Arkivar ved Rigsarkivet, Dr. theol. Bjørn Kornerup

Slesvigs Bispestol 1848—54. Af Pastor H. F. Petersen, Flensborg

Besættelsen af Roskilde Domprovsti 1866. Af Arkivar ved Rigsarkivet, Dr. theol. Bjørn Kornerup

Smaastykker:
I. Et Breviarium fra Lunde Stift. Af Bibliotekar ved Det kgl. Bibliotek, Dr. phil. Ellen Jørgensen

Sjette Række. Andet Bind. 1936-38. med indhold: 

Danske Palæstinafarere i det 16. og 17. Aarhundrede. Af Arkivar ved Rigsarkivet, Frk. Henny Glarbo

Reformationsjubilæet i Danmark 1617. Af Arkivar ved Rigsarkivet, Dr. theol. Bjørn Kornerup

Kingos Bibelcitater i hans Ligprædiken over Jakob Bircherod. Af Cand. mag. F. J. Billeskov Jansen

Smaa Karakteristiker fra det 18. Aarhundrede. Af Arkivar, Dr. theol. Bjørn Kornerup

En Omvendelsesberetning fra o. 1800 og dens Forhold til ældre Opbyggelseslitteratur. Af Skoleinspektør, cand. theol. K. F. Hafstrøm

Fortsatte Meddelelser om Roskilde Domprovsti 1866. Af Arkivar, Dr. theol. Bjørn Kornerup

Paulus Helie mod Kristian II. Af Rektor, Dr. phil. Kjeld Galster

Kong Kristian IITs og Dronning Dorotheas Kroning den 12. August 1537. Af Arkivar ved Rigsarkivet Arthur G. Hassø

Præsten Rasmus Jensen Stages Selvbiografi. Meddelt af Arkivar, Dr. theol. Bjørn Kornerup

Johan Ludolph Lutzen fra Østerby i Daler Sogn. Et 200-Aars Minde om en Læge-Missionær. Af Sognepræst G. N. Ruhmann, Daler

Danske Salmer i tysk Gengivelse via Sønderjylland. Af Sognepræst J, Naumann, Jydstrup

Bispeembetet og den biskopelege sukcession ved reformationen i Norden. Af Professor, Dr. theol. Oluf Kolsrud, Oslo

Stenos Forhold til Filosofi og Religion. Af Bibliotekar, cand. theol. Knud Larsen

Bispebreve til Kultusminister J. G. H. Fischer. Meddelte af Arkivar, Dr. theol. Bjørn Kornerup

Smaastykker:
I. Bidrag til dansk Præstehistorie 1514—1657. Af Lektor Hans H. Fussing
II. Trange Tider. Af Arkivar, Dr. theol. Bjørn Kornerup
III. Bidrag til dansk Præstehistorie 1496—1657. Af Lektor Hans H. Fussing
IV. Til Ryttergodsskolernes Forhistorie. Af Arkivar, Dr. theol. Bjørn Kornerup
V. Et Brev fra Professor Ivar Stub 1611. Ved Arkivar, Dr. theol. Bjørn Kornerup

Sjette Række. Tredie Bind. 1939-41. med indhold: 

Et Præstedrab i Karlebo 1659. Af Arkivar ved Rigsarkivet, Dr. theol. Bjørn Kornerup

Præsten Bertel Taulov i Rørbæk. Af Højskoleforstander, cand. theol. F. Elle Jensen

Et bidrag til oplysning om striden mellem Erik Pontoppidan og Henrik Sivers 1731. Af Pastor, Dr. theol. P. G. Lindhardt

Bispebreve til Kultusminister J. C. H. Fischer. II. Af Bjørn Kornerup

Fra det kirkelige Vennemøde i København 1866. Ved Registrator ved Rigsarkivet Gudrun Dahlerup-Petersen

N. F. S. Grundtvigs Nedlæggelse af Præsteembedet i 1826. Af cand. mag. H. J. H. Glædemark

Fortsatte Meddelelser om Roskilde Domprovsti 1866. (III). Af Bjørn Kornerup

Bispebreve til Kultusminister J. C. H. Fischer. III. Af Bjørn Kornerup

Thomas Becket og Norden. Af Mag. art. Sigvard Skov

Et ukendt Segl, benyttet i Aaret 1266 af Ærkebiskop Jacob Erlandsen, og andre samtidige Segl. Af Arkivar ved Rigsarkivet Poul Bredo Grandjean

Bispernes Fængsling og Herredagen i København 1536. Af Arkivar ved Rigsarkivet Arthur G. Hasso

Om Christopher Mummes Katekismeforklaring. Af Bjørn Kornerup

Smaastykker:
I. Bidrag til dansk Præstehistorie 1496 1657. II. Af Lektor Hans H. Fussing
II. Fra Peder Palladius" Bispetid. Af Bjørn Kornerup
III. Altergangsstridigheder i Vestervig 1632. Af Lektor Hans H. Fussing
IV. Slangerup Kalds Indtægter i Begyndelsen af 17de Aarhundrede. Af Bibliotekar, Mag. art. Albert Fabritius
V. Bidrag til Munkebo Sogns Præstehistorie. Af Sparekassedirektør V. Wall
VI. Bøn mod Rotter. Af Bjørn Kornerup
VII. Bidrag til Vendsyssels Præstehistorie. 1—2. Af Postmester C. Klitgaard
VIII. Et Brev fra J. C. H. Fischer til Biskop H. J. Swane. Ved Bjørn Kornerup

 Sjette Række. Fjerde Bind. 1942-44. med indhold:

Et par bemærkninger i anledning af Arthur G. Hassøs afhandling »Bispernes Fængsling og Herredagen i København 1536«. Af Dr. phil. Astrid Friis

Tre skaanske præstevalg. 1631 — 1650 — 1654. Af Lektor, Dr. phil. Hans H. Fussing

Nye Bidrag til Separatisten Niels Svendsen Chronichs Historie. Af Arkivar ved Rigsarkivet, Dr. theol. Bjørn Kornerup

Pietismen paa Mors. Af fhv. Højskoleforstander, cand. theol. F. Elle Jensen

Af en Kirkeværges Papirer. Af Lektor Hakon Müller

Udvalg af Breve fra Hans Gaspar Brandt i Svendborg til Christiansfeld. Af Sognepræst, Dr. theol. Jens Holdt

Danmark og Wittenberg. Af Professor, Dr. phil. et theol. O. Clemen, Zwickau, og Bjørn Kornerup

Gustav Schroedter og Landemodet i Roskilde den 29. Juni 1707. Af Lektor, Dr. phil. J. O. Arhnung

Laudatio Episcopi Petri Erasmi Mulleri. En Mindetale af J. P. Mynster. Ved Bjørn Kornerup

Brevveksling mellem Otto Møller og H. F. Rørdam. Ved Bjørn Kornerup

Brud og Sammenhæng i dansk Aandsliv efter 1864. Af Dr. phil. Hans Jensen

Bidrag til Filosoffen F. C. Eilschows Livshistorie. Af Bjørn Kornerup

Omkring Nedsættelsen af Kirkekommissionen af 1813. Af Arkivar ved Rigsarkivet Harald Jørgensen

Udvalg af Biskop G. P. Brammers Brevveksling. (A). Ved Bjørn Kornerup

Biskop P. C. Kierkegaard. Nogle Linier i hans Bispegerning. Af Sognepræst Carl Weltzer

Aktstykker i en Strid mellem Sjællands Biskop Skat Rørdam og Københavns to Provster J. Paulli og G. Schepelern. Ved fhv. Provst Johannes Schepelern

Smaastykker:
I. Bidrag til Vendsyssels Præstehistorie. 3. Hr. Claus Hansen Bang i Horne. Af fhv. Postmester C. Klitgaard
II. To Skoletestimonier. Af Bjørn Kornerup
III. En egenhændig Dedikation fra Niels Hemmingsen. Af Bjørn Kornerup
IV. Bidrag til Vendsyssels Præstehistorie. 4. Hr. Christen Pedersen Plet i Aasted. Af fhv. Postmester C. Klitgaard
V. Et antipietistisk Spottevers. Af fhv. Højskoleforstander, cand. theol. F. Elle Jensen
VI. Hvem er Forfatter af »Nøglen« til Falsters »Amoenitates«? Af Bjørn Kornerup
VII. Et Minde fra N. E. Balles Studietid. Af Bjørn Kornerup

Sjette Række. Femte Bind. 1945-47. med indhold:

»De stærke Jyders« første Tid. Af fhv. Højskoleforstander, cand. theol. F. Elle Jensen

D. G. Monrad. I Anledning af Pastor Svend Hauges Disputats. Af Professor Lorenz Bergmann

Udvalg af Biskop G. P. Brammers Brevveksling. (B). Breve til C. T. Engelstoft. Ved Overarkivar, Dr. theol. Bjørn Kornerup

Nye Bidrag til Oplysning om Biskop Skat Rørdams Strid med Provsterne J. Paulli og G. Schepelern. Ved Amtsforvalter Jørgen Sivane

Fragment af en Tidebog fra Begyndelsen af det 16. Aarhundrede. Af Lektor Gunnar Skov

Optegnelser fra Riserup Præstegaard 1798 1842. Af Bjørn Kornerup

H. N. Clausen. I Anledning af Pastor Jørgen Larsens Disputats. Af Lorenz Bergmann

Udvalg af Biskop G. P. Brammers Brevveksling. (C). Breve til H. J. Swane. Ved Bjørn Kornerup

Hans Pedersen Horsens’s Catalogus pontifieum som Kilde til Aarhus Stifts ældste Historie. Af stud. mag. Poul Rasmussen

Mag. Oluf Kock i Sverige. Af Bjørn Kornerup

Bidrag til Medhjælperinstitutionens Historie. Af F. Elle Jensen

En Episode af Edsaflæggelsens Historie. Af fhv. Højesteretspræsident, Dr. jur. Troels G. Jørgensen

En dansk Mands Brevveksling med J. H. Jung-Stilling. Af Bjørn Kornerup

To Breve fra Hans Nielsen Smed. Af Skoleinspektør, cand. theol. K. F. Hafstrøm

Da Martensen blev Biskop. Samtidige Optegnelser af Professor Carl Emil Scharling. Ved Biskop, Dr. phil. C. I. Scharling
Tillæg hertil. Ved Bjørn Kornerup

Smaastykker:
I. Et Brev vedrørende Erkebiskop Jørgen Skodborg. Ved Bjørn Kornerup
II. Sognepræster i Lyngby-Albøge Pastorat i 15 - 1600-Tallet. Af fhv. Politimester V. Woll
III. Et Brev fra en Præst til hans Velynder. Ved Bjørn Kornerup
IV. En bok ur Paulus Helies bibliotek. Ved fhv. förste bibliotekarie, fil. dr. O. Walde, Uppsala
V. Fra Hertug Christians Reformation i Terning Len. Af Bjørn Kornerup
VI. En mærkelig Notits fra 1659. Ved Bjørn Kornerup

Sjette Række. Sjette Bind. 1948-50. med indhold: 

Selskabet for Danmarks Kirkehistorie 1849 -1949. Et Tilbageblik. Af Bjørn Kornerup

Udsigt over Indholdet i Kirkehistoriske Samlinger 6. Række I—VI (1933—50)

Smaabidrag til Middelalderens Kirkehistorie. Af. fhv. Bibliotekar, Dr. phil. Ellen Jørgensen (†)

Hur tilkom »krönikan« om gråbrödernas bortjagande ur Danmark? Af fil. dr. Gösta Johannesson, Göteborg

Om Haderslev-Mødet 1537. Af Bjørn Kornerup

Hvem skyldes Oversættelsen af de nye Kollekter i Alterbogen af 1556? Af Bjørn Kornerup

Ett hittills okänt rekatoliseringsforsök i Danmark. Af lic. teol. Karl F. Hansson, Lund

Et Levnedsløb fra Pietismens Tidsalder. Præsten Jens Pedersen Juuls Selvbiografi. Ved Højskolelærer Georg Era H. N. Clausens yngre Aar. Af Bjørn Kornerup

Evangelisk bönelitteratur i Danmark. Med anledning av Krister Gierows gradualavhandling. Af Domprovst, teol. dr. David Lindquist, Härnösand

Hr. Frederik Jespersen Forles selvbiografi. Ved Lektor, Dr. phil. Hans H. Fussing

Kvæker-Propaganda i Danmark og Norge i ældre Tid. Af Bjørn Kornerup

Grundtvig og Puseys Oxfordbevægelse. Af Cand. mag. Helge Toldberg

Omkring Søren Kierkegaards Disputats. Af Pastor Carl Weltzer

D. G. Monrad II. I Anledning af Seminarieforstander Asger Nyholms Disputats. Af fhv. Professor Lorenz Bergmann

Supplement til Liber Daticus Roskildensis. Af Mag. art. C. A. Christensen

Illustrationerne i Christian III's Bibel som Forlæg for Kalkmalerier. Af fhv. Musæumsdirektør, Dr. phil. M. Mackeprang

Til Helligaandskirkens Historie. Af Bjørn Kornerup

»De hellige Brødre«. En baptistisk Sekt. Af fhv. Højskoleforstander, cand. theol. F. Elle Jensen

Tillæg. J. P. Mynster og »De hellige Brødre«. Ved Bjørn Kornerup

A. G. Rudelbach og Christian VIII. Ved Bjørn Kornerup

Bispebreve til J. C. H. Fischer. Supplementer. Ved Bjørn Kornerup

Smaastykker:
I. Fra Odense Katedralskoles Bibliotek. Af Bjørn Kornerup
II. Et Brev fra Niels Hemmingsen til Melanchton. Af Samme
III. En ubenyttetTekst afKirkeordinansen. Af Samme
IV. En Ansøgning fra Ole Hersleb. Ved Samme
V. Til Forstaaelse af en vigtig Udtalelse af H. N. Clausen. Ved Samme
VI. Fra Ølstykke Herreds gejstlige Skifteprotokol. Ved Samme
VII. To Visitatsoptegnelser fra Lunde Stift. Ved Samme
VIII. H. N. Clausen om det teologiske Studium 1845. Ved Samme
IX. Johan Nordahl Brun og N. F. S. Grundtvig. Af Overbibliotekar, Dr. phil. H. Topsøe-Jensen
X. Endnu lidt om Søren Kierkegaards Disputats. Af Pastor Carl Weltzer

Syvende Række. Første Bind. 1951-53. med indhold:

Biskop Peder Winstrup. I Anledning af Karl F. Hanssons Disputats. Af Bjørn Kornerup

Peder Laursens »Brevbog« I—II. Af Pastor H. Hegnsvad

To Kvæker-Besøg i Danmark i det 19. Aarhundrede. Af Bjørn Kornerup

Haderslev Provstis Konvent 1851—63. En Oversigt. Af fhv. Højskoleforstander, cand. theol. F. Elle Jensen

Et brev fra præsten i Oversø 1852. Immanuel Barfod til Jac. Chr. Lindberg. Ved Sognepræst Johannes Pedersen

Søren Kierkegaard og Vilhelm Beck. Af Sognepræst Carl Weitzer

N. F. S. Grundtvigs Sindssygdom 1867. Af Sognepræst Carl Weitzer

Biskop Peder Jensen Kragelunds Selvbiografi. Ved Bjørn Kornerup

Det jesuitiske misjonsforsøk i Danmark 1623—24. Af Professor, Dr. theol. Einar Molland, Oslo

Tillægsbemærkninger om det katolske Missionsforsøg 1623—24. Af Bjørn Kornerup

Biskop Matthias Anchersens Klage over Rektor Christian Falster. Af Bjørn Kornerup

Stemninger og Tilstande i Emil Boesens Ungdomsaar. Af Sognepræst Carl Weitzer

Søren Kierkegaard kvindelig set. Af Carl Weitzer

Præsters forlov før 1660. Af Lektor, Dr. phil. Hans H. Fussing

Sten Billes haandskrift. Af Sognepræst Anders Malling

Den danske Beretning om Dominikanernes Missionsforsøg i Danmark 1622 og 1623. Ved Bjørn Kornerup

Hans Grams Tanker om Principer for Bibeloversættelse. Ved Bjørn Kornerup

Christian Kalkar. I Anledning af Pastor Niels Bundgaards Biografi. Af Professor Lorenz Bergmann

Smaastykker:
I. Om Oversættelsen af Goethes »Werther«. Af Bjørn Kornerup
II. En Tausensk Psalme. Af Samme
III. En Kirketugtssag fra Holger Rosenkrantz's Gods. Af Lektor, Dr. phil. Hans H. Fussing
IV. Et Par Notitser om H. A. Brorsons Død og Begravelse. Ved Bjørn Kornerup
V. Sværmeren Ole Veed-Falds Trosbekendelse. Ved Arkivar Henning Heilesen
VI. En Grundtvigianers Indtryk af en Visitats af Biskop Martensen 1869. Ved Bjørn Kornerup
VII. En Præst sværger sig 1533 fri for at være Kætter og Troldkarl. Af Samme
VIII. Overflødige Kirker i Ribe nedbrydes efter Reformationen. Af Samme
IX. Et Testimonium fra Kallundborg Skole. Ved Samme
X. Fra N. E. Balles første Embedstid. Af Samme

Syvende Række. Andet Bind. 1953-56. med indhold:

Hr. Hans Poulsen Næstveds Stambog (1630—1664). Af Bjørn Kornerup

Til Biskop Eiler Hagerup den Ældres Levned. Af Bjørn Kornerup

Af evangelisk-kristelig Salmebogs Historie. En Salmestrid i Barrit. Af fhv. Højskoleforstander, cand.theol. F. Elle Jensen

N. F. S. Grundtvigs sidste Fest 1872. Af Sognepræst Carl Weltzer

Det grundtvigske Møde i Middelfart 1891 og dets Forudsætninger. Bidrag til Belysning af den gammelgrundtvigske Retning. Af cand.theol. A. Pontoppidan Thyssen

Anders Sunesøns Hexaëmeron. Af Museumsinspektør Sigvard Skov

Anders Pedersen Barsbøl. En Skribent fra Reformationsaarhundredet. Af Bjørn Kornerup

Gort Aslaksen. I Anledning af Oskar Garsteins Disputats. Af Bjørn Kornerup

Smaabidrag til Herlufsholms Historie. Af Bjørn Kornerup

Breve fra stiftsprovst Lorentz Ancher til kasserer ved den kgl. particulairkasse Gabriel Linde. Af Pastor Jørgen Hansen

Peder Madsen, Kirkeraadet og Indre Mission. Af Professor, Dr. theol. P. G. Lindhardt

Da Hans Adolf Brorson var paa Valg i Aabenraa og Tønder 1729. Af Sognepræst H. Hejselbjerg Paulsen

En mærkelig Præsteskikkelse fra det 18. Aarhundrede. Af Bjørn Kornerup

A. G. Rudelbachs udenlandsrejse 1823—24. Af cand.theol.et mag. Torben Krogh

Det teologiske Fakultets Censur over Domprovst L. Gudes Disputats. Af Bjørn Kornerup

Smaastykker:
I. Nogle danske Arkivalier til yderligere Belysning af det katolske Missionsforsøg 1622—24. Af Arkivar Sune Dalgård
II. Et Brev om Danmarks Rekatolicering 1629. Af Bjørn Kornerup
III. Et Studenterbrev fra 1641. Af Arkivar C. Rise Hansen
IV. Studentervid fra Midten af 1600-Tallet. Af Samme
V. Struensees Bibel. Af Bjørn Kornerup
VI. Et Grundtvig-Digt fra Egelykke-Tiden. En skitse. Af Fuldmægtig Hans Degen
VII. Et Brev fra Peter Rørdam om Søren Kierkegaard. Af Missionær Knud Heiberg
VIII. Herman Bangs Fader, Frederik Ludvig Bang. Af Adjunkt Hans Vald. Gregersen
IX. Tillæg hertil. Af Bjørn Kornerup
X. Grundtvig i den grundlovgivende Rigsforsamling. Af Samme
XI. En Notits om Biskop Peder I. af Odense. Af Landsarkivar Carl Lindberg Nielsen
XII. Birgitte Gjøes Gavebrev til Roskilde Domskole 1565. Af Bjørn Kornerup
XIII. To Breve fra Laurids Gram. Af cand.mag. Johan Jørgensen
XIV. Et Forslag til Udbredelse af »Evangelisk-christelig Psalmebog«. Af Arkivar Henning Heilesen
XV. Fra Hunseby Sogn 1848—49. Af Bjørn Kornerup
XVI. En ulykkelig Skolediscipel. Af Samme
XVII. Petrus de Slaglosia. Af Lektor Aage Fasmer Blomberg
XVIII. Danske Studerende ved Universitetet i Tübingen. Af Dr.phil. Thomas Otto Achelis
XIX. Om Laastrup Præstegaard efter Reformationen. Af Arkivar Henning Heilesen
XX. Raadmand Povel Hansen og hans seks Koner. En restaureret Gravsten i Skelskør Kirke. Af Museumsinspektør Victor Hermansen
XXI. J. F. Fenger om den gudelige Forsamlingsbevægelse. Af Pastor Knud Banning
XXII. Gravør P. C. Mønsters Stilling til den tvungne Barnedaab. Af Samme
XXIII. Om Biskop Stephan Tetens. Af Bjørn Kornerup
XXIV. Kaj Munks Ordinationsvita. Af Samme

Syvende Række. Tredie Bind. 1957-59. med indhold:

Viborg Stifts Kirker og Præster 1545. Af Arkivar Troels Dahlerup

Køgepræsten Oluf Bentsen og hans hustru. Af Lektor, Dr. phil. Hans H. Fussing (†)

Hr. CasparHoetil Lerup-Tranum. Af fhv. Højskoleforstander, cand. theol. F. Elle Jensen

Et Forslag til en Reform af Præstedragten 1796. Af Bjørn Kornerup

J. P. Mynster og Spjellerup. Af Bjørn Kornerup

Fra grundtvigianismens første tid. Om trosbekendelsens form. Af Pastor emeritus Johannes Pedersen

Danmark og Konkordiebogen. Af Bjørn Kornerup

Tre ripensiske Levnedsløb. Af Bjørn Kornerup

»Kirkeligt Samfunds« Tilblivelse. Af Universitetsadjunkt, Dr. theol. A. Pontoppidan Thyssen

Kongelig Ordenshistoriograf, Overarkivar, Dr. theol. Bjørn Kornerup in memoriam. Af Knud Banning

Jens Bircherods »Synopsis«. Af Bjørn Kornerup

Søren Jonæsøns Udkast til en Kirkepsalmebog. Af Pastor Anders Malling

Anders Lavrsen og Lundby-Kredsen. Af Pastor Carl Trock

En Landsbypræsts Løn 1878. Af Pastor Carl Trock

Degnen i Middelalderen. Af Arkivar Troels Dahlerup

Biskop P. E. Linds Kirkevisitatser i Thy 1878-85. Ved fhv. Højskoleforstander, cand. theol. F. Elle Jensen

Smaastykker:
I. Nogle Notitser om Dr. Christopher Dybvad. Af Bjørn Kornerup
II. Fra Professor Erasmus Bartholins Bryllup. Af Dr. phil. Axel Garboe
III. En versificeret Ansøgning om et Præsteembede fra det 18. Aarhundrede. Af Arkivar Henning Heilesen
IV. Præsten Hans Sirichs Levned. Ved Bjørn Kornerup
V. »De hellige Brødre« endnu en Gang. Af Pastor Arne Jensen (†)
VI. En Visitats af Biskop S. Bindesbøll 1861. Af Bjørn Kornerup
VII. Et hidtil ukendt digt af Christoffer Walkendorf. Af Musæumsinspektør, mag. art. Victor Hermansen
VIII. Hører ved Holbæk Latinskole Jens Jørgensens Bøger 1650. Af Arkivar Johan Jørgensen
IX. Til Fredericia Skoles Historie. Af Bjørn Kornerup
X. En Ansøgning om Pension fra Else Marie Wedel, f. Zoéga 1789. Ved Arkivar Ole Karup Pedersen
XI. J. P. Mynster til Biskop Jens Paludan-Muller 1842. Ved Bjørn Kornerup
XII. Birgitte Gøyes Brev angaaende Hylke Præstegaard. Ved Arkivar Henning Heilesen

Syvende Række. Fjerde Bind. 1960-62. med indhold:

In memoriam J. Oskar Andersen, 15. Maj 1866 -24. Oktober 1959. Af kgl. Konfessionarius Michael Neiiendam

Cencuren af Pontoppidans katekismusforklaring. Af Erik Reitzel-Nielsen

Sognepræst Jacob Stampes Optegnelser om »religiøse« Skikke. Ved H. K. Kristensen

Om en præsts skuffelser som ansøger. Af Johannes Pedersen

Grundtvig og det teologiske Fakultet. Af Bjørn Kornerup (†)
Efterskrift. Ved Knud Eyvin Bugge

Frivillige menighedsraad i Fyns Stift. Af F. Elle Jensen

Rasmus Sørensens Rejse til Fyn og Langeland. Af Knud Banning

Fra Åker sogn. Af Johan Jørgensen

Pastor Falkenskjold og alterbogssagen i Tem. Af Henning Heilesen

Viborg Stifts Officialer. Af Troels Dahlerup

Danmark og Herrnhut. Af Jens Holdt

Vilhelm Beck og Jørgen Sass. Af P. G. Lindhardt

Indre Mission og Folkekirken 1901-1911. Af Elith Olesen

Provsten i Lumby Hr. Oluf Andersen og hans Bibliothek. Af Troels Dahlerup

Bogsamlinger i Kalundborg i slutningen af det 17. Aarhundrede. Af Johan Jørgensen

Pioneers of Church and Education in Ghana. Danish Chaplains to Guinea, 1661—1850. By Hans Debrunner

Til belysning af Christiern Pedersens bog om messen. Af Lisbet Hallingskov

Sjællandske købstadspræsters formuesforhold 1671-1800. Af Johan Jørgensen

Biskop Münters Vurdering af den Pestalozziske Metode. Af Knud Eyvin Bugge

Om Vækkelsen paa Langeland. Provst U. A. Piesners Afhandling fra 1839. Ved Henry Petersen

Smaastykker:
I. Et gammelt inventarium fra Kirkehyllinge Præstegård. Af Alfred Larsen
II. To kuriøse ansøgninger. Af Alfred Larsen
III. Et brev fra H. L. Martensen til Ed. Zeller. Af P. G. Lindhardt