Fyens Stifts litterære Selskab blev stiftet i 1815. Fra 1852 og indtil sin død i 1889 var Biskop Christian Thorning Engelstoft (født 1805) selskabets formand. Efter Engelstofts død blev selskabet opløst.

Fra 1861 til 1890 udgav selskabet 10 bind af "Samlinger til Fyens Historie og Topographie". Mange af artiklerne er skrevet af Engelstoft selv.

Jeg har scannet bøgerne til 10 søgbare PDF-filer, der kan downloades via disse links:

 

Første Bind:

St. Jørgens Gaard ved Svendborg, ved Biskop, Dr. C. T. Engelstoft

Biskop Niels Jespersen's Læseplan for Odense latinske Skole, ved Professor Dr. Henrichsen

Om Skibspræst Hans Jensen's Kaldelse til Sognepræst i Ørsted 1572, ved Biskop Dr. Engelstoft

Smaastykker af den fyenske Præstehistorie, ved Sognepræst G. Strøm

   1. Præsten Hans Madsen i Svanninge og hans Sønner

   2. Til Skaarup Præste- og Degne-Embeds Historie

   3. Oluf Lerche i Skalkendrup for General-Kirke-Inspections-Collegiet

   4. Christopher Valkendorf og Præsten i Svindinge

   5. En langelandsk Præsts ulovlige Omgang med Skydegevær

Bidrag til de fyenske Smaaøers Historie, ved Provst J. L. Rohmann

Om Rector Niels Hammer's Embedsførelse, ved Professor Dr. Henrichsen

Nogle Bemærkninger om det fyenske Almuesprog, ved Landinspecteur A. Hahn

Svendborg Hospital, ved Biskop Dr. Engelstoft

Efterretninger om Byen Assens, ved Cand. theol. H. Fr. Rørdam

Samlinger til Odense Bispekrønike i Catholicismens Tid. Ved Pastor A. Crone

 

Andet Bind: 

Odense Byes Historie, ved Biskop Dr. C. T. Engelstoft

 

Tredie Bind:

Efterretninger om Kjerteminde Præster, Rectorer og Hørere siden Reformationen, ved Sognepræst G. Strøm

Provsteretssag mellem Rector Prof. Thomas Aabye og de oprørske Mesterlectianere i Aaret 1733 ved Prof. Henrichsen

Det første Forsøg paa at oprette et Stamhuus i Danmark, ved Biskop Dr. Engelstoft

Fortegnelse over Skrifter henhørende til Fyens Stifts Topographie og Specialhistorie, ved Fred. Algreen-Ussing

En Odense Borgmester i Begyndelsen af det 16de Aarhundrede, ved Pastor A. Crone

Udsigt over Fyens Stifts litterære Selskabs Virksomhed, ved Biskop Dr. Engelstoft

Assens Provsti i Tiden efter Reformationen, ved Pastor H. Fr. Rørdam

Johan Henrik Tauber som Rector ved den latinske Skole i Odense, ved Prof. Henrichsen

 

Fjerde Bind:

Mester Jørgen Jensen Sadolin, Fyens Stifts Reformator og første evangeliske Biskop, ved Pastor Holger Fr. Rørdam

Fortegnelse over Medlemmerne af Fyens Stifts litterære Selskab

Forsvundne Legater i Odense, ved Stiftsprovst Damgaard

Beretninger om Skamby Sogn, ved Pastor C. Hansen

Dalum Klosters Jordebog 1533, ved Dr. phil. O. Nielsen

Hvorledes St. Knuds Sognekald i Odense mistede Skamby Sogns Kongetiende, ved Stiftsprovst Damgaard

 

Femte Bind:

Odense Hospitals eller Graabrødre Hospitals Historie, ved Biskop C. T. Engelstoft

En Justitssag fra det 18de Aarhundrede, et Bidrag til den fyenske Præstehistorie, ved Nic. Jacobsen, Assistent ved det Kongl. Bibliothek

Om de forskjellige Capeller ved Sct. Knuds Kirke i Odense, ved Stiftsprovst Damgaard

Odense Hospitals Historie, ved Biskop Engelstoft (sluttet)

Udsigt over den fyenske Bogtrykkerpresses Historie indtil Aaret 1800. ved Lærer J. Lauritsen

Critisk Undersøgelse af Julskovstøtten, ved Biskop Dr. Engelstoft

Provsteretssag mellen en Rector og en Conrector i Odense, ved Etatsraad Rector Henrichsen

Fortegnelse for Aarene 1576-1578 paa den Kirkerne i Baagherred tilhørende Formue, ved Bibliotheksassistent C. Weeke

Efterretninger om Præster siden Reformationen i Marslev-Birkende, Kjølstrup-Agedrup og Munkebo, ved Pastor G. Strøm

Biskop Hans Mikkelsen's Dagbog, meddelt af Pastor Høyer Møller (fortsættes i følgende Bind) 

 

Sjette Bind:

Efterretninger om Præster siden Reformationen i Rynkeby-Revninge, Dalby-Stubberup, Mesinge og Viby. Ved Pastor G. Strøm

Biskop Hans Mikkelsen's Dagbog, meddelt af Pastor Høyer-Møller (Fortsat)

Bidrag til Personalhistorien af Mindesmærker i fyenske Kirker. Af Biskop, Dr. C. T. Engelstoft

Historisk-topogr. Efterretninger om Ørbæk Sogn ved Skolelærer S. Jørgensen

Skuespil og andre offentlige Forlystelser i Odense i Slutningen af forrige og i Begyndelsen af dette Aarhundrede. Af Lærer J. Lauritsen

Ejler Brokkenhuses historiske Kalenderantegnelser for 16de Aarhundrede ved Joh. Grundtvig

 

Syvende Bind:

Bidrag til Personalhistorien af Mindesmærker i fyenske Kirker IV. Ved Biskop Dr. Engelstoft

Biskop Hans Michelsen's Dagbog. Ved Pastor Høier Møller (sluttet)

Actstykker fra Bispe-Archivet. Meddelt af Biskop Dr. Engelstoft

Tvevad Slot. Af Provst J. L. Rohmann

Præsten Christiern Brun's Optegnelser. Meddelte af Dr. H. F. Rørdam

Om Christine Munk's Liigkiste i St. Knuds Kirke. Af Biskop Dr. Engelstoft

Mester Hans Knudsen Veile. Af Dr. H. F. Rørdam

 

Ottende Bind:

Mikkel Hansen Jernskjæg's Beskrivelse af en Rejse fra Trolholm til Faaborg i Aaret 1706, meddelt af Nic. Jacobsen, Cand. theol.

Nogle Erindringer om Stadshauptmand i Odense Peter Engelbert Kellinghusen og det samtidige Odense-Liv; flygtigt nedskrevne af hans Dattersøn

To Documenter til Oplysning af Odense Topographi, meddelte af Biskop Dr. Engelstoft

Et lille Bidrag til St. Knuds Kirkes Historie ved Pastor Dr. Holger Fr. Rørdam

Lehnsmanden Eske Bille paa Hagenskov og Herredsfogden Hans Andersen i Bukkerup ved Skolelærer S. Jørgensen

Om Albani Kirkes Døbefunt i St. Jørgensgaards Kirke. Af Biskop Dr. Engelstoft

Langeland's Vilkaar i Svenskekrigen 1657-60 ved Skolelærer S. Jørgensen

Nogle Actstykker til den fynske Adels Historie i Kong Frederik II's Tid ved Pastor Dr. Holger Fr. Rørdam

Mester Hans Gaas's Levned, paany undersøgt af Pastor Dr. Holger Fr. Rørdam

Den fyenske Bondestand i Tiden fra 1600-1657 ved Skolelærer S. Jørgensen

Historiske Optegnelser af den yngre Cornelius Hamsfort fra Tidsrummet 1454-1584 ved Pastor Dr. Holger Fr. Rørdam

Historisk-topografiske Efterretninger om Kværndrup Sogn ved Literat F. R. Friis (Fortsættes)

Et Par kirkehistoriske Aktstykker fra det 16de Aarhundrede ved Pastor Dr. Holger Fr. Rørdam

Historisk-topografiske Efterretninger om Kværndrup Sogn ved Literat F. R. Friis (Sluttet)

Rettelser og Tillæg

 

Niende Bind:

Valckendorferne paa Klingstrup, deres Donationer og Stiftelser. Med Bidrag til Gaardens Historie 1530-1880. Af Professor, Dr. J. Schurmann i Skaarup

Bylov for Vejlby. Meddelt af Adjunkt D. H. Wulff

Bidrag til Fyens Stifts Kirkehistorie. Ved Pastor, Dr. Holger Fr. Rørdam

  I. Uddrag af Vinding Herreds Provstebog fra 1572

  II. Beretning om de fynske Kirkers Tilstand efter Svenskekrigen

  III. Bidrag til Patronatsrettens Historie

Bidrag til Personalhistorien af Mindesmærker i fynske Kirker. Af Biskop, Dr. Engelstoft

  V. Hans Bruun's og Marine Bang's Gravsten i St. Knuds Kirke (Familien Balsløv)

  VI. Knud Lauridsen og Peder Lerche

Om Nørregaard i Søllinge, Allesvraa i Indslev og Løgtved i Stenstrup Sogn. Ved Skolelærer S. Jørgensen

De Bogense Herremænd. Af Sognepræst A. Crone

Fra Bondefrihedens første Brydninger. Af Gaardejer N. Rasmussen Søkilde

Munkebo Sogn's Historie. Af Biskop Dr. Engelstoft

Tillæg til Afhandlingen om Valckendorferne paa Klingstrup. Af Professor Dr. Schurmann

 

Tiende Bind:

Fra Karl Gustavs Indfald i Fyen (1658-60). Af R. Rasmussen-Søkilde

Efterretninger om de sidste Led af Egern-Friserne, samlede af utrykte Kilder af S. Jørgensen

Udskiftningen og dens Følger for Bondestanden i Skovby Herred, Tillæg til Elvedgaards Historie. Af Vedel Simonsen. Meddelt af J. F. Boesen

Frederik Buchwald som Godsejer. Af J. Lauritsen

Bidrag til det lærde Skolevæsens Historie i Odense i det første Aarhundrede efter Reformationen. Af Dr. H. F. Rørdam

Uddrag af Fyenbo Landstings ældste Skjøde- og Pantebøger. Ved R. Rasmussen-Søkilde

Til Erindring om Biskop, Dr. Christian Thorning Engelstoft's Virksomhed som dansk Historiker. Af H. F. Rørdam