Claus Rønlev

Slægtsforskning

Kirkehistoriske Samlinger

Selskabet for Danmarks Kirkehistorie har siden 1849 udgivet årbogen „Kirkehistoriske Samlinger”. 

Jeg er gået i gang med at scanne årbøgerne, der indeholder store og små artikler om kirke- og præstehistorie. Noget af det er ikke relevant for slægtsforskere, men jeg scanner hele årbogen og opretter links til de artikler, jeg finder mest interessante.

De første fire bind fra 1849-62 er nu scannet, overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via disse links:

1849-52 med indhold:

Bemærkninger om den canoniske Rets Anvendelse i Danmark, af Kolderup-Rosenvinge

Udkast til den danske Kirkeordinants fra 1537, ved H. Knudsen

Smaastykker:
Jens Gedelöche, ved P. W. Becker
Foredrag i Vaisenhuuskirken til Jødernes Omvendelse 1728, ved P. W. Becker
Contract med en Sognepræst og hans Capelian, ved P. W. Becker
Til den danske Psalmehistorie, ved C. J. Brandt
To Munke-Rim, ved J. C. Brandt 

Aktstykker af H. A. Brorsons Liv og Virken som Biskop i Ribe, 1741—64, ved D. Pontoppidan

Bidrag til Krypto-Calvinismens Historie i Danmark, ved L. Helweg

Smaastykker :
Skrivelse fra Ribe Domkapitel til Biskop Peder Nielsen, ved J. B. Daugaard
Kongeskrivelse om Hans Svannings Kanonikat, ved C. E. Thorup
En uordineret Præst i det 16de Aarhundrede, ved Imm. Barfod
Præsteenken og Præsteembedet i 17de Aarhundrede, ved J. F. Fenger
Helgenbilleder i Kirkerne, ved J. F.Fenger
Optegnelser i Velling Sogns Kirkebog, ved P. Tang
Et gammelt Rim, ved C. J. Brandt

Herrested Præstehistorie, ved A. Crone

En gammel Krønike om Graabrødrenes Udjagelse af deres Klostre i Danmark, ved H. Knudsen

Kirkelevninger fra Middelalderen, ved C. J. Brandt

Slotsbjergby Kirkeklokke, ved J. F. Fenger

Meddelelser af Ribe Stiftsarkiv, ved C. E. Thorup

M. Hans Knudsen Veiles Proces og Dom, ved L. Helweg

Optegnelser fra Haarslev Sognekald i Sjælland, ved E. Mau

Klokke-Indskrifter, ved J. F. Fenger

De ti Stolestader i Slotsbjergby, ved Samme

Brottstycken av en Dominikanerordens Capitel - Bok ifrån XIII Århundredet, ved G. Stephens

Kirkelige Blandinger, ved C. E. Thorup

Helgenskrinet i Sorø, ved J. F. Fenger

Sag- og Navne-Register, ved K. A. Bregendahl

1853-56  med indhold:

Helgensager (med Afbildning) ved Pastor Lic. J. F. Fenger

Om kirkelig Konst, Foredrag af Prof. N. Höyen

Kirkeklokke-Indskrifter ved J. F. Fenger

Et Træk af forrige Aarhundredes Præstehistorie ved Pastor J. Thisted (meddelt af Pastor Imm. Barfod)

Theologernes Erklæring om „Werthers Leiden” 1776 (meddelt af Dr. L. Helveg)

Bornholms runde Kirker, ved Pastor C. B. Friis

Ærindlev og Olstrup Sognes Præstekrønike 1415—1669, af Jak. Clausen (meddelt af Cand. H. F. Rördam)

Aktstykker til Provste- og Præstevalgets Historie i ældre Tid, ved Cand. H. F. Rördam

Om vore gamle Kirkebøger, ved Lic. J. F. Fenger

Kaniken Jon Tursön og hans Danske Kirkekrönike, ved Cand. C. J. Brandt

En Historie om Peder Smid og Adser Bonde, ved Lic. J. F. Fenger

Nogle kirkehistoriske Aktstykker fra Middelalderen og Reformationen, ved Dr. F. Hammerich

Oplysninger om Trykningen, Indbindingen og Salget af Bibeloversættelsen af 1550, ved Cand. C. J. Brandt

Eiby Kirkes Kalk (med Afbildn.), ved Prof. M. N. C. Kall Rasmussen

Altertavlen i Frue Kirke i Odense (med Afbildn.), Foredrag af Dr. K. F. Wiborg

Brudstykker af et Nekrologium fra Dominikaner-Klosteret i Ribe (meddelt af Adjunkt J. Kinch)

Om de bornholmske Kirker, især de runde (med 3 Afbildn.) af Dr. K. F. Wiborg

Daabsritualet i den danske Kirke tilligemed Hans Tausens Döbebog (meddelt af Dr. L. Helveg)

Udtog af Peder Plades Visitatsbog (meddelt af Dr. L. Helveg)

SMAASTYKKER.
Bemærkninger til tvende Stykker i Kirkehistoriske Samlinger, af Biskop J. Daugaard
Rettelser til „Brottstycken av en Dominikaner Kapitel-bog”,(I, 535.) ved Prof. G. Stephens
Om et trykt Missale for Graabrödrene, ved Mag. G. E. Klemming
Fragment af et Pavebrev, ved Prof. G. Stephens
Om Henrik Smid, ved Cand. H. F. Rordam
Bidrag til det kong. Bibliotheks Historie, ved Cand. C. J. Brandt
Om Missale Hafniens
Det nordiske Literatur-Samfund
Om Kirkeordinantsens Tilblivelse (ved L. Helveg)
Epitaphium over Povel Eliesen (ved Cand. C. Secher)
En Ansøgning fra Th. Kingo (ved Cand. Kall Rasmussen)
En Bemærkning af K. F. Wiborg
Sag- og Navne-Register ved K. A. Bregendahl

1857-59 med indhold:

Meddelelser af Universitetets Archiv, ved Udg.
I. Uddrag af Konsistoriets Forhandlinger 1543—1599
II. Dr. Hans Povlsen Resens Forsvar for sin Lære
III. Bidrag til Islands Kirkehistorie

Riber Kapitels ældste Jordebog tilligemed nogle Bemærkninger om Kapitlets Indtægter under Katholicismen, af Overlærer J. Kinch

Bidrag til Præstekaldelsens Historie, ved Udg.

Aarhus Domkirke, af Professor N. Høyen

Helgensager (Aarhus), af Lic. theol. J. F. Fenger

Efterretninger om Frederik II.s Bibel, ved Udg.

Bidrag til Fyns Stifts Kirke- og geistlige Historie, af Provst J. L. Rohmann

Bidrag till Christiern Pedersens Historia, af Boghandler C. Sonnenstein Wendt

Tre Prædikener af Mag. Nicolaus de Dacia, ved Cand. theol. T. Skat Rørdam

Om Sværmerne Christoffer Mikkelsen og Lavrits Hellisen i Odense, af Udg.

Historiske Efterretninger om Christian IV.s Kirke udenfor Kjøbenhavn, ved Udg.

Ribe Domkapitel paa Reformationens Tid, ved Overlærer J. Kinch

De Danskes Studeringer i Vittenberg i Reformationstiden, ved Udg.

Om de Danskes Studeringer i Paris i det 12te og 13de Aarhundrede og om Coilegium Dacicum, af Adjunkt A. Fabricius

St. Kjelds Levnetsløb, af Lic. theol. J F. Fenger

Danske Bearbejdelser af Davids Psalmer i 17de Aarhundrede, ved Udg.

Tufstenskirkerne i Omegnen af Ribe, en archæologisk Meddelelse af Adjunkt Jak. Helms

Smaastykker:
Til Oplysning om Bibeludgaven 1550
Om M. Niels Mikkelsen Aalborg
Et Bidrag til Skolevæsenets Historie under Kong Christian IV
Dr. Zach. Kling som Sjællands Biskop 1659
Om Kjeld Stub
Bestemmelse om Naadensaaret efter en laalandsk Præst 1653
Statuter for Præsternes Kalentgilde i Arsherred
Præsten Saxe Jensen Eigbys Optegnelser
To Breve fra Dav. Grønlund til Klevenfeldt
Bemærkninger om Afhandlingen: „Altertavlen i Fruekirke i Odense“, af J. P. F. Köningsfeldt
Vedkommende Riber Domkapitel før Reformationen, af Overlærer J. Kinch
Efterretninger om de trondhjemske Bisper i 16de Aarhundrede, ved Udg.
Om Superintendentens Stilling efter Reformationen, ved Udg.
Præsten Lars Brøllunds Optegnelse om sit Levnet, ved Udg.
Af Baarse Herreds Præstekonvents Protokol, ved Pastor J. C. R. Lund
Nogle gejstlige Sager fra Thyrsting Herred, medd. af Provst J. L. Rohmann
Præster ordinerede af Biskop Jesp. Brochmand 1639—44, ved Udg.
Om Mag. Nicolaus Ruffus, af Overl. J. Kinch
Bidrag til Hans Gaases og hans Families Historie, medd. af J. L. Rohmann
Ytterligare Bidrag till Christiern Pedersens Historia, af C. Sonnenstein Wendt
Bestemmelse om Gudstjenesten i Kbhvn 1644, ved Udg.
To Breve fra Biskop Thomas Kingo, medd. 1. af Udg. 2. af Dr. P. W. Becker
Om den flensborgske Psalmebog, medd. af Cand. philol. P. Sejdelin
Ribe Arkidiakonats Indtægter ved Reformationen, medd. af Cand. phil. C. M. A. Matthiessen
Et hidtil ubekjendt Skrift fra Reformationstiden, ved Udg.
Noget af D. Ped. Palladius, ved Udg.
Navne- og Sagregister

1860-62 med indhold: 

Kirke-Ordinantsens Historie, en Undersøgelse af Biskop, Dr. C. T. Engelstoft:
I. Kilderne til Kirke-Ordinantsens Historie
II. Foranstaltninger til Kirke-Ordinantsens Udarbeidelse
III. Om Kilderne til den danske Kirke-Ordinants’s oprindelige Deel
IV. Sammenligning mellem Udkastet og den endelige Redaction af samme, navnlig Kirkeforfatningen
V. Den latinske Kirke-Ordinants
VI. Kirke-Ordinantsens Udstedelse (Underskrifterne)
VII. Den rette Kirke-Ordinants og de Riber Artikler
VIII. Den Kongelige Kirke-Ordinants i Hertugdømmerne
IX. Den Slesvig-Holstenske Kirke-Ordinants

Beretning om de paabegyndte Restaurationsarbeider i Roskilde Domkirke, af Kammerraad Steen Friis

Om Reformatorerna i Malmo och de forstå lutherska presterna derstådes, af C. Sonnenstein Wendt

Bidrag til den danske Reformationshistorie, af Holger Fr. Rørdam:
I. M. Petrus Parvus Rosæfontanus
II. M. Thomas Knudsen i Hygum
III. M. Jørgen Bøies Beretning om Kirkeordningen i Haderslev Amt
IV. Om Reformationens Gjennemførelse i Danmark. (Af et utrykt Skrift af Dr. Erasmus Lætus)
V. Hofprædikanten M. Johan Albertsen
VI. Forhandlinger om Tiende og Præsterente, især i Skaane
VII. Til Nørrejyllands Reformationshistorie (M. Morten Hegelund i Aalborg, Hr. Henning Baltersen og Hr. Mads Lang i Randers)
VIII. Om Reformationen af Herreklostrene (I Slesvig og Holsten. I Kongeriget Danmark)

Fortsatte Meddelelser om gamle Kirkebygninger paa den jydske Halvø, af Adjunkt Jacob Helms

Om Oprindelsen til Altertavlen i Roskilde Domkirke, af Prof., Dr. Fr. Schiern

Smaating af Vendelbo Stiftskiste, af Biskop, Dr. P. Chr. Kierkegaard

Nogle Bemærkninger om Roskilde Domkirkes Alder og Stiil, af Prof. N. Höyen

Et sønderjydsk Degnevalg fra forrige Aarhundrede, meddelt af Præsten M. Mørk Hansen

Den første kongelige Bibliothekar, af Holger Fr. Rørdam

Forhandlinger paa Roskilde Landemode 1554—69, ved Holger Fr. Rørdam

Danske og norske Studerende ved Universitetet i Leipzig indtil 1660, ved Professor T. A. Becker

Om Restaurationen af St. Mortens Kirke i Nestved, af Provst, Dr. P. W. Becker

Bidrag til Oplysning om den theologiske Embedsprøves Form og Omfang siden Reformationen, af Holger Fr. Rørdam

Mariebo Stiftskirke, af Professor N. Höyen

Smaastykker:
I. To Psalmer fra Reformationstiden, ved C. Sonnenstein Wendt
II. Smaabidrag til Danmarks ældre Kirkehistorie, af Holger Fr. Rørdam
III. To Seqventser af Ærkebiskop Anders Suneson, ved Dr. L. Helveg
IV. Formaning af Povl Eliesen til at holde Ungdommen til Skole og Studium, ved Holger Fr. Rørdam
V. Nogle Breve fra N. E. Balle, ved Dr. T. Skat Rørdam
VI. Forhandling om en Daab, som var bleven forrettet med Øl, ved Kand. A. Kali-Rasmussen
VII. Thorsted Præstekald i forrige Aarhundrede, af Præsten J. Fausbøll

Navne-og Sagregister