Claus Rønlev

Slægtsforskning

Fra FYENS Fortid

"Fra Fyens Fortid - Samlinger og Studier" blev udgivet i 4 bind af Gustav Ludvig Wad, der fra 1893 var leder af det nyoprettede Provinsarkiv for Fyn - det senere Landsarkivet for Fyn. 

Gustav Ludvig Wad (1854-1929) var født i Seden Præstegaard ved Odense som søn af sognepræsten og er kendt for et omfattende forfatterskab især inden for fynsk personalhistorie. Hans direkte adgang til arkivalierne inspirerende ham til at skrive flere interessante artikler, som han valgte at udgive i bogform i 4 bind i peroden fra 1916 til 1924.

De 4 bind indgår i RAO's bogsamling. Jeg har scannet bøgerne til søgbare PDF-filer, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek.

 

1. bind fra 1916 kan downloades her og indeholder:

Sibylle Gjøe

Af Marcus Gjøes Tegnebog

To odensiske Monumenter

Register paa Præsternes Underholdning i Nyborg Len 1554

Vedel Simonsens og Werlauffs Brevvexling I (1809-39)

 

2. bind fra 1916 kan downloades her og indeholder:

Vedel Simonsens og Werlauffs Brevvexling II (1839-58)

Pasquiller

En Psalmedigter i Assens, Peder Nielsen Kjøge

 

3. bind fra 1921 kan downloades her og indeholder:

Sønder Broby Sogn

Landstingshuset i Odense

Jacob Bircherods Dagbog over Kong Frederik IV.s sidste Ophold i Odense

Topographisk-antiqvariske Indberetninger fra Assens og Hindsgavl Amter 1743

Et Impromptu af Ambrosius Stub og andre Vers

Fra Godsslagternes Tid

Af Vedel Simonsens Brevvexling

   I. Vedel Simonsen og C. Molbech

   II. Vedel Simonsens og L. Engelstoft

   III. Fra H. J. F. Estrup

   IV. Fra J. L. A. Kolderup Rosenvinge

Smaastykker.

   I. En adelig Jomfrus Udstyr i Frederik IIIs Tid

   II. Et paatænkt fyensk Jomfrukloster

   III. Præsten Christen Schiønnings Optegnelser

Tillæg og Rettelser

Person-Register til Bind I-III

 

4. bind fra 1924 kan downloades her og indeholder:

Til Oluf Bagers og hans Slægts Historie

Bidrag til Skildring af Thomas Kingo og hans Omgivelser

   1. Kingo i Odense

   2. Jørgen Karstens

   3. Birgitte Balslevs andet Ægteskab

Kong Frederik den Femtes besøg i Odense 1748 og dets Følger

   Tillæg I: Biskop Jens Andersen Beldenaks Gaard

   Tillæg II. Borggreven af Dohnas Epitaphium

Rudkjøbing Mulctlegat

Begravelser

Prøver paa det 18de Aarhundredes Stil i Breve til Stiftsamtmænd

Fra den Seebladske Familiekreds

Indberetninger om Kjøbstæderne

Smaastyker.

   I. Regnskab for Hertug Ulrik af Meklenborgs Ophold i Odense 1572

   II. Fra Skalkendrup Præstegaard

   III. Fra de franske Troppers Ophold i Fyen 1808

Tillæg og Rettelser

Person-Register